สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1. เด็กชายชัทชณินฐ์  พรพิชิตโยธิน
2. เด็กชายวรเมธ   เพ็งบก
 
1. นายวรดร   สมกิจเรือง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. นางสาวปนัดดา   เมืองทา
 
1. นางสาววารี   จันทา
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสันติ   นารี
 
1. นางสมบัติ   ก้านสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 1. เด็กหญิงอภิญญา   ชนะชัย
 
1. นางยุพาภรณ์    อันทะนัย
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงพรรณิภา   โคตรฮุย
 
1. นางสาวสุภาพร   จันทะเฆ่
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.3 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายคมกริช   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายชิตพล   สีหานู
3. เด็กชายภาคิน   อินทะโคตร
 
1. นางลัคนา   คำดี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนาธร   โถแก้ว
2. เด็กหญิงนาตยา   บุดศรีคำ
3. เด็กหญิงเจษฏากรณ์   ทิพย์ตำแย
 
1. นางพิมพ์ลภัทร   แสนสีมนต์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 92.33 ทอง 14 โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  มณีใส
2. เด็กหญิงดุสดี  เกิดปั้น
3. เด็กหญิงธัญสุดา   ปาลสาร
4. เด็กหญิงปาริชาติ   พิมพ์จำปา
5. เด็กหญิงปาลิตา   แสนสะอาด
6. เด็กหญิงพรรภษา  พรมแพง
7. เด็กหญิงวรินดา   สืบซุย
8. เด็กหญิงสิโรชา   แก้วบุญเรือง
 
1. นางวัชรีย์   คงพิบูลย์
2. นางสาวอินทุอร  โควังชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธนากร   กุระกัน
2. เด็กหญิงปริญญา    ไชยฤชา
 
1. นายนพนนท์    แสนโคก
2. นางศศิวิมล  มหา
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 92 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงสุภักดี   สุดสาร
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์   กรองไตร
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91.75 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายเกียรติยศ  คำแก้ว
 
1. นายวีระชัย  สีนนลี
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายทัคสุระ  ปล้องขัน
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  ชมภูเขียว
3. เด็กชายอาทิตย์   ตะโนนทอง
 
1. นางมาลินี  ทองยา
2. นางอรทัย  เหล่าบ้านค้อ
 
13 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงรจนา  ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  นรราช
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วาระกุล
4. เด็กหญิงอรพิมล  คมอาวุธ
5. เด็กหญิงอัยญา  แร่กาสิน
6. เด็กหญิงเจียระไน  ดีกลาง
7. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ปรีจันดา
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสาวธัญพัฒน์  นาเสงี่ยม
3. นางสาวศรีสุดา  ว่องไว
4. นายศุภวัฒน์  อินทรกำแหง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองหมื่น
2. เด็กชายยุทธพิชัย    อุปฮาด
3. เด็กชายวีระศักดิ์    หอมชื่น
4. เด็กชายศักดิ์บันลือ  ศรีจันท้าว
5. เด็กชายเอกชัย  รัชเดช
 
1. นายธรรพ์ณธร    เหล่าอุทธา
2. นางสาวอารีรัตน  ดงอนนท์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พลสมัคร
 
1. นางสาวสุพรรณี   อุปัชฌาย์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบะแต้ 1. เด็กหญิงนิศานาถ   วงษ์รินยอง
2. เด็กหญิงพรพรรณ   จันทริมา
3. เด็กชายอภินันท์   จันทเจียง
 
1. นางชมพูนุท   ศตอรรถวุฒิ
2. นางสุนัชรี   สูงยิ่ง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 16 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 1. เด็กหญิงนิตยาพร   มีศิลป์
2. เด็กหญิงประภัสสร   ชวนประกอบ
3. เด็กหญิงพรพิมล  วรรณศิริ
4. เด็กหญิงวิจิตรา   เพ็งวงษา
5. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ชารี
6. เด็กหญิงเกสรา  กันยาบัญดิษฐ์
 
