งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 000141
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงครองขวัญ    สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงจณิสตา    คำพึง
3. เด็กหญิงพรมพร    มงคลวัจน์
4. เด็กหญิงภัทราพร    หม้อกรอง
5. เด็กหญิงศิรดา    วรรณวัฒน์
1. นางเตียงสิน    ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางเขมจิรา    พรหมรักษา
2 2 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    เครินิล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    เวง
3. เด็กหญิงฐิติกานต์    คำผา
4. เด็กหญิงชมพูนุช    ทาสมบูรณ์
5. เด็กหญิงสิริรัตน์    รัตนเถรา
1. นางสุพรรัตน์    สุวรรณจวงกูล
2. นางโสมศิริ    รสจันทร์
3 3 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอทิตยา    กาลพันธา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    นรมาตย์
3. เด็กหญิงวันวิสา    ชอบดี
4. เด็กหญิงจินทภา    งามสง่า
5. เด็กหญิงอินทิรา    พินิจ
1. นางเพ็ญวิภา    ศรีสวัสดิ์
2. นางเย็นใจ    ขุนทวี
4 4 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกนกอร    มาตรสอน
2. เด็กหญิงธน    ผิวเผือก
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์    พรดี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์    เจริญนนท์
5. เด็กหญิงพันนารายณ์    คิมเม
1. นายถนอม    ประมาคะเต
2. นางสุภาวดี    เทพรัง
5 5 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงชาลิสา    พันธุ์มาก
2. เด็กหญิงภัทรา    ละหารนอก
3. เด็กหญิงไพรินทร์    ชบำเหน็ด
4. เด็กหญิงนภัสศิริ    ศรีสุระ
5. เด็กหญิงภัศรา    ละหารนอก
1. นางสาวปรีย์นันท์    ฉะอ้อนศรี
2. นางชนัญญา    ถูวัดสี
6 6 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงประภาศิริ    พันจันทร์ดา
2. เด็กหญิงสริสา    สิงห์เคน
3. เด็กหญิงณัฐสุดา    เกษมศรี
4. เด็กหญิงเพลินนิภา    โตสกุล
5. เด็กหญิงศุภางค์    ขรรเพชร
1. นางสาวอ้อยทิพย์    โอฬารศาสตร์
7 7 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    สุขกิจโสภณ
2. เด็กหญิงวิชิตา    กระจ่างวงค์
3. เด็กหญิงรัตนาพร    ศักดิ์เสือ
4. เด็กหญิงรุจิรัตน์    หมุยเฮบัว
5. เด็กหญิงวิภาดา    อาสารณะ
1. นายสุวัฒน์    นวดโอโล
2. นางบุญเสริม    นวดโอโล
8 8 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    มาศรักษา
2. เด็กหญิงแทนขวัญ    พิมพ์สำโรง
3. เด็กหญิงสุพิชญา    แซวประโคน
4. เด็กหญิงวิชญาดา    พรมรุกขชาติ
5. เด็กหญิงณัฐจิรา    พันลิ
1. นางไปรยา    ไชยอินทร์
2. นางจินตนา    สวงรัมย์
9 9 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    พานทอง
2. เด็กหญิงลักคณา    ปาปะโท
3. เด็กชายหนึ่งฤทัย    พิมเสน
4. เด็กหญิงดิษฐ์ลดา    ชามนตรี
5. เด็กหญิงสุนันญา    แววไธสง
1. นางสาวแพนลดา    โคตรชมภู
2. นางสาวสุวิมล    ดวงจำปา
10 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    สาเทวิน
2. เด็กหญิงอรอุมา    ดินกระโทก
3. เด็กหญิงมัณฑนา    ฝอดสูงเนิน
4. เด็กหญิงญาณิศา    นามคำ
5. เด็กหญิงเขมิกา    ดาเดช
1. นางสาวธนพร    ปักษา
2. นางจำนงค์    นารายณ์รักษ์
11 11 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงธนัญาพัช    พอกพูน
2. เด็กหญิงภิญญาพัฒน์    วงศ์งาน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    โสตะวงษ์
4. เด็กหญิงมัณฑนา    เจริญศิริ
5. เด็กหญิงวิชิดา    ดีรอบ
1. นางพรพัฒน์    ชินโชติ
12 12 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงผกาแก้ว    แผ่นแก้ว
2. เด็กหญิงเชาวลีย์    ธนภูมิพิศาล
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    สุวรรณศรี
4. เด็กหญิงณฤดี    เกษกุล
5. เด็กหญิงพิณณิตา    แสงชัจจ์
1. นางบัวสอน    สุพล
2. นางดวงดาว    ป้องกัน
13 13 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสิริวิมล    นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงพรทิพา    ลาหล้าเลิศ
