สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัทมพร  โพธิ์ศรีรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  เพียสังกะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 31 1. เด็กหญิงโสภิดา  พลภิรโชติ
 
1. นางรัตนาภรณ์  สุธรรม
 
3 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 44 1. เด็กหญิงกวางทอง  คนใหญ่
2. เด็กหญิงจิณณพัต  แพงจอมชา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ขันขวา
4. เด็กหญิงทอไหม  อุราแก้ว
5. เด็กหญิงนาถนภา  สิงห์สำราญ
6. เด็กชายประภาส  แถวนาฝาย
7. เด็กหญิงพัชรัตน์  จูมกุดรัง
8. เด็กหญิงวราภรณ์  มีลาด
9. เด็กชายวิธวัช  ทวีพจน์
10. เด็กชายวุฒิชัย  หงส์ประสิทธิ์
11. เด็กหญิงศิราภา  วิชาโคตร
12. เด็กหญิงสัจจา  ขาวขำ
13. เด็กหญิงสุนิสา  หาสาง
14. เด็กหญิงสุภาพร  สวนห้วยไผ่
15. เด็กหญิงอรวรรณ  สีลาสอน
16. เด็กชายโชคทวี  สีโย
 
1. นางสาวตรีชฎา  วิชา
2. นางสาวศศิธร  ข้อโทน
3. นางอนงค์  สุ่มมาตย์
4. นางเครือวัลย์  กุตัน
5. นางสาวเอื้อมพร  สิงคง
 
4 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 86.33 ทอง 21 1. เด็กชายทศพร  สิงห์คำป้อง
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ทองทุม
 
1. นายจีระศักดิ์  สุ่มมาตย์
2. นายอำนาจ  โสลา
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 39 1. เด็กชายธนากร  ดวงจันคำ
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 57 1. นางสาวกาญจนาพร  แสนประเสริฐ
2. นางสาวณัฐริกา  โต้เพชร
3. นางสาวสุนิสา  หาสาง
 
1. นางณัฐติยา  เพ็ชรฟู
2. นายทินกร  เทียมทัน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายอนุกูล  จันทร์เขียว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองสู
 
1. นางสาวขนิษฐา  หาญเชิงชัย
2. นายทิวัตถ์  ฤาชา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 11 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยศรี
2. เด็กชายพลากร  ศรีสงคราม
 
1. นายฐปนวัฒน์  ศรีโมสาร
2. นายทิวัตถ์  ฤาชา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุนีย์  หะนุมาร
 
1. นางสาวเจนจิรา  ลาดบัวขาว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายสายฟ้า  โสภาบุตร
 
1. นายมังกร  บุญประคม
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.6 เงิน 42 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์เส
2. เด็กหญิงศศิกานต์  กองสู
3. เด็กหญิงอธิกร  ปาสาเน
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
2. นางปิยพร  ผ่องแ้ผ้ว
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงประวีณา  ปู่หลุ่น
2. เด็กหญิงปานชีวัน  นะเสน
3. เด็กหญิงวัชราพร  ค้อยชัยภูมิ
 
1. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
2. นายเด่นชัย  แก้วเสน่หา
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิชญา  จันทะวัน
2. เด็กชายภัทรพล  ทัพซ้าย
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาระภี  นามบัณฑิต
2. นางอรนุช  บุญประคม
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  ดวงคำ
2. เด็กหญิงพัชรียา  ศรีลาอำ
3. เด็กหญิงรัฐมน  บุตตวงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สิงหาปัด
2. นางปิยพร  ผ่องแ้ผ้ว
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 4 1. เด็กชายภานุเดช  พรมแพง
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พุดชู
 
1. นางสาวกรองทิพย์  ภูลม
2. นายสมโพธิ  นามบัณฑิต
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 23 1. เด็กชายอินทร  สายสาลี
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.64 ทอง 12 1. เด็กชายพัสกร  ทองกุล
2. เด็กหญิงพิชญา  จันทะวัน
3. เด็กชายภัทรพล  ทัพซ้าย
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงวิภาดา  ภิญโยฤทธิ์
6. เด็กหญิงเสาวภา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางนฤมล  ศรีโมสาร
2. นางสาระภี  นามบัณฑิต
3. นางเพาไพรำ  หาญเชิงชัย