1. นางสาวสำเนียง  ดีโว
2. นางสุภานี   อาบเงิน
3. นางสุภาพ  ศิริวงษ์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 17 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา   ศรีแก้ว
2. เด็กชายวีระวัตร   ทิพย์แสง
 
1. นางอุไรวรรณ   หนองโยธา
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88.75 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายอานุภาพ  ขำชัยภูมิ
 
1. นางนิตยา  อามาตย์สมบัติ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 1. เด็กหญิงฐาประนี   พุตสุด
2. เด็กชายธนวัึฒน์   บัวใหญ่รักษา
3. เด็กหญิงสุนิสา   ดงบังสถาน
 
1. นางฉวีวรรณ   อินทร์ชัย
2. นางสาวภัททิรา   รัตนวสุ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. นางสาวนฤมล   แสนบุญ
2. เด็กหญิงสุรัชนี   มีมั่งคั่ง
3. นางสาวเพ็ญนภา   เผือกมา
 
1. นางประชิต    แก้วชัย
2. นางวิไล    แก้วชัย
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  ทองโคตร
2. เด็กชายพิษณุ  แทนธรรม
3. เด็กชายสุวินัย  ทองโคตร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  นิลนามะ
2. นางสาวสุเพ็ญ   นามเส
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 1. เด็กชายดนุกร   ดอนหลักคำ
2. เด็กชายต้นตระกานต์   อ่อนศรีไพร
3. เด็กชายอภิชิต   สะตะ
 
1. นางสาวภัททิรา   รัตนวสุ
2. นายวิทยา    ปาละสิทธิ์
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กชายเจษฏา  ศิริมานนท์
 
1. นางปรียาภา   ใยแก้ว
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 25 โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กชายธนชัย   คำคุย
2. เด็กชายศรันย์   มูลมาตย์
3. เด็กชายอัครเดช   พรมพฤกษ์
 
1. นายฉลวย   โฮงคำแก้ว
2. นายเศรษฐวัตน์   เจริญไชย
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายวิรุจ  มั่นคง
 
1. นางทองหน่วย  สุริโย
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87.5 ทอง 36 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 1. เด็กหญิงญานิกา  ทองอ้ม
 
1. นางรัชนี  โสตเสียว
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วไสย์
2. เด็กหญิงจรัสศรี  ศิริโม้
3. เด็กหญิงสุจิตรา  นาสมใจ
4. เด็กหญิงอังสุมาลี  มุงคุณแสน
 
1. นางศศิวิมล    มหา
2. นายสันติ  ว่องไว
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.33 ทอง 42 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ยศธสาร
 
1. นางศุทธิษา   รุ่งเรือง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.3 ทอง 54 โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายธิวา    ซื่อตรง
2. เด็กหญิงรินดา    พรสุรินทร์
 
1. นาง คนึงนิจ   ไชยคำ
2. นางประชิต    แก้วชัย
 
31 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กหญิงปาริชาติ    รินลักษณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    หล้ามณี
3. เด็กหญิงเสาวภา    เนื่องจำนงค์
 
1. นายประสิทธิ์ชัย    อาจใจ
2. นางศรัญญา    สีนุ้ย
 
32 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. นางสาวจิราพร    สีวัง
2. เด็กหญิงรัตนา    นามหานวล
3. เด็กหญิงอติพร    ศรีหงษ์
 
1. นางสาวจุรีพร    ไปไล
2. นางนงคราญ    บุญอนันต์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 36 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ์   วงษ์ชาลี
2. เด็กหญิงปิยพัฒน์   พรมสี
3. เด็กหญิงพุทธชาติ   สีภูธร
 
1. นางงนภาพร   พรหมโคตร
2. นางสาวบุษยากร   แสนโคตร
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 50 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1. เด็กชายธนพงษ์   ป้องขวาพล
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ชุ่มอภัย
3. เด็กหญิงสุนิสา   อาจจำปา
 
1. นางจำรัส   อ่อนตาแสง
2. นางสาวจินตนา   มุ่งเกิด
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายธนพัฒน์   ดวงพรม
 
1. นายนิรันดร์    เขตบุรี
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์   อุตมา
 