3. เด็กหญิงธีรภาดา    พรห์มสา
4. เด็กหญิงวิลัยรัตน์    เขียนจูม
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ตรีภพ
1. นางดวงใจ    ซาเหลา
2. นางพิกุล    กิตติศรีสุวรรณ
14 14 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงพุทธิชา    โกสาแสง
2. เด็กหญิงพิชญาพร    ภักเกลี้ยง
3. เด็กหญิงศศลักษณ์    พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงศุภกานต์    ณ อุบล
5. เด็กหญิงนลินนิภา    แซ่อุย
1. นายลำปาง    ปาชิโร
2. นางสาวชนากานต์    ศิริโรจนงาม
15 15 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงธนัชพร    ทาโฮม
2. เด็กหญิงสาธินี    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงรัฐริกา    สุวรรณสน
4. เด็กหญิงเกศราภรณ์    นาหนองจอก
5. เด็กหญิงสุพัตรา    บุญศรี
1. นางวิลาสินี    โพธิ์งาม
2. นายเมธี    มาเบ้า
16 16 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    บุญส่ง
2. เด็กหญิงนงนภัส    วงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงบุษบามินตรา    คำเขียว
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา    สิงคะเนย์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    โพธิ์ชัย
1. นายเริงฤทธิ์    บรรเทา
2. นางพยอม    บุญรอง
17 17 โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาสินี    อัคพิน
2. เด็กหญิงญดาพร    มองโพธิ์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    แสนสุภา
4. เด็กหญิงพัชราพร    วงค์แก้ว
5. เด็กหญิงวิภาดา    อาธิสุทธิ์
1. นางไคสี    ฉายวงษ์
2. นางดารุณี    วงษ์ธาตุ
18 18 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงยุวรัตน์    ภูยอด
2. เด็กหญิงฐิตาพร    กันพล
3. เด็กหญิงณิชการ    ศาลางาม
4. เด็กหญิงณัฏฐพร    เทียบแสน
5. เด็กหญิงลักษมี    สิงห์ฉลาด
1. นายสันติภาพ    เจริญจิตร
2. นางสลี    ไชยอุย
19 19 โรงเรียนบ้านตาด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    มีชัยดี
2. เด็กหญิงนฤมล    ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมลิษา    บาลนาคม
4. เด็กหญิงเบญจมาศ    สัมนา
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    อุ่นจันทา
1. นายธิรศักดิ์    งามนา
2. นางยุพิน    งามนา
20 20 โรงเรียนบ้านหนองเอาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงระวิวรรณ    ยำยวน
2. เด็กหญิงสุภิญญา    บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงชลดา    เติมพรม
4. เด็กหญิงอลิสรา    โลมรัตน์
5. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ    สิงห์กุมภ์
1. นางมงคล    ธรรมสัตย์
2. นางพิศวาท    โลมรัตน์
21 21 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายสืบศักดิ์    ศุภผล
2. เด็กหญิงขนิษฐา    อาจหาญยิ่ง
3. เด็กหญิงณัฏฐา    ผูกดวง
4. เด็กหญิงัรัฐนันท์    ฝ่ายกลาง
5. เด็กหญิงประภัสรา    เสถียรรัตน์
1. นางปทิตตา    ขัตติยะ
2. นางกรรณิกา    สาโยธา
22 22 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาณี    บุญปัญญา
2. เด็กหญิงจิรนันท์    ไกรราช
3. เด็กหญิงธนันญา    หกสีดา
4. เด็กหญิงพรวิภา    ภัทติวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐสุดา    คำผม
1. นายสุขสันต์    มะลิซ้อน
2. นางทรรศน์พร    เฉลียวฉลาด
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ศิริเจริญ
2. เด็กหญิงศรันย์พร    ศรีจำนง
3. เด็กหญิงภรภัทร    ประภากร
4. เด็กหญิงไอลดา    พงษ์ใหม่
5. เด็กหญิงปณิตา    คุณโคตร
1. นางรินภา    ฮอหรินทร์
2. นางปริศนา    ขาวหมื่นไวย์
24 24 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    อารีสนั่น
2. เด็กหญิงอารียา    จำปาโท
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    ปัดร้าย
4. เด็กหญิงนราภรณ์    สุดตา
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์    คำทอง
1. นางอารยา    บุญเลิศ
