งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 000038
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอารยา    สุบรรณรัตน์
1. นางสาวนวพร    กะกุคำ
2 2 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกัญฤดี    โคตรสมบัติ
1. นางยวนจิตร    ปราสาร
3 3 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    บั้งทอง
1. นางนฤเนตร    มีบุญ
4 4 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสุภาวดี    ชินวิ
1. นางสาวรัตนา    ประกอบนันท์
5 5 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี    ทองนอก
1. นางสาวสุวรรณา    ชัยเวชพันธุ์
6 6 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรนิต    คงสนิทพะเนาว์
1. นางมาลินี    พึ่งภพ
7 7 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงนิติยา    อาจวงษ์
1. นางรัตนาภรณ์    ยั่งยืน
8 8 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงนุชรินทร์    น้ำเต้าทอง
1. นางลัดดา    ศิริมาก
9 9 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอนุศรา    พาฤทธิ์
1. นางอุไรวรรณ    กุบแก้ว
10 10 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกรนันท์    สีแก้ว
1. นางเบญจมาศ    อิ้งชัยภูมิ
11 11 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉรียา    ชัยศิริ
1. นางรุ่งทิวา    ชาวนา
12 12 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงอรธิมา    นครเกษม
1. นางสมศรี    ชายหิน
13 13 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาวปิยะนุช    ข้อสูงเนิน
1. นางสุรีย์ฉาย    น้อยอามาตย์
14 14 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงกฤติยา    บุตรวงศ์
1. นางรัชดาวัลย์    อุปลาบัติรัชต์ธร
15 15 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวประภาพรรณ    ตาแก้ว
1. นางพนิดา    จันทะมาตร
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงมุทิตา    มาพบ
1. นางวารุณี    พรหมคุณ
17 17 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    เสนจันตะ
1. นางวิลาวรรณ    ชัยบุญมา
18 18 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายกิติศักดิ์    กะสังข์
1. นางเรียบ    รัชสมบัติ
19 19 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงศิริลักษ์    เฟื่องน้อย
1. นางเทวา    ไชยเชษฐ์
20 20 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอานนท์    อุ่นเมือง
1. นางสาวชลธารา    สิริวงศ์
21 21 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงลักขนา    บุตรมาศ
1. นางวงเดือน    ทองดี
22 22 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดา    แสวงทรัพย์
1. นางจันทร์ฉาย    สุขประเสริฐ
23 23 โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายสิริวัฒน์    แซ่อึง
1. นางสาวจุรีรัตน์    เครือศรี
24 24 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 1. นางสาวศิริวิมล    ดวงบุปผา
1. นางอาภรณ์    ดารุนิกร
25 25 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    อุปพงษ์
1. นายฉลาด    โสภาสพ
26 26 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายวัชรพล    จันทะเขตต์
1. นางอรทัย    วงศ์หิรัญกรชัย
27 27 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ เขต 1 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    ร่องนิกร
1. นางวิพารัตน์    พุทธิแพทย์
28 28 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงปัทวรรณ    วันทวี
1. นางสมลักษณ์    ศรีแก้ว
29 29 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวดารารัตน์    โภคสมบัติ
1. นางยุภาวดี    ขันธุลา
30 30 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายอนุชา    ศรีหนา
1. นางสุนงค์    เวียงนนท์
31 31 โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายชนะชัย    พูลทา
1. นางอัญชลี    บรรบุบผา
32 32 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นางสาวยุวรัตน์    นาแก
1. นางสาวธัญญรัตน์    พลเยี่ยม
33 33 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสุภาพิมพ์    มะไลไธสง
1. นางสมพวน    หมวกไธสง
34 34 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    เลี่ยวไพโรจน์
1. นางสาวกนกณัฎฐ์ชา    วงศ์พัฒนชัย
35 35 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายรณวุฒิ    ยศถา
1. นางอมรทิพย์    กัลยา
36 36 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงพรรณิภา    รักษาภักดี
1. นางสมควร    ภูน้ำใส
37 37 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวมะลิดา    การคิด
1. นางบุญฑริกา    โชติประเดิม
38 38 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงพรพิมล    ไมตรี
1. นางลันดอน    แทนไธสง
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายยุทธชัย    ขำโชติ
1. นางสาวสุวรรณ    บุสุวะ
40 40 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายชิรวุฒิ    แสนสะอาด
1. นางสารภี    น้อยทุ่ง
41 41 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    เพียรขุนทด
1. นางศุภาพิชญ์    พันน้อย
42 42 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ    คงสว่าง
1. นางพรพรรณ    นนทรักษ์
43 43 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนาทิพย์    จันทร์ผาย
1. นางบุญเอื้อ    ประทุมวัน
44 44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นายเกริกชัย    พึ่งเจริญ
1. นางยุวดี    พรมมงคล
45 45 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์    แก้วกันหา
1. นางสุมาลี    เที่ยงภักดิ์
46 46 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชญานิล    พิลาภ
1. นางดาราวรรณ    เดชพละ
47 47 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    สิทธิสาร
1. นางภาวิตา    บุญรักษ์
48 48 โรงเรียนวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    สิงห์ทอง
1. นางสาวอัมพวัลย์    โชติจำลอง
49 49 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงตริญากรณ์    พันชมภู
1. นางจุฑาทิพ    วาทะสิทธิ์
50 50 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    นิลคีรี
1. นางอรวรรณ    หมู่โพธิ์
51 51 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 1. นางสาวณหทัย    คนขาว
1. นางวิไลลักษณ์    อุดแก้ว
52 52 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. นายกีรติ    ยะสุนทร
1. นางพัชรี    วันนา
53 53 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 1. นายปรีชา    สลางสิงห์
1. นางศรีสมร    พรอร่าม
54 54 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. นางสาวเจตนิภา    ภูเดช
1. นางโศรยา    ธัญญประกอบ
55 55 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายสรรชัย    นามเหลา
1. นางบรรจง    ทองเฉลิม
56 56 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพิลาลักษณ์    เศรษฐภักดี
1. นางกนิษฐา    ดาโสม
57 57 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พรหนุน
1. นางจุลจิฬา    พิชัย
58 58 โรงเรียนบ้านม่วง (บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายนิมิตร    นะภูตา
1. นางสาวชลาพร    อุปนันท์
59 59 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ทำนองดี
1. นางบุณยรัตน์    เนมขุนทด
60 60 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. นายปวเรศ    เชื้อบรรดิษ
1. นางสุขสำราญ    ยอดแก้ว
61 61 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวสุภสร    แก้วขัวญ
1. นางสาวหนูคิด    มุ่งสมหวัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................