1. นางสาวสิริพร  ศิริฟอง
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ต้นกันยา
 
1. นางนิภาภรณ์  สุภรัตนกุล
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.5 ทอง 40 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ตราชู
2. เด็กหญิงภัทรวดี   บัวใหญ่
3. เด็กหญิงศรัณพร   โสหา
 
1. นางพิมพ์ลภัทร    แสนสีมนต์
2. นางเข็มพร   ศิริสม
 
39 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. นางสาวดวงฤทัย   นันกระโทก
 
1. นางสุมาลี   เนื่องภักดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1. เด็กหญิงบุษบาพร    จำปา
2. เด็กหญิงพรรณิภา    มาตรวิเศษ
3. เด็กหญิงมาริษา    มาตย์ชัย
4. เด็กหญิงวรดา    ใหญ่ทา
5. เด็กหญิงสุวรรณา    แก้วคาม
 
1. นางพรพรรณ    ภิรมย์ราช
2. นางระเบียบ   ชนะโยธา
 
41 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงภัชนิตา  ศรีภูทอง
2. เด็กหญิงยุพาพร  หลอดเข็ม
 
1. นางวาสนา  น้อยน้ำคำ
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปาละสิทธิ์
2. เด็กชายชินวัตร   ทัพผา
3. เด็กชายรัตติพงษ์   สุครีพ
 
1. นางสาวภัททิรา   รัตนวสุ
2. นายวิทยา   ปาละสิทธิ์
 
43 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีษะเกตุ
 
1. นายนิรันดร์  เขตบุรี
 
44 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 1. เด็กหญิงนริศรา   สุทธิวงษา
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
45 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.33 ทอง 32 โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) 1. เด็กชายศตวรรต   ชาตา
 
1. นางสว่างศรี   จินดาศรี
 
46 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85.2 ทอง 42 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปนิดตา  พลเสนา
3. เด็กหญิงปริตา   หงส์คำเมือง
 
1. นางกนกวรรณ   โซติการณ์
2. นางศรีประไพร   ราชมนตรี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.17 ทอง 41 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 1. เด็กหญิงนันทพร   ดรเป้
 
1. นางอรนงค์   บุษราคัม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 1. เด็กชายกันตพงษ์  บัวสมบัติ
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  แสนหอม
3. เด็กชายชินบัญชร  สุขลัง
4. เด็กชายธวัชชัย  ทัพละคร
5. เด็กชายนัฐพงษ์  ทัพภูมี
6. เด็กชายนุติพงษ์  พิมพ์วันคำ
7. เด็กชายปฏิมากร  สุขลัง
8. เด็กชายปพัฒพงษ์  อ่อนพร้อม
9. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  บุญตา
10. เด็กหญิงพรรณนิภา  ดวงพลอย
11. เด็กชายพลวัฒน์  พันนัยนูน
12. เด็กชายพัสกร  ติวสร้อย
13. เด็กชายภานุพงศ์  แสงสุรินทร์
14. เด็กหญิงรจนา  พรมวิเศษ
15. เด็กชายรณฤทธิ์  รันบุตร
16. เด็กชายวรกฎ  อรุณดี
17. เด็กชายวัชรินทร์  สุพรรณ
18. เด็กหญิงสุมณเฑียร  หาตรง
19. เด็กชายอนัน  สามารถ
20. เด็กชายเอกบดินทร์  คำบุญเกิด
 
1. นางสาวพัสนี  ปัจฉา
2. นางศิริกุล  ชิณช้าง
3. นายอรุณ  คำมูล
4. นายอุบล  คำภูธร
5. นายเคน  ชาวเหนือ
 
49 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงคีตาพัฒน์  ไชยสีหา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุดสาร
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยชนะ
2. นายเจษฎา  จำเปีย
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กหญิงนัทมล   ขัตติยนนท์
2. เด็กหญิงปาริชาติ   รินทลักษณ์
3. เด็กหญิงวนิษชยา  ยานโพธิ์โรจน์
 
