งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ม.1-ม.3 000061
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 1. นางสาวเจนจิรา    กอแก้ว
1. นางอาพัชนี    รวมธรรม
2 3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    พรรณทรัพย์
1. นางสาวประภัสสร    มูลคำ
3 4 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรชุมา    สีแหงโคตร
1. นางสาววิมลฉัตร    นามมนตรี
4 5 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงรสริน    เลิศประเสริฐ
1. นางอินทิรา    หล้าอัมพร
5 6 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. นายศักดภัทร์    เหมือยไธสง
1. นางสาวนิตยา    สีสันต์
6 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายสิทธิโชค    ซาเฮียง
1. นายภาณุพงษ์    รอนยุทธ
7 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ชวมรัมย์
1. นางสาวอำไพ    กนก
8 9 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรณา    อินแถลง
1. นางภัทราวดี    แก้วจันทร์
9 10 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นางสาวพิมพ์ทอง    นิยมไร่
1. นางปราณี    โพธินา
10 11 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. นายธนกฤต    วรรณคำ
1. นางปทิตตา    ณัติเดชาชัย
11 12 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    พาชัย
1. นางนิตยา    พวงบุตร
12 13 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    พิมพ์ทอง
1. นางสาวสุภารักษ์    แท่นแก้ว
13 14 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. นางสาวกมลพรรณ    อิทธศวร
1. นางประไพศรี    สุขพอดี
14 15 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวนฤมล    มาลี
1. นางสุนิทรา    ผิวเหลือง
15 16 โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. นางสาวพรพิมล    นุศรีจันทร์
1. นางสาวศิริกุล    บุญฑล
16 17 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวอรฤทัย    อินกอง
1. นางสาวตรีทิพย์    วิโย
17 18 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐมน    พลมั่น
1. นางสาวขนิษฐา    โควังชัย
18 19 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกฤษณา    พระโส
1. นางสาวขวัญนคร    ปกป้อง
19 20 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงแจ่มจันทร์    ชื่นใจ
1. นางวิยดา    ครองยุติ
20 21 โรงเรียนบ้านแดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    หมายชัย
1. นางดวงแข    ละม้ายศรี
21 22 โรงเรียนบ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวิมล    สุรินทร์ตั้งตระกูล
1. นางปิยะนุช    บุญเพ็ง
22 23 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงนิรชา    เกาะด่านกลาง
1. นางปราณีต    จำปาโพธิ์
23 24 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 1. นางสาวจรรยาพร    ภักดี
1. นางอธิชา    สามารถ
24 25 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงฐาปนี    คำโคตร
1. นางสาวพิชญภาณัฏฐ์    โพธิ์ศรี
25 26 โรงเรียนวันครู 2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายราชันย์    โมฮามัด
1. นางสาววิไลลักษณ์    สวยกลาง
26 27 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ เขต 1 1. เด็กชายพีระวัฒน์    ยุบลชิต
1. นางสาวพิมลพร    บุญเวิน
27 28 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายจักรินทร์    ระวัง
1. นางดรุณี    กรุณา
28 29 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอมรัตน์    โพธิ์ศรี
1. นางยุพิน    เอกพันธ์
29 30 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    วงษ์จำปา
1. นางสำลี    จันทร์ดำ
30 31 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายตาวัน    คนไว
1. นางนวลกนก    บุญเฉลียว
31 32 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายศิริชัย    ชูรัตน์
1. นางนิ่มนวล    ทองผล
32 33 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงดารุณ    วิเชียร
1. นางนภาพร    บาร์เวลล์
33 34 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายณัฎฐพล    พันธุ์เพชร
1. นางสาววัชราลักษณ์    ปราณีตพลารักษ์
34 35 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพัชรี    วาดวงษ์
1. นางสาวนิลรัตน์    วรสุทธิ์
35 36 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายปิยะชัย    สุขสม
1. นางสาวพัชรินทร์    ธรรมจรรยา
36 37 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพงษ์    บุญแสน
1. นางสุภาวดี    วรรัตน์
37 38 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงนรมน    เงาโพธิ์
1. นางสาวสมพร    นิลแก้ง
38 39 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชลี    บุญทรัพย์
1. นางรุ้งณภัธร์    มุ่งหมาย
39 40 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงชานนท์    หลงซาง ลี
1. นางสาวจรวยพร    เบ็ญจา
40 41 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายจตุพงค์    ริมเมอร์
1. นางสาวจุฬาภรณ์    สอนสุภาพ
41 42 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงชมภูนุช    ธรรมสุขัง
1. นางสาวจิตติวรรณ    อินทรผล
42 43 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสมฤดี    นุสนธ์
1. นางสาวณฤดี    ห้วยใหญ่
43 44 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงเกศินี    จตุแสน
1. นางเพียงจิตต์    สุพานิช
44 45 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาววิลาพร    เมรัตน์
1. นางผการัตน์    หล้าสีดา
45 46 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นางสาวทัตพิชา    สัตนันท์
1. นางสาวขนิษฐา    ยี่สารพัฒน์
46 47 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นายแอนดรู    ฮัดสัน
1. นางสุลาวัลย์    สารกุล
47 48 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงอาลิษา    รามศรีดา
1. นางเสาวภา    แสงกล้า
48 49 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นางสาวกชกร    ปินะกะสา
1. นางจาษุดา    ศิริสถิตย์
49 50 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ยศรุ่งเรือง
1. นางสาวสุภาวดี    สันเทพ
50 51 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์ธาดา    มาตมูลตรี
1. นางสาวปาริชาติ    รวมแก้ว
51 52 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชาญชล    จันทรขันตรี
1. นางพันนิรัตน์    สุนทรดี
52 53 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร เขต 1 1. นางสาวศิราณี    ศรีสุวรรณ์
1. นางยุพิน    ศรีอาด
53 54 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์    ศรีแก้ว
1. นางปณิษฐา    ไชยตาแสง
54 55 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายเทพวิกิต    ศรีสาย
1. นายชวนิตย์    เสตพันธ์
55 56 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายชิโนเรศ    ชาปัญญา
1. นางศรีวิไล    อุดมฉวี
56 57 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงเกศรา    แสงจันทร์
1. นางจุรินทร์    ธนะภูมิชัย
57 58 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพรชิตา    ชนะสะแบง
1. นางสาวรัตนาภรณ์    กองบาง
58 59 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงเพชรมณี    พัฒวัลย์
1. นางอัมพร    สายนาค
59 60 โรงเรียนบ้านจันลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์    ปราบเสียง
1. นางอัมพวัลย์    พึ่งกิจ
60 61 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวบุษยา    นะรากุล
1. นางชูศรี    เย็นทรวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................