2. นายยงยุทธ    หินอ่อน
25 25 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงจิณณะกานต์    มูลพลงาม
2. เด็กหญิงญาณิศา    หนูสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา    คำชมภู
4. เด็กหญิงปานเรขา    สิงห์ชา
5. เด็กหญิงสิริกร    นามโสภา
1. นางจันทร์เพ็ญ    สุวรรณวิเศษ
2. นางดารุณีย์    วัฒนวิเชียร
26 26 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธชพรรณ    บุญสาลี
2. เด็กหญิงอโนชา    สัญจร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์ธพร    ร่มกลาง
4. เด็กหญิงประภัสสร    น้อยตำแย
5. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    จำปา
1. นางวิไลวรรณ    เวฬุวนารักษ์
2. นางทองม้วน    กว้างนอก
27 27 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    เถาว์ทอง
2. เด็กหญิงกันตินา    คุณชัยภูมิ
3. เด็กหญิงชนาภรณ์    อินทร์หา
4. เด็กหญิงอมรรัตน์    เฉยชัยภูมิ
5. เด็กหญิงนวรัตน์    พิมพ์พิริยะชัย
1. นางมณีวรรณ    สมานทรัพย์
2. นายสมพงษ์    สมานทรัพย์
28 28 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพัชร    วันล้วน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    แป้นทอง
3. เด็กหญิงสุรภา    บุญรินทร์
4. เด็กหญิงกัญญาภัค    น้อยพลี
5. เด็กหญิงสุภาวดี    ครุฑประโคน
1. นางเอื้อมพร    เชาวนกุล
29 29 โรงเรียนบ้านชัยศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอรจิรา    บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงทอฝัน    สีระขันธ์
3. เด็กหญิงดารุณี    พรนิคม
4. เด็กหญิงปริญดา    กรงทิพย์
5. เด็กชายธมลวรรณ    อุปนัน
1. นายเกรียงไกร    ราชสำเภา
2. นางติยาภรณ์    ห้าวจันทึก
30 30 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา    จังจิต
2. เด็กหญิงอริศรา    วงษ์สนิท
3. เด็กหญิงทิวาพร    วงษ์นาแค
4. เด็กหญิงวิมล    คำแพงเมือง
5. เด็กหญิงสุธิตรา    บัวลอย
1. นางพนารัตน์    สิทธิสาร
2. นางสาวนันทิวา    จันทร์บุญมี
31 31 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงพรพรรณ    จันธะวัตร์
3. เด็กหญิงอริศรา    พิมภักดิ์
4. เด็กหญิงปานทิพย์    พลอาจ
5. เด็กหญิงเจนจิรา    จารุมูล
1. นางวัชชิราภรณ์    ทองสัมฤทธิ์
2. นางบุญฟ้า    ลิ้มวัธนา
32 32 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรวษา    เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงมัญฑิตา    ชอบสะอาด
3. เด็กหญิงปิยธิดา    เดชโคบุตร
4. เด็กหญิงปรินทิพย์    จันทะลี
5. เด็กหญิงธชวรรณ    จันทาคีรี
1. นางสาวณัฐมณฑ์    พุกหน้า
2. นางมัณฑนา    คล่องดี
33 33 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกฤติยาพร    เจือไธสง
2. เด็กหญิงศกุลตลา    กัลยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอินทิรา    คูตระกูล
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เจียมทอง
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ศิริชาติ
1. นางสุณี    จันดารัตน์
2. นางณัชชา    ฉาไธสง
34 34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงเกวลิน    ทรวงโพธิ์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    กลอนกลาง
3. เด็กหญิงณัฐชา    อุตตะเคียน
4. เด็กหญิงกนกอร    รอดนางรอง
5. เด็กหญิงสันธิลา    ธรรมเถาว์
1. นางสาวเสาวภาคย์    ศักดิ์สันเทียะ
2. นางสมเมือง    ศรีนอก
35 35 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนฤมล    จินาพันธ์
2. เด็กหญิงอริสดา    ไชยา
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ไชยโวหาร
4. เด็กหญิงปนัดดา    จันทะ
5. เด็กหญิงณัฐพร    ทองยศ
1. นางบัวภา    คำกันยา
2. นางสุภาพร    ทะเสนฮด
36 36 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สินธุบัว
2. เด็กหญิงกนกพร    เถาพุดธา
3. เด็กหญิงกรกนก    กาหลง
4. เด็กหญิงนภัสสร    สุวรรณี
5. เด็กหญิงปารมี    เสกกลาง
1. นางธรักษา    ราศี
2. นางนพคุณ    คำคูเมือง