1. นางสาวชไมพร  ขามพิทักษ์
2. นางประนอม   ตังควนิช
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 46 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 1. นายชนะชน   โกพลรัตน์
2. นายชาญณรงค์   ปงคำลือ
3. นายธินาวา   กิ่งทุม
 
1. นางสง่า   มะชะรา
2. นางสุปัญญา  โสบุญมา
 
52 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณัฐวิทย์  อุทัยแสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นามมงคล
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  อนุรักษา
 
1. นายวัชพงษ์  แก้วอาจ
2. นางเมษยา  วิเศษสม
 
53 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ช่วยด้วง
 
1. นายณัฐพล   พนะโพธิ์
 
54 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายวีรพงษ์  คำนาค
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  โนนแดง
2. เด็กหญิงคริสมาศ    ฉายรัศมี
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   วิชัยวงศ์
4. เด็กชายธนากร    ยามี
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ปลอดกลาง
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    โสดาล้วน
7. เด็กหญิงนครินทร์    โนนแดง
8. เด็กชายนฤนาท   บุตรพู
9. เด็กชายปลาย    หันชะนา
10. เด็กหญิงพรนภา  มหาหิง
11. เด็กชายพัฒสน  เลพล
12. เด็กชายภานุพงษ์    จันทร์ศิริ
13. เด็กชายวรายุทธ  ผาวิชัย
14. เด็กชายศักรินทร์  วันแสง
15. เด็กชายสายชล  มะปะทัง
16. เด็กหญิงสุภาพร  เหล่าหมวด
17. เด็กหญิงสุภิกา   โสภารัตน์
18. เด็กชายอภิชัย  ขุนจร
19. เด็กชายอภิรักษ์    อาจหาญ
20. เด็กชายอาคม  ประเสริฐสังข์
 
1. นาย สรรเพรช  เหล่าก้อนคำ
2. นางสาวธราภรณ์    วงศ์ภูธร
3. นางปุณยนุช    ปัทถาพงษ์
4. นางสาวพัชราภรณ์    พลซา
5. นายพุทธา    โคตรแก้ว
 
56 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84.4 ทอง 52 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ยศโสภณ
 
1. นางอนุธิดา   ปักโคทานัง
 
57 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.3 ทอง 22 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุดดาน้อย
2. เด็กชายนครินทร์    กระทุ่มขันธ์
3. เด็กหญิงอำพร  ทองโคกสี
 
1. นายสงวนศักดิ์    ศรีวิวัฒน์
2. นายสำเนียง    กิจขุนทด
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.2 ทอง 60 โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายกรรชัย  แสนปฐม
2. เด็กชายกฤติพงษ์    แสนสีมนต์
3. เด็กชายจิราพร    สอนบาล
4. เด็กชายธนาวุฒิ   คงประเสริฐ
5. เด็กชายธีระวัฒน์    พาลาศรี
6. เด็กหญิงยุพารัตน์    สีผาย
7. เด็กชายสหัสวรรษ    กุดทิง
8. เด็กหญิงอภิญญา   ชาหมู่
9. เด็กหญิงอาทิตยา  สีชัยมูล
10. เด็กหญิงเกียรติสุดา  วงษ์โพย
 
1. นายคำแสน    ผลไธสง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.01 ทอง 34 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กชายสมศักดิ์    ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวพรอนงค์  ศรีบุญเรือง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 42 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กชายธนวัฒน์    สืทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงศศิธร    วิบูลกุล
 
1. นาง จิตติมา    อัศยาพร
 
61 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วใส
 
1. นางกุสุมา  ราหา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกรวิชญ์   ลีเฮือง
2. เด็กชายณัฐนันท์   เยี่ยนทรง
3. เด็กหญิงเกศรา   นวมจันทร
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา    โฮมไชยวงค์
2. นางสาวรัชนีกร   มูลคร
 
63 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กชายณรงค์   ชาสุวรรณ
2. เด็กชายวรกันต์   คำประสพ
 
