งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ม.1-ม.3 000513
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช    แซ่หยาง
2. เด็กหญิงศศิกา    แซ่เถา
1. นางสาวปรียาภรณ์    กาอุปมง
2. นางสาววาสนา    เพียรสุทธิ
2 2 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายเชษฐ์ตะวัน    ศรีธาตุ
2. นายเศรษฐา    เนียมสังข์
1. นางขวัญใจ    ธิมาชัย
2. นางสาวณัฏฐณิชา    วิเวกวินย์
3 3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายพงษ์คเชนทร์    พันโกศล
2. เด็กชายกฤษณะ    ไชยนอก
1. นางปัฐมา    ศรีสวัสดิ์
4 4 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาพร    แก้วหมื่นทรง
2. นางสาวสุดารัตน์    มณีล้อม
1. นางสาวปราณี    พลเรืองทอง
2. นางเกวรินทร์    สุทธิพินทุ
5 5 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. นายชัชวาล    จิตรโคตร
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    ปินตา
1. นางรุ่งทิวา    นิตชิน
6 6 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    โสนางรอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ชลรัตน์
1. นางบังอร    พิมพ์พิทักษ์
7 7 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายไวย์ทยา    ชัยไธสง
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    สงบุญนาค
1. นางกิจจา    ชีวยะพันธ์
2. นางศิริพร    มุทาพร
8 8 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    คำปลิว
2. เด็กหญิงสุกัญญา    สูตรกระโทก
1. นางสาวสมทรัพย์    เรืองไพศาล
2. นางชิดชนก    มรรคผล
9 9 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอลิษา    ภูมมิตร
2. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีภูมิ
1. นางสาวอรอุมา    ชัยงาม
2. นางสมบุญ    ธรรมขันธ์
10 10 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นางสาวพนิดา    อินวรรณ์
2. เด็กหญิงธิดาพร    พันธ์ทองหลาง
1. นางปราณี    โพธินา
2. นางสาวยุวลักษณ์    รัตนา
11 11 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ดีเลิศ
2. เด็กหญิงอัคริมา    มุมทอง
1. นางสาวละมุน    จำปาศรี
12 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงวทัญญุตา    ยาทองไชย
2. เด็กหญิงอภิศรา    บุญเฉลียว
1. นางสาวพุธิตา    นวลศิริ
2. นางสาวพุธิตา    นวลศิริ
13 13 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายศุภโชค    บุปผามะคะนัง
2. เด็กชายณัฐพล    ฉ่ำมณี
1. นางเบญจลักษณ์    เพชรฤๅชัย
2. นายสุเทพ    เพชรฤๅชัย
14 14 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายวรภาพ    อ่อนสวรรค์
2. เด็กหญิงปาลิตา    พิมมาศ
1. นางสาวมนัสนันท์    โชติการ
2. นายคำมี    ขันตีสาย
15 15 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศิริกันยา    วงษ์ราช
2. เด็กหญิงเนตรธิดา    วิเศษยา
1. นางสาวรัตนาวดี    แสนยศ
2. นางสาวจำนงลักษณ์    สุ่มมาตย์
16 16 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิง ดวงกมล    พวงศรี
2. เด็กหญิง สุกัญญา    เมืองจันทร์
1. นางเฉลา    ยอดเพ็ชร
2. นางไพยวรรณ    ลุนลา
17 17 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 1. นายวีรวัตร    พั่วโพธิ์
2. เด็กหญิงอรอุมา    ยามขันธ์
1. นายอภิชัย    สุนทรส
2. นางดาวนี    สุนทรส
18 18 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    สีน้อย
2. เด็กหญิงสุนิสา    สมอ่อน
1. นายภูมินทร์    บุญหล้า
2. นางเพ็ญจันทร์    ขัติยะมาตย์
19 19 โรงเรียนบ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 1. นางสาววิลัยพร    ผ่องใสดี
2. เด็กหญิงลักษณา    ฝาระมี
1. นายเจริญพร    พินิจมนตรี
2. นางจิรภัทร์    พลศรีดา
20 20 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวินัย    บัวภา
2. นายธนพร    สายสิน
1. นางสาวอโณทัย    วงษ์อนันต์
21 21 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นายจิรพงศ์    ยงยืน
