หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สกลนคร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006002 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 2 4 2
2 006016 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 2 8 3
3 005990 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 9 25 14
4 005997 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 7 11 10
5 006006 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 2 6 4
6 006017 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1 5 2
7 006082 โรงเรียนนายอวัฒนา 1 1 1
8 006044 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 1 1
9 006012 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1 2 1
10 006042 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 5 59 13
11 006010 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 2 7 3
12 006007 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 2 5 3
13 006078 โรงเรียนบ้านกุงศรี 2 9 5
14 006073 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง 1 2 1
15 006079 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 2 15 4
16 006081 โรงเรียนบ้านชมพูพาน 2 11 4
17 006085 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 1 1
18 006058 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 3 8 4
19 006023 โรงเรียนบ้านดงหลวง 8 19 8
20 006063 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 4 11 8
21 006003 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 2 4 3
22 006050 โรงเรียนบ้านนาขาม 1 1 1
23 005992 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 2 3 3
24 006001 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 2 30 9
25 006051 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 1 1 1
26 006025 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 1 15 4
27 006024 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตรวิทยา 1 10 2
28 006047 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 4 24 7
29 006071 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1 7 3
30 006022 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 1
31 006049 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 4 6 6
32 006021 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 4 9 7
33 006053 โรงเรียนบ้านป่าผาง 1 8 4
34 006040 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 1 3 2
35 006005 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 2 4 3
36 006068 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 3 6 6
37 006045 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 2 21 4
38 006054 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 3 44 13
39 006028 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 1 2 1
40 006080 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1 1 1
41 006026 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 3 12 5
42 006039 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 2 6 4
43 005998 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 4 11 6
44 006027 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 2 4 3
45 006077 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1 3 1
46 006057 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 2 6 4
47 006072 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 1 8 3
48 006076 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 1 1
49 006083 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1 1 1
50 005995 โรงเรียนบ้านหนองหอย 9 53 18
51 006074 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 2 3 2
52 006030 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 4 8 6
53 006013 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 12 6
54 005989 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 4 9 7
55 006066 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1 3 2
56 006052 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 5 18 8
57 006036 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1 2 2
58 006059 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 3 2
59 006004 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 3 17 8
60 006037 โรงเรียนบ้านโคกภู 2 5 3
61 005996 โรงเรียนบ้านโนนกุง 2 3 3
62 006069 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 3 4 3
63 006067 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1 3 2
64 006009 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 2 1
65 006019 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 3 34 11
66 006046 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1 21 5
67 006018 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 4 11 8
68 006011 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 13 16 14
69 006056 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1 3 2
70 006062 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1 3 1
71 006020 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 1 20 3
72 006035 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1 1 1
73 005984 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 19 60 29
74 005993 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 3 5 4
75 006000 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1 3 2
76 006048 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 7 7 7
77 005994 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 4 6 5
78 005999 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 3 4 3
79 006070 โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 1 1 1
80 006008 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 3 12 6
81 006055 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 2 2
82 005991 โรงเรียนไพศาลวิทยา 2 3 2
83 005988 โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) 1 1 1
รวม 226 820 381
1201

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]