1. นางจารุวรรณ  แก้วมาลีพันธุ์
 
64 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 83.8 ทอง 49 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายทินภัทร  ทำนา
2. เด็กชายนพกานต์  ทองละมูล
3. เด็กชายสุเมธ  คณะวาปี
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
2. นางอักษร  ขามธาตุ
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 54 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา   ทงทะลาย
2. เด็กชายธนากร   โชคลา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แพงคำรักษ์
 
1. นางถนอมจิตร  ทองโคตร
2. นางสาวอำพร   อินทปัญญา
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายวิรุจ  มั่นคง
 
1. นางทองหน่วย  สุริโย
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83.6 ทอง 36 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1. เด็กชายกฤษฎา  หันประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจิราพร    มาตคำมี
3. เด็กชายชญานนท์  วิชัยศรี
4. เด็กชายตะวัน  จันโสดา
5. เด็กหญิงทิพย์วัลย์   หวังดี
6. เด็กชายธนพล    พรมอินทร์
7. เด็กหญิงปนัดดา  ศาลาคำ
8. เด็กชายภูมรินทร์    ถังกระโทก
9. เด็กชายศราวุธ    พรมโสภา
10. เด็กหญิงสกุณา  โนนแดง
11. เด็กชายสนธยา  แก้วกำบัง
12. เด็กชายสมชาย    ขำค้างพู
13. เด็กหญิงสิรินทรา   คำสุข
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพพิลา
15. เด็กหญิงสุภิกา  โสภารัตน์
16. เด็กชายอภิวัฒน์    โซ่หนู
17. เด็กหญิงอัจฉรา  พระนอนเขต
18. เด็กชายเชาววัฒน์  สายทองสุข
19. เด็กชายเดวิช   ธรรมวิจิตร
20. เด็กหญิงเรไร  จิตรสอน
 
1. นางสาวธราภรณ์    วงศ์ภูธร
2. นางปุณยนุช    ปัทถาพงษ์
3. นางสาวพัชราภรณ์    พลซา
4. นายพุทธา  โคตรแก้ว
5. นางวริศรา   กัีณหาสร้อย
 
68 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายอิศรา   สุริยามาตย์
 
1. นายจงศักดิ์   ขามธาตุ
 
69 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1. เด็กหญิงกฤติยากร    มหาสอด
2. เด็กหญิงชินรัตน์    ลาวงษ์
3. เด็กหญิงนภัสรา    รสหอม
 
1. นางรัตนาวดี    อดทน
2. นางเลียงทรัพย์  ขันหนองโพธิ์
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 56 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1. เด็กชายไชยวุฒิ    จันทร์โนนแซง
 
1. นางรัตนาวดี  อดทน
 
71 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบุษรา  พินทา
 
1. นางเนตรนารี  ชัยปลื้ม
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 52 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา   ศรีชุม
2. เด็กหญิงวราลักษณ์   ก้อมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงวิชุดา   ทองโคตร
 
1. นางรัชนี   วงศ์ภูธร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยานี   สมีใหญ่
2. เด็กหญิงจารุดา   วงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงวรรณวิภา   โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา   โฮมไชยวงค์
2. นางสาวรัชนีกร   มูลคร
 
74 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวจุรีรัตน์   แก้วบ่อ
2. เด็กชายธีรพงษ์   กาศนอก
3. นายมงคล   บอมโคก
 
1. นางจุรีพร   ศรีพรรณ
 
75 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ชนะโยธา
2. เด็กหญิงศศิธร    พรมโสภา
3. เด็กหญิงอรทัย    อุทัยแสง
 
1. นางสาวธราภรณ์    วงศ์ภูธร
2. นางสาวพัชราภรณ์  พลซา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.8 ทอง 30 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 1. เด็กหญิงกษมา  ถานะ
2. เด็กชายชินภัทร   แสงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   อรัญมาลา
4. เด็กหญิงวนิดา   ปัดสูงเนิน
5. เด็กหญิงวิภาดา  สอนดงบัง
6. เด็กหญิงไอรดา   เข็มมี
 