2. นายภูวรินทร์    อินทร์งาม
1. นางสาวนงค์รักษ์    นนทราช
2. นางสาวจุรีรัตน์    พยุงสุข
22 22 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงยุวรินทร์    ยางสุข
2. นางสาวศิริวรรณ    เสาร์รส
1. นายโกวิท    อินทมนต์
2. นางสุพรรณี    อินทมนต์
23 23 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์    มลอยู่พะเนา
2. เด็กหญิงวีรยา    ชุ่มคำ
1. นางสาวอารีรัตน์    ปลอดกระโทก
2. นางพัฒน์นรี    พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร
24 24 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 1. นายสุรัตน์    สิงห์ปรีชา
2. เด็กหญิงมินตรา    จันทปัญญา
1. นายเจษดา    อุดมสันต์
25 25 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายกีรติกานต์    ศรีมุกดา
2. นางสาวคนิจฐา    หอมจันลี
1. นายวันชัย    ถนอมพลกรัง
26 26 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายชัยชนะ    พระภักตร์
2. เด็กชายอาทิตย์    เจริญทัพ
1. นางสาวพรสววรค์    จันดา
2. นางสาวเบญจมาศ    พรประสิทธิ์
27 27 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ เขต 1 1. เด็กชายถนิต    แสนสม
2. เด็กชายจีรพัฒน์    เพียปัญญา
1. นายเสมา    ธนะศรี
2. นางสาวจีรวดี    วิทเวช
28 28 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัสสร    ปลื้มกมล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ภาคศรี
1. นางลำพวน    ฤทธิแก้ว
2. นางกัลญาณี    จำนงค์ประโคน
29 29 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปรยา    แก้วภิรมย์
2. เด็กหญิงวีรวัลย์    สีสุขดี
1. นางนงลักษณ์    รัตนพล
30 30 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงรัตน์มณี    กล้วยดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ประเมินชัย
1. นางวันทนา    ฉัตรสุวรรณ
2. นางปภาณี    ศิริกังวาฬ
31 31 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    จุลทวี
2. เด็กชายสุดาพร    คำมั่น
1. นางสาวณัฐฐธิดา    รักษาศรี
2. นางสาวอรพิน    แสงคำ
32 32 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอริสา    ละติวงษ์
2. นางสาวศศิวิมล    ซื่อสัตย์
1. นางพุทธา    พลพวก
2. นางปาริชาติ    เสนามนตรี
33 33 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสุนิสา    สัตบุตร
2. เด็กหญิงชลลดา    ชินรัมย์
1. นางสาวสมหญิง    ยามดี
2. นายพร    พรหมบุตร
34 34 โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวอารียา    สอบขุนทด
2. เด็กหญิงนฤมล    โดมขุนทด
1. นางสาวสุเมษา    น้อยพะเนา
2. นางสาวศรินยา    เกณฑ์ขุนทด
35 35 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายกิติพงษ์    ภูวงศ์
2. เด็กชายมงคล    วรารัตน์
1. นางสาวจารุวรรณ    สุขวาปี
2. นางสาวเกษร    สุวรรณศรี
36 36 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงปณิธาน    ทิพย์โพธิ์เมือง
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ    อินตา
1. นางญดา    อุปรัง
2. นางสาววรรณี    แสนคำภา
37 37 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงธาวีนี    ปัจจุโส
2. เด็กหญิงพัชรพร    ถูกระเบียบ
1. นางศิริจันทร์    ไชยเดช
2. นายอภิชาต    อรรคอำนวย
38 38 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    คงฮวด
2. เด็กหญิงวิมลมาศ    อาสานอก
1. นายวัชระ    วิโมกข์รัตน์
39 39 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    แก้วนามไชย
2. เด็กชายปรีชา    ภูกิ่งนา
1. นางยุพา    นนเลาพล
2. นางสาวพรพิศ    พันธุ์เมือง
40 40 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ใขไพวัน
2. เด็กหญิงเนตรนภา    คำทะเนตร
1. นางปรารถนา    นิระเคน
2. นางชูมิตร    สุระทัศน์
41 41 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงมุฒิตา    พรมโชติ
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์    ศรีวงษ์