37 37 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกันตยา    จันทะสอน
2. เด็กหญิงปิยธิดา    พิพากษา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    อ้นโต
4. เด็กหญิงสุธาสินี    ยะระพันธุ์
5. เด็กหญิงอรพิมล    ศรีหาแก้ว
1. นายขวัญชัย    จิตจักร
2. นายเดชา    เรืองไชย
38 38 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงปิ่นมณี    ศรีโสดา
2. เด็กหญิงละอองทิพย์    ศรีคณิต
3. เด็กหญิงอภิญญา    ผสมการ
4. เด็กหญิงพิมพา    พันธุ์จำรัส
5. เด็กหญิงสุวพิชชา    พายไธสง
1. นายชากฤช    สอนทรัพย์
2. นางสาววชิราภรณ์    นวลสุธา
39 39 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวา    รอบสระน้อย
2. เด็กหญิงจิดาภา    นนทะวงศ์
3. เด็กหญิงนฤกร    นิวงษา
4. เด็กหญิงปิยนุช    ภูชุม
5. เด็กหญิงธิดาภรณ์    ภูชุม
1. นายรังสิมันต์    ฉิมรักษ์
2. นายนิกร    อาษาวัง
40 40 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    นวนอาสา
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    พลบุตร
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ปทุมชัย
4. เด็กหญิงรุจิรา    สุจริตจิตร
5. เด็กหญิงศรัณญา    ผดากาล
1. นางสาวธัญญพร    ผิวเงิน
2. นางเรือนใจ    อินทร์อ่อน
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงอุมาวดี    เพลียวิเศษ
3. เด็กหญิงคณิคนันท์    วงศ์หมั่น
4. เด็กหญิงวรัญญา    ประจันโท
5. เด็กหญิงพรรณมัย    อาจอาริ
1. นางสายสมภาร    ทะไกรเนตร
2. นางวายุภา    ประสาน
42 42 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงเกวลิน    ม้วยแก้ว
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    บุตรเงิน
3. เด็กหญิงมธุมาส    ชัยภักดี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชัยภักดี
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์    กล้าหาญ
1. นางสมปอง    นันทา
2. นางกาญจนารัตน์    เวียงดินดำ
43 43 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสุธิดา    แดนพันธ์
2. เด็กหญิงกนกนภา    พรหมวงศ์
3. เด็กหญิงพรพมทอง    ผาดี
4. เด็กหญิงภาสิณี    คันทะมาลย์
5. เด็กหญิงพิมญาดา    คำนาโฮม
1. นางอำนวย    สารัตน์
2. นางอรทัย    พรหมวงศ์
44 44 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวิตา    ภูฮง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    โมฆรัตน์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    บุตรวงศ์
4. เด็กหญิงสุรภา    สุ่มมาตย์
5. เด็กหญิงกมัยธร    ศรีบุตตะ
1. นางวัชรี    ถาวะโร
2. นางสุภาภรณ์    สงเคราะห์
45 45 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอิสรีย์    สีทาดี
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    ทองศรี
3. เด็กหญิงปพิชญา    เจริญสุข
4. เด็กหญิงชนิษฐา    เจริญศักดิ์ขจร
5. เด็กหญิงภูษิต    แก้วช้าง
1. นางสมฤดี    สุตรีศาสตร์
2. นายกอง    ยืนนาน
46 46 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชญาดา    พลเจริญ
2. เด็กหญิงชลธิชา    คงด้วง
3. เด็กหญิงรุจิรดา    วิชาชัย
4. เด็กหญิงฉัตรธิดา    นะตะวัน
5. เด็กหญิงศรุตา    สุวรรณพล
1. นางนงลักษณ์    ไชยสงค์
2. นางยองใย    แสนอุดม
47 47 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงฐิตยาภรณ์    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงประนัฐดา    มุงคุณคำชาว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ขุนทด
4. เด็กหญิงสาวิตตรี    เทพวงศ์
5. เด็กหญิงสุพิชชา    ชุมแวงวาปี
1. นางจารุรินทร์    รัดทนี
48 48 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรี    บุญทา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สุดดี
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    สุทธิ
4. เด็กหญิงกานดา    สีสะอาด
5. เด็กหญิงวริยา    สุดสอาด
1. นางอมรพรรณ    สันทา
2. นางบำเพ็ญ    คมขำ
49 49 โรงเรียนบ้านโพนเลา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอรยา    เจริญโลก