1. นายจิรวัฒน์  แสงสุรินทร์
2. นายวีรนิส   ฤทธิลัน
3. นายสมชัย  รัตนมนตรี
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.64 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์    น้อยศรี
2. เด็กชายชัชพงศ์    กงพลี
3. เด็กชายบุญมี    บรรเทา
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์   บาระกุล
5. เด็กชายสุรศักดิ์    พละกล้า
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82.6 ทอง 47 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายจตุพร   เมืองศรี
2. เด็กชายชนินทร์   นาสมโคตร
3. เด็กชายณัฐ์ชนน  โฮ้หนู
4. เด็กชายทศพล  ศรีพรรณ
5. เด็กหญิงนิภาวดี   ต้นโลห์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชาติสุวรรณ์
7. เด็กหญิงวรรณวิไล   บัวใหญ่รักษา
8. เด็กชายวีระชัย  คงแสง
9. เด็กหญิงศศิประภา   ทองม่วง
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลวงเทพ
11. เด็กชายอธิป  แดงน้อย
12. เด็กหญิงอริสา  ช่วงครบุรี
13. เด็กหญิงอาภาพร  บุรีรักษา
14. เด็กหญิงเย็นฤดี  โทแก้ว
15. เด็กหญิงเหนือฟ้า  จันทร์เหล่อ
 
1. นางทิวาวรรณ  พรมโสดา
2. นางสาวนนทพร  รังสิโยภาส
3. นางนารี  ทิพย์สุบรรณ์
4. นายสุปริน   แหวนวงษ์
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 1. เด็กหญิงกุสุมา    ก่อประศาสน์วิทย์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แคนติ
3. เด็กหญิงชลินดา    คำหลอด
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ผู้ดี
5. เด็กหญิงสุภาวิดา    โพธิ์ศรี
 
1. นางจารุรินทร์    รัดทนี
2. นายสุบิน  รัดทนี
 
80 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 44 โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงอริษา  สาชำนาญ
 
1. นางสาวอินทุอร   โควังชัย
 
81 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายฐาปกรณ์    ศิลปะกรณ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ    จันทร์วิเศษ
 
1. นางปาริชาติ    จันทะรัง
 
82 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงจิตมณี  ชลโสภิณ
2. เด็กหญิงวาสนา  วิชาชัย
3. เด็กหญิงอังคนางค์  ไกรแจ่ม
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
83 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประสันนากูล
2. เด็กชายสุพรรณ  โพธิ์ตุ
 
1. นายนพทศ  จันทร์ฝ่าย
2. นางสุปัญญา  โสบุญมา
 
84 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 44 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  นะสีทะ
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทองโคตร
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  สุกลา
4. เด็กหญิงรัชราภรณ์  ทองโคตร
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  มณีสา
6. เด็กหญิงลักขณา  ปาณาราช
7. เด็กหญิงอรัญญา  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรี    พยัคฆกาฬ
2. นางรัชนี  สุริยฉาย
3. นางเพลินพิศ  ปฏิเตนัง
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลพุนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงธิติยากร   เพ็ชรล้อมทอง
2. เด็กหญิงนุสรา   กลางหล้า
3. เด็กหญิงวัชรียา   ราชสีห์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ศรีจันทร์หล้า
 
86 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.67 ทอง 37 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขันนาโพธิ์
2. เด็กหญิงนวลจันทร์  คำมูล
3. เด็กหญิงนิตติยาภรณ์  โสสีทา
4. เด็กชายฤกษ์ดี  เทียมพาน
5. เด็กชายวิชัตย์  มาฒะวงษ์
6. เด็กหญิงศิริพร  ยาวาปี
7. เด็กชายศิวพล  นพประศรี
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูตาเศษ
9. เด็กชายอภินันท์  แก้วมณี
10. เด็กหญิงอริชญา  สุขชัยสงค์
 