1. นางมิลันตี    นฤเขตอุดมบดี
2. นางรัตนาภา    แสนใจวุฒิ
42 42 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอนัญพร    อาบสุวรรณ์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    เขียวนาค
1. นางลอองดาว    จิตรจักร
2. นางสาวทองสุข    ไทยน้อย
43 43 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงเฟื่องลดา    ทองเขียว
2. เด็กหญิงเทวิตา    ไกล้แก้ว
1. นางสาววาสนา    หมิ่งทอง
2. นายพีระชัย    แก้วเกล้า
44 44 โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายชนะพงศ์    วิเศษวิสัย
2. เด็กหญิงกิ่งทอง    วรรณพยัน
1. นางสาวระยอง    ภักดีสมัย
45 45 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวอรวรรณ    คมขาว
2. เด็กหญิงอริศรา    ศรีจันทร์แก้วกุล
1. นายสกล    มะโนดี
46 46 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นางสาวสุทธิดา    โฉมสรวย
2. นางสาวรัชดา    ชัยแสง
1. นางณภัทร์พร    อรัญเวศ
47 47 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายสิทธิโชค    มุงคุณคำชาว
2. เด็กชายอนุวัฒน์    โคตรสีลา
1. นาย มานิตย์    โสภากุล
48 48 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงชไมพร    อัคคะ
2. เด็กหญิงอรวรา    ศรีดาเลิศ
1. นายพงศธร    จันทนันท์
49 49 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงประภาพร    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกพร    บุญชู
1. นางวงเดือน    ทองมา
50 50 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงดวงจันทร์    วงศ์ชู
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ประยูรหาญ
51 51 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. นายศิวกร    แสงศรีเรือง
2. เด็กชายโตยธร    บัวส่อง
1. นางสาวราตรี    ศรีโย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิรักษ์    แสงกล้า
52 52 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชลิตา    เกณฑ์สาคู
2. เด็กหญิงสุพรรณษา    สินสวัสดิ์
1. นางสาวณัฏฐา    วิจารณรงค์
2. นางพจนีย์    ดวงจันทร์
53 53 โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล สพป. มุกดาหาร เขต 1 1. เด็กชายสุริยันต์    ติยะโคตร
2. เด็กชายวิทยากร    ทองออน
1. นางสาวอุไร    เกตุกูล
54 54 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ชาวไทย
2. เด็กหญิงอิสริยา    วงษ์ชัย
1. นางสุนันทา    สุนา
2. นางอรทัย    มุ่งต่อม
55 55 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพรวิภา    สืบสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล    เพลินจิตร
1. นางจงรักษ์    ศรีสรรค์
2. นางประกอบ    ทองสลับ
56 56 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายมงคล    ขันธหัด
2. นายอรรถพล    จันบัวลา
1. นายสงวนศักดิ์    ปุนไธสง
2. นายสุวิทย์    พลศักดิ์หาญ
57 57 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    คำฆ้อง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    สำลีปั้น
1. นางอารีย์    หล้าคูณ
58 58 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอนุชรา    สารภูมิ
2. เด็กหญิงปิยะพร    สลางสิงห์
1. นางวิไล    พันชนกกุล
2. นายพิเชฐ    พ้นทุกข์
59 59 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. นางสาวเจนจิรา    นาหนอง
2. เด็กหญิงจรรยาพร    บุญหว่าน
1. นางแอนนา    วัฒโน
60 60 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    พะเนตรัมย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    เสาสา
1. นางสาวศิริลักษณ์    สว่างภพ
2. นางลัดดา    หอมจิตร
61 61 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวพรรณี    กองกรม
2. นางสาวนันทพร    เรียงภวา
1. นางสาวคมดาว    พุทธโคตร
2. นางมณีรัตน์    ทองรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................