งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 000344
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 9 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2
2 16 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    แจ้งสว่าง
2. เด็กชายวุฒธิชัย    เทียรคา
3. เด็กชายศรายุทธ    ประสารทอง
4. เด็กชายอนุชา    จ่าหล้า
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันทะเสน
6. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์    อ่อนปอภาร
7. เด็กหญิงสุดารัตน์    วงศ์ภักดี
8. เด็กหญิงปิยะนันท์    พูนดี
9. เด็กหญิงพรสุดา    หนองบัว
10. เด็กหญิงสายชล    บัวขาว
11. เด็กหญิงสุภารัตน์    คะหาร
12. เด็กหญิงอรชิตา    ศรีจันทร์
1. นางสาวดุษดี    วัฒนพานิช
2. นางเบญจมาพร    วงศ์ภักดี
3. นายนิรันดร์    สุพรรณ์
4. นางสาวจามจุรี    บุญเต็ม
3 26 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. นายชาญชัย    คงชนะ
2. เด็กชายพัทธนันท์    ปฐมไตรภูมิ
3. เด็กหญิงพรยุพิณ    ศรีบุญฮุง
4. เด็กชายกิตติชัย    มั่นภักดีกุล
5. เด็กหญิงธิติยา    ทองสุขนอก
6. เด็กชายปิยะศักดิ์    คิดรอบ
7. เด็กชายอภิวัฒน์    จงคอยกลาง
8. เด็กหญิงอังศินันต์    ขอเยื้อกลาง
9. เด็กหญิงอังศิณา    ขอเยื้อกลาง
10. เด็กหญิงภัทราวดี    กาลาติรันโด
11. เด็กหญิงสุภัทตรา    บุตสวัสดิ์
12. เด็กชายสหรัถ    เค้าโคตร
1. นางสุภางค์    เพ็งลองตอง
2. นางอักษร    ขอดวงกลาง
3. นางวรณี    การถาง
4. นายชาญชัย    คงชนะ
4 28 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. นายกวีศิลป์    สำเร็จรัมย์
2. เด็กหญิงสุชาดา    สุขตาม
3. นางสาวอรวรรณ    ใจธรรม
4. นางสาวจีรวรรณ    บุญหนัก
5. นางสาวพัชรี    แก้วประสงค์
6. นางสาวสร้อยสุดา    สมสวย
7. นายอภิสิทธิ์    บุญเจียม
8. นายดุษฎี    นิลนันท์
9. นางสาววาสนา    จันทะวงษา
10. นางสาวสาลินี    ไชยา
11. นายธนพล    บุญไสว
12. นายสุจินต์    บำรุงแคว้น
1. นายกวีศิลป์    สำเร็จรัมย์
2. นายสมพัน    แสนศรี
3. นางอุดม    แสนศรี
4. นางทองนาค    หมายบุญ
5 42 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. นายทะนงศักดิ์    เบอร์พันดุง
2. นายชาคริสตร์    โนนตาเถร
3. นางสาวประภารัตน์    แสงเดือน
4. เด็กชายปรีชา    ทองทา
5. เด็กชายปัญญา    ทองทา
6. เด็กชายณัฐกฤต    เชื้อชีลอง
7. เด็กชายณพรัตน์    เทศรักษ์
8. เด็กชายณัฐพล    มั่งมี
9. เด็กชายชาตโยดม    บัวลอย
10. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    วิเศษขาม
11. เด็กชายสิทธิพล    เพียรขุนทด
1. นายประทีป    แสงสุวรรณ
2. นายมณีแสง    นามอินทร์
6 50 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    แลงล้อม
2. เด็กชายพีระพล    ถินนอก
3. เด็กหญิงธนัญญา    หรสิทธิ์
4. เด็กหญิงชนัดดา    คลองวัง
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    ตั้งศิริไพบูลย์
6. เด็กชายเสกสรรค์    เลขนอก
7. เด็กชายนัฐวัฒน์    กลิ่นเทศ
8. เด็กหญิงสมหญิง    จันทอง
9. เด็กชายธีรพงษ์    แลงล้อม
10. เด็กหญิงขนิษฐา    บำรุงเมือง
11. เด็กหญิงสุภนิดา    ถินนอก
1. นายประสาน    พาชนะ
2. นางยินดี    บุตาดี
3. นายศุภเวช    ลำนามน
4. นายมัชพล    สาคะริชานนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................