1. นางปริยากร  สงจันทร์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  จรรยารงค์
3. นางสุรางคณา  อินทร์จันทร์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 81.33 ทอง 38 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คนกลาง
2. นางสาวณัฐชยา   แช่มชื่น
3. นางสาวปริยนันท์   เคเมือง
4. นางสาวพลอย  อาจสามล
5. นางสาวยุภาพรรณ   สอนเสนา
6. เด็กหญิงลลิตชฏา   วงษ์ดอนมา
7. นายสหวุฒิ  พิมพ์ทรายมูล
8. นายสุธิพงษ์  ปักเขทานัง
9. นางสาวอรัญดา  อุ่นจิตต์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  เซ็นกลาง
 
1. นายนฤมิตร   ชุมแวงวาปี
2. นางศุทธิษา   รุ่งเรือง
3. นางแววมยุรา   แสนยานุภาพ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 39 โรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภนิดา  อรัญมาลา
 
1. นางนิสมร  ลพพันทอง
 
89 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 46 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  ชอบสุข
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โยธานนท์
3. เด็กหญิงประกายดาว  นาสินสร้อย
4. เด็กหญิงพัชรา  หมอยา
5. เด็กหญิงภัทรียา  คลังแสง
6. เด็กหญิงรัตติยา  สีภาแสน
7. เด็กหญิงวาทิตยา  วงศ์ไชยา
8. เด็กหญิงสุภิญญา  แซ่โง้ว
9. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สีม่วง
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสาวธัญพัฒน์  นาเสงี่ยม
3. นางสาวศรีสุดา  ว่องไว
4. นายศุภวัฒน์  อินทรกำแหง
 
90 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.19 ทอง 40 โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรพรม
2. เด็กหญิงณัฐพร  สถาปนะวรรธนะ
3. นายธนพงษ์  สุดตา
4. เด็กหญิงนัดดา  เลพล
5. นายวราวุฒิ  มนตรีชน
6. เด็กชายวันชนะ  สีลาพรต
7. เด็กชายศศิพงษ์  มูลผาลา
8. เด็กชายสารัตน์  วรรณรัตน์
9. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยฤาชา
10. เด็กหญิงอติพร  อรดวง
 
1. นายชัชวาล  แก้วชัย
2. นางประชิต  แก้วชัย
 
91 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ตุงคะมาลี
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงจันทร์
3. เด็กชายเทียนชัย  คำมูลมาตร
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 46 โรงเรียนบ้านวังชัย 1. นางสาวสุพรรณิภา  ทองดี
 
1. นางศิริปิ่น  อุ่นหนองกุ่ง
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สมศรีโย
2. นางสาวทิพนาถ   หนองผือ
3. นางสาวสุจิตรา   เจรดง
 
1. นางจรรยา   จันทแจ่ม
2. นางพนิดา   แสงศรีเรือง
 
94 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอัมรินทร์  แดงน้อบ
 
1. นางสาววารี  จันทา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 45 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 1. เด็กหญิงนิรมล   บุตรวงษ์
 
1. นางสาวอมราวดี   มีพร้อม
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.8 ทอง 50 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร   บุพโต
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   พรหมจารีย์
3. เด็กหญิงอำพร   นามวงษา
 
1. นางถาวร   ผาบสิมมา
2. นางอนงลักษณ์    ศรีเวียงราช
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. นายครรชิต   หมื่นหลุบกุง
2. เด็กหญิงณัฐริกา   พิมพ์ทรายมูล
3. เด็กหญิงณัฐริกา   สิงห์ชมภู
4. เด็กหญิงดาริกา   ดอนมา
5. เด็กหญิงนิลาวรรณ   วงษ์อักษร
6. เด็กหญิงปภัสรา   สิงหาเทพ
7. เด็กหญิงปภัสสร   แก้วอาษา
8. เด็กหญิงปรารถนา   มาตย์สมบัติ
9. เด็กหญิงพัชริดา   ชัยณรงค์
10. เด็กหญิงมณฑนัท   รามพัสตร์
11. เด็กหญิงวัชราพร  สีเขียว
12. เด็กหญิงวิภาดา   พิสสาพิมพ์
13. เด็กหญิงศรสุดา   อุ่นแสนสุข
14. เด็กหญิงอินทิพร   ดีสีนู
15. เด็กหญิงเกศินี  โนนทิง
 
