งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 000133
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายภูวดล    แพทย์ไชโย
1. นางชลธิชาร์    แสงโสดา
2 2 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายอวัสดา    บุญเจริญ
1. นางนงนุช    แก้วคำชาติ
3 3 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายสหฤทธิ์    ทีอุทิศ
1. นางสาวปิติ    พิมพบุตร
4 4 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    สุคำภา
1. นายจักราวุธ    สีหาพรม
5 5 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงปภาวดี    คงพิริยากร
1. นายกฤษฎา    แก้วสิงห์
6 6 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงอ้อมพร    ไทยเจริญ
1. นางศุภลักษณ์    รัตนเจริญ
7 7 โรงเรียนบ้านเรือ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    พรประทุม
1. นายสุภิชัย    หมู่โสภณ
8 8 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงลลิตา    แสนกล้า
1. นางจันทรา    ยืนยง
9 9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    คำจันทร์วงค์
1. นางลำดวน    ดงราษี
10 10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ธรรมพล
1. นางทิชานันท์    ไกรสน
11 11 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงลลิดา    ใสทอง
1. นางฉัตรลดา    ศรีภูมิทอง
12 12 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายสุชน    ประเสริฐ
1. นางสาวนิตยา    รจนัย
13 13 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายธวพล    เครือแตง
1. นางทองบาง    อุปปะ
14 14 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายนราธิป    เกตุพงษ์
1. นางสุกัญญา    สมสะอาด
15 15 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายสันติทร    เป้าภูเขียว
1. นางวิไลลักษณ์    พิมพ์ยำกา
16 16 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    ภู่ทอง
1. นายพิชิต    บรรเทา
17 17 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    จันทร
1. นายโพวิล    ศรีมีชัย
18 18 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายอดิศร    ทวดอาจ
1. นางสาวภัทราวดี    นีรขันธ์
19 19 โรงเรียนบ้านโนนแพง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอธิติยา    มุงคุณ
1. นางสาวสรญา    วัชระสังกาศ
20 20 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวีระชัย    เกษหอม
1. นายสัมพาศ    แวงวรรณ์
21 21 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพิดา    มั่นยืน
1. นางสาวธัญญา    ศูนย์อินทร์
22 22 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงรัตน์ติกา    คอกกลาง
1. นายวิษกร    สุระสุข
23 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายธีรทัศน์    อุฬารพาณิชกุล
1. นางเพลินพิศ    อยู่สำแดงกิจ
24 24 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 1. เด็กชายภัทราวุฒิ    สีน้ำเงิน
1. นางวัชรินทร์ธร    เจริญผล
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายไลคิม    เช
1. นายบรรชา    บุตรศรีรักษ์
26 26 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพิมพ์พาดา    ดาวกลาง
1. นางสว่างจิตต์    กฤติธำรง
27 27 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง สพป. บึงกาฬ เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์    จันทร์ฤทธิ์
1. นายสุพจน์    ศรีคลังไพร
28 28 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายประสิทธิ์    กรองมะเริง
1. นายคำภู    หน่อสีดา
29 29 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    กองศรี
1. นางรวงทอง    เนื่องมัจฉา
30 30 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายวีระวัฒน์    ตะบอง
1. นางสุมานี    กลิ่นพูน
31 31 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายสุภัทร    จันทร์เพ็ญ
1. นางสาวธารัณดา    จันทร์แก้ว
32 32 โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกรกนก    อุทัยธวัช
1. นางขวัญเมือง    ตะไก่แก้ว
33 33 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงประสิตา    สุขจิต
1. นายไพโรจน์    วังโณ
34 34 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ธรรมเนียมมี
1. นายสมพร    แก้ววัน
35 35 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอนุธิดา    ปราบคนชั่ว
1. นายพงษ์พันธ์    ปราบพาล
36 36 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    คำดี
1. นางไพจิตร    ศรีปลัดกอง
37 37 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงศศิธร    ธรรมประชา
1. นางวิเชียร    ยี่สารพัฒน์
38 38 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายเมษา    ร่วมกระโทก
1. นางสาวอุมาพร    เลือดกระโทก
39 39 โรงเรียนบ้านแพงวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงพรรษชล    คำมุข
1. นางปฐมาภรณ์    จูมสุพรรณ
40 40 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    เกิ่งพิทักษ์
1. นางอ้อยทิพย์    พรหมทะสาร
41 41 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายวารินทร์    นามโคตร
1. นางนิตยา    พลดงนอก
42 42 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(อ.เทพสถิต) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    นนทฤทธิ์
1. นางสาวหนูจีน    ปัจจัยโคถา
43 43 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงณัฏฐิรา    สุรำไพ
1. นายสาคร    บัวทิพย์
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงอนัญญา    พุดสีเสน
1. นางราตรี    พลวุฒิ
45 45 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    เดชชัย
1. นางมธุรส    หอทอง
46 46 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายนครินทร์    ช่วยรักษา
1. นางสาวจุฑามาศ    นาสมจิตร
47 47 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายเจษฎากรณ์    พิมพ์พันธ์
1. นายชัยบรรจง    โสกชาตรี
48 48 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    วงคล่อง
1. นางสาวสุพรรณพร    สันที
49 49 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายธิตินันท์    ยุคันตวนิชชัย
1. นางอุบลรัตน์    เชาวนาศิริ
50 50 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    คณาเขว้า
1. นายมานัส    ปรีมนวงศ์
51 51 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงโชติชญาน์    เพียรจริง
1. นายวิชาญ    เทพช่วย
52 52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวิชรุตน์    คำมูล
1. นางวริศรา    ประลันย์
53 53 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร เขต 1 1. เด็กชายกฤติพัฒน์    กฤตาคม
1. นางสาวอุลัยรัตน์    เสียงหวาน
54 54 โรงเรียนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงชญาภา    ศิริวัฒนาเมธานนท์
1. นางราลินี    ศรีคำ
55 55 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ชูจิต
1. นางประภา    ภาระศรี
56 56 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์    จิตแสง
1. นายพิทยา    สุภพร
57 57 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงโพยม    น้อยโนนทอง
1. นางทองสุข    ขวัญพรม
58 58 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายสิทธิพล    อุทัยมา
1. นางสาวลัดดา    พร่ำยี่
59 59 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุดธิดา    ผาดนอก
1. นางจันทร์เพ็ญ    คำอู
60 60 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสันต์หทัย    โคมารัมย์
1. นางวีราพัชร์    ศรีดาพันธ์
61 61 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายธนพนธ์    มะนัส
1. นางสาวสุธาสินี    ศรีวงษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................