หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003797 โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 2 4 4
2 003467 โรงเรียนตะดอบวิทยา 2 3 3
3 004472 โรงเรียนบ้านกระถุน 4 6 6
4 002545 โรงเรียนบ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 2 2 2
5 002842 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 3 3 3
6 004342 โรงเรียนบ้านกะเอิน 4 9 7
7 002590 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1 2 2
8 002167 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 2 4 3
9 004008 โรงเรียนบ้านขาม 1 1 1
10 001765 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 2 9 4
11 001337 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 5 16 8
12 004577 โรงเรียนบ้านคอนกาม 3 3 3
13 002502 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 3 3 3
14 002499 โรงเรียนบ้านคูซอด 2 3 2
15 002920 โรงเรียนบ้านคูบ 7 11 11
16 003800 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 2 3 3
17 003851 โรงเรียนบ้านจาน 5 9 6
18 004690 โรงเรียนบ้านจานหนองคู 1 3 2
19 002572 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 4 12 8
20 003440 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1 3 2
21 001772 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 4 10 8
22 001381 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1 7 3
23 005300 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 3 2
24 002602 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1 2 2
25 003439 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 3 5 4
26 002188 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 3 7 5
27 002834 โรงเรียนบ้านบูรพา 2 5 3
28 002851 โรงเรียนบ้านผักขะ 2 12 7
29 004022 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1 5 2
30 003794 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 1 1
31 004691 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 1 1 1
32 003880 โรงเรียนบ้านรุ่ง 5 14 9
33 004435 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 7 7 7
34 000494 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3 5 4
35 003441 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 4 10 7
36 002497 โรงเรียนบ้านสบาย 5 25 11
37 002644 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 3 2
38 004344 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1 1 1
39 004019 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 3 3 3
40 001274 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 3 6 5
41 003878 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 1 3 2
42 001327 โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 1 1 1
43 003192 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 2 7 4
44 001366 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 1 3 2
45 002179 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 2 6 3
46 002182 โรงเรียนบ้านหนองเทา 2 3 3
47 004010 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 20 5
48 002588 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1 12 4
49 003809 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 5 4
50 003898 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 2 3 3
51 002926 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 6 8 8
52 002542 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 1 2 2
53 004473 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 2 5 4
54 002180 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 3 2
55 004341 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 0 0 0
56 002539 โรงเรียนบ้านอีต้อม 2 2 2
57 002504 โรงเรียนบ้านเกาะ 1 10 3
58 001768 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 1 2 2
59 003179 โรงเรียนบ้านเทิน 3 9 6
60 003437 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 1 16 5
61 004012 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 1 6 3
62 004016 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 1 1 1
63 002177 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 3 7 6
64 003791 โรงเรียนบ้านโคก 1 3 2
65 002081 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 6 3
66 003438 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 2 4 2
67 003134 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 4 28 10
68 004014 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1 3 2
69 004476 โรงเรียนบ้านโนนแกด 4 10 6
70 003121 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1 8 3
71 002487 โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 1 3 1
72 004692 โรงเรียนบ้านโพนยาง 2 7 4
73 004617 โรงเรียนมารีวิทยา 5 14 7
74 002017 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 16 84 36
75 002859 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 2 2 2
76 004580 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 8 7 3
77 002498 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 40 10
78 002496 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 16 42 24
79 002500 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 43 163 78
80 002503 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 2 4 3
81 003436 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 12 25 20
82 004471 โรงเรียนรวมสินวิทยา 1 1 1
รวม 271 829 462
1291

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]