1. นางนันทนา   พัฒนิบูลย์
2. นางมะลิวัลย์  จันทวงษ์
3. นางสิริลักษณ์  ค้อไผ่
4. นางเยาวลักษณ์   สมบัวคู
 
98 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 40 โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   สิทธิสาร
 
1. นางภาวิตา    บุญรักษ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.36 ทอง 22 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายธนากร   สวดดี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ขันแข็ง
3. เด็กหญิงวิไลพร   แสงสุดตา
 
1. นายอนุชิต   สงคราม
2. นางอัจฉราวดี   ทิพนัส
 
100 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 1. เด็กชายศตวรรษ   ดอนหลักคำ
 
1. นางกนกพร  สมปัญญา
 
101 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 80.2 ทอง 41 โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นายจิตติมากร  กุงทิง
2. นายจีรวัฒน์  ชัยสีหา
3. นายธนวัึฒน์   ย่างกุ้ง
4. นายเกียรติชัย  แสนสีมนต์
5. นายเรืองฤทธิ์  แสนสีมนต์
 
1. นายแสงทอง  เรืองศิลป์
 
102 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงสุภาพร  ภูวงษ์
2. นางสาวเมษยา  จันทะหา
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยชนะ
2. นายเจษฎา  จำเปีย
 
103 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงนภาพร  โนนทิง
 
1. นางกุสุมา  ราหา
 
104 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิพรมมา
 
1. นางกุสุมา  ราหา
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 56 โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงมลธิรา  สุทปัญญา
 
1. นางศิริปิน  อุ่นหนองกุ่ง
 
106 กิจกรรมท้องถิ่น วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายคงกะพัน  พุทบุรี
2. เด็กชายจักรตุลพัฒน์  เถาคำแก้ว
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจบุญ
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สิงห์อ่อน
5. เด็กหญิงชุติมา  มูลละมาตร
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  รัตนน้ำอ้อม
7. เด็กชายธนพงษ์  ติวสร้อย
8. เด็กหญิงธัญญารักษ์  แก้ววังชัย
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงโสภา
10. เด็กหญิงปฏิมา  วิชัยศรี
11. เด็กชายปฐพี  ลันบุตร
12. เด็กหญิงประภัสสร  นามเหลา
13. เด็กหญิงพีรดา  โพธิ์สอน
14. เด็กชายภานุพงษ์  คำโคตสูน
15. เด็กชายภูสวัสดิ์  ภูพันธะ
16. เด็กหญิงมัลลิกา  วรวิเศษ
17. เด็กหญิงลักขณา  แถนโสภาวัน
18. เด็กหญิงลูกศร  นาธงศักดิ์
19. เด็กชายวชิระ  เกชิต
20. เด็กชายวชิระ  เกชิต
21. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เพ็ชรกอง
22. เด็กชายศิรวิทย์  พรหมโสภา
23. เด็กชายศิริสิทธิ์  พรหมโสภา
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเมือง
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะวงษ์
26. เด็กหญิงสุทธิรัก  พั้วสุ
27. เด็กหญิงสุพรรษา  คุณเทิญ
28. เด็กชายสุวินัย  วิเศษลา
29. เด็กหญิงอาธิติยา  พิลาบ
30. เด็กชายไกรสิทธิ์  ครองวงค์
 
1. นางฉะอ้อน  เหลาหนวด
2. นายมนตรี  สันประภา
3. นายวีระชัย  สีนนลี
4. นางสมทรง  สีนนลี
 
107 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง 52 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. นายภานุพงศ์  โพธิ์อ้น
2. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์นวล
3. นางสาวรัชฎาพร  แสนโคตร
4. นางสาวสุชิตา  ราชสีห์
5. นางสาวสุภัทรา  ธรรมทินนา
 
1. นางสุนันทา   โพธิ์อ้น
 
108 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ทองโคตร
2. เด็กชายรณฤทธิ์  กงสถิตย์
 
1. นางปราณี   วิลัยปาน
2. นางเพลินพิศ    ปฏิเตนัง