2. เด็กหญิงชนากานต์    จิตบุตร
3. เด็กหญิงธันยมัย    เหมุทัย
4. เด็กหญิงนภัสกรณ์    ภูทิพย์
5. เด็กหญิงอภิญญา    เครือเนตร
1. นางภารดี    กิจสมสาตร์
2. นายเฉลียว    กิจสมสาตร์
50 50 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    มูลนาค
2. เด็กหญิงวรินทร    กุลจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลาปราบ
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    โพธิ์นาแค
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    ครองถิ่น
1. นางสำอาง    ศิริมนตรี
2. นางสาวปราณี    เชยชัยภุมิ
51 51 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายชัยมงคล    พรมทา
2. เด็กหญิงมุธิตา    พิลาพันธ์
3. เด็กหญิงอาภาศิริ    รูปไข่
4. เด็กหญิงสมิตานันท์    สีคำ
5. เด็กชายไกวัลย์    พรมสิงห์
1. นายพงษ์    ถนัดทาง
2. นางรัศมี    ถนัดทาง
52 52 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    ชัยภูธร
2. เด็กหญิงวรรณภา    เชื้อคำฮด
3. เด็กหญิงกมลพร    สีลาวงศ์
4. เด็กหญิงศิริโสภา    ใจดี
5. เด็กหญิงสุพัชรา    เพียรรักวิชา
1. นางนงเยาว์    มุนิวงศ์
2. นางสมสนิท    บุญซื่อ
53 53 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    เจริญชัยวัฒนโชติ
2. เด็กหญิงวนิดา    ซามงค์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    โตสัจจะ
4. เด็กหญิงพิมพ์บุญ    บุญศรี
5. เด็กหญิงกมลศิริ    น้อยทรง
1. นางสิน    สุเลิศ
2. นายวัฒนชัย    เศรษฐ๊
54 54 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงมุฑิตา    ภักมี
2. เด็กหญิงทิตติญา    วงศ์คำโสม
3. เด็กหญิงอารียา    นครโสภา
4. เด็กหญิงอมรรัตน์    อินเจริญ
5. เด็กชาย ศุภวิชญ์    กำมาทอง
1. นางประกายจันทร์    คำชา
2. นางกรรณิสา    พรมใจ
55 55 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นะที
2. เด็กหญิงธัญญาพร    เกษร
3. เด็กหญิงศศิกานต์    กุลอ่อน
4. เด็กหญิงสุพัตรา    วิมล
5. เด็กหญิงประภัสสร    เนตตะ
1. นางแสวง    โทแก้ว
2. นายสนิท    โทแก้ว
56 56 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐชา    ชมโง
2. เด็กหญิงน้ำฝน    เอกวงษ์
3. เด็กหญิงมาลีย์    ยมมูล
4. เด็กหญิงรุจิรา    ผลโสดา
5. เด็กหญิงสุชาดา    ศรีโคตร
1. นางดุษฎี    ยุระไชย
2. นางธนิตา    สันหนัง
57 57 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงวิลาสินี    สงวนกลิ่น
2. เด็กหญิงมนชนก    นามมาตย์
3. เด็กหญิงธมนพร    นิลสาคู
4. เด็กหญิงวารี    โยธะชัย
5. เด็กหญิงบัณฑิตา    ไชยสงค์
1. นางจันทร    กรมเหลี่ยมสาระ
2. นางปราณีต    เปี่ยมชัยนันท์
58 58 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    กงสะเด็น
2. เด็กชายกฤษณะ    ขันรักษา
3. เด็กชายภาคภูมิ    นามอาษา
4. เด็กชายกิตติพงษ์    ศรีบ้านดู่
5. เด็กชายกิตติศักดิ์    ดงบัง
1. นางพรพิมล    ดีพลงาม
2. นางเตือนจิต    ภูมีคำ
59 59 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฏร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    สริวรรณ
2. เด็กหญิงสุนันทา    ไพลมี
3. เด็กหญิงพัชราวไล    สิงห์จันทร์
4. เด็กหญิงภคพร    ถาดไธสง
5. เด็กหญิงสุภาพร    จันทร์ไม้หอม
1. นางสุรพิษ    สีลาดเลา
2. นางสาวระพีพรรณ    กระริงกระรอบ
60 60 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนวนันท์    ภูแพง
2. เด็กหญิงปนัดดา    นัยสว่าง
3. เด็กหญิงสุภาพร    บุญรักษา
4. เด็กหญิงสริตา    มูลสาร
5. เด็กหญิงชาลินี    ทิศลี
1. นางคำปอง    อาจสามารถ
2. นางสำเนียง    สารพงษ์
61 61 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐพร    ดอนธงขวา
2. เด็กหญิงชฎาวัลย์    โม้พิมพ์
3. เด็กชายมณฑล    ประสพ
4. เด็กชายอนุวัฒน์    ศรีดาวงศ์
5. เด็กหญิงอริศรา    ขำสาย
1. นางมาลี    พิมพ์รัตน์
2. นางกิ่งแก้ว    อุทัยกัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................