หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006663 โรงเรียน 0 0 0
2 004908 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1 1 1
3 005041 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0
4 004904 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 1 5 2
5 004941 โรงเรียนฉิมพลีมา 0 0 0
6 004985 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 5 7 5
7 004900 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 0 0 0
8 004956 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 3 9 6
9 004871 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 0 0 0
10 004867 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 1 2 2
11 005021 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 26 42 23
12 005105 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 8 16 11
13 004987 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 2 3 3
14 004856 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 1 1 1
15 004844 โรงเรียนบุปผาราม 0 0 0
16 004849 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
17 004903 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0
18 004947 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 0 0 0
19 004917 โรงเรียนบ้านกุดจอก 0 0 0
20 004940 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0
21 004961 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 0 0 0
22 004838 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0
23 005076 โรงเรียนบ้านกุดแคน 0 0 0
24 004915 โรงเรียนบ้านกุดแดง 0 0 0
25 004913 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 0 0 0
26 005028 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 4 4 4
27 005060 โรงเรียนบ้านก่าน 0 0 0
28 004837 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1 10 3
29 004994 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 0 0 0
30 005071 โรงเรียนบ้านคลองบอน 0 0 0
31 005069 โรงเรียนบ้านคอนสาร 4 8 6
32 004857 โรงเรียนบ้านจมื่น 0 0 0
33 004937 โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 0 0 0
34 004885 โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 2 11 4
35 005049 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 3 9 6
36 005073 โรงเรียนบ้านดงกลาง 0 0 0
37 005042 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 2 1 0
38 005079 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 5 1
39 005034 โรงเรียนบ้านดงพอง 1 1 1
40 004942 โรงเรียนบ้านดงเมย 2 18 5
41 005074 โรงเรียนบ้านดงใต้ 0 0 0
42 004872 โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 0 0 0
43 004982 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 0 0
44 004905 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 0 0 0
45 004981 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 0 0 0
46 004899 โรงเรียนบ้านดอนหัน 0 0 0
47 004999 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0
48 005104 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 12 2
49 005009 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 0 0 0
50 004930 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 0 0 0
51 004939 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 0 0 0
52 005013 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0
53 004875 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 1 1 0
54 005018 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 0 0 0
55 004922 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1 3 2
56 004997 โรงเรียนบ้านถนนกลาง 0 0 0
57 004895 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 0 0 0
58 004896 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 0 0
59 005030 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 0 0 0
60 005088 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 0 0 0
61 005094 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 4 15 7
62 004868 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 1 1
63 004886 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 0 0 0
64 005029 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 0 0 0
65 005027 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 0 0 0
66 005077 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 0 0 0
67 005091 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0
68 004919 โรงเรียนบ้านธาตุ 2 4 3
69 005031 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 0 0 0
70 004991 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
71 005081 โรงเรียนบ้านนาบัว(คอนสาร) 0 0 0
72 004998 โรงเรียนบ้านนายม 0 0 0
73 004907 โรงเรียนบ้านนาล้อม 0 0 0
74 005085 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 4 4 0
75 004887 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0
76 004852 โรงเรียนบ้านนาสีดา 1 1 1
77 004933 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 0 0 0
78 005035 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 4 7 7
79 004928 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 0 0 0
80 005083 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 0 0 0
81 005036 โรงเรียนบ้านนาแก 6 16 8
82 004874 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0
83 005070 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 0 0 0
84 005086 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 0 0 0
85 005084 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 0 0 0
86 004861 โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) 4 3 1
87 004848 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 2 3 3
88 005110 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 0 0 0
89 005108 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 0 0 0
90 005109 โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 0 0 0
91 005072 โรงเรียนบ้านฝายดินสอ 0 0 0
92 004921 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 0 0 0
93 004865 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 0 0 0
94 004960 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0
95 004882 โรงเรียนบ้านพีพวย 0 0 0
96 004912 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 0
97 005064 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 0 0 0
98 004988 โรงเรียนบ้านมอญ 1 1 0
99 004965 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 0 0 0
100 005080 โรงเรียนบ้านม่วง 1 2 2
101 005026 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 0 0 0
102 004836 โรงเรียนบ้านระหัด 0 0 0
103 004927 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 0
104 004893 โรงเรียนบ้านวังม่วง 3 5 4
105 004984 โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 0
106 004840 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1 1 0
107 005025 โรงเรียนบ้านสระแต้ 1 3 2
108 004901 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 0 0 0
109 004995 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 0
110 004986 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า 0 0 0
111 004897 โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 2 22 7
112 004892 โรงเรียนบ้านสารจอด 0 0 0
113 004898 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 0 0 0
114 004966 โรงเรียนบ้านสีปลาด 0 0 0
115 004881 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 14 6
116 004864 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 1 1 0
117 004906 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
118 004920 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 2 8 4
119 004949 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
120 005045 โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 0 0 0
121 004884 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 4 5 5
122 004964 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 0 0 0
123 004923 โรงเรียนบ้านหนองคัน 0 0 0
124 005006 โรงเรียนบ้านหนองคู 17 89 31
125 004880 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 0 0 0
126 004945 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1 1 1
127 005048 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 0 0 0
128 005010 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1 0 0
129 004936 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 2 4 3
130 005075 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 0 0 0
131 004993 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
132 004851 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรฯ) 1 3 2
133 004962 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 0 0 0
134 004918 โรงเรียนบ้านหนองปลา 1 1 0
135 005061 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 0 0
136 004902 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 0 0 0
137 004992 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 3 3 3
138 005055 โรงเรียนบ้านหนองพอก 0 0 0
139 005012 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 0 0 0
140 005015 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 0 0 0
141 005037 โรงเรียนบ้านหนองรวก 2 11 4
142 005056 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 0 0 0
143 004952 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 2 2
144 005054 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
145 005050 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 0 0 0
146 004970 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 0
147 005059 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
148 005096 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง 0 0 0
149 005106 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 5 7 6
150 005097 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 1 1 0
151 004979 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 20 5
152 005007 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 0 0 0
153 005053 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 3 3 1
154 004934 โรงเรียนบ้านหนองแซง 2 4 2
155 004889 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 0 0 0
156 004869 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 0 0 0
157 004858 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 40 8
158 004983 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 0 0 0
159 004976 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 14 9
160 005019 โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 3 4 4
161 005023 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 0 0 0
162 005046 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 0 0
163 004890 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 0 0 0
164 004891 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 8 5
165 005038 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 2 6 3
166 004914 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 0 0 0
167 005024 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
168 004853 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0
169 005068 โรงเรียนบ้านหลุบคา 2 5 4
170 005003 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 0 0 0
171 004955 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 0 0 0
172 004968 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0 0 0
173 004855 โรงเรียนบ้านหัวโสก 0 0 0
174 004862 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0
175 005082 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 0 0 0
176 005000 โรงเรียนบ้านหินลาด 0 0 0
177 004980 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 0 0 0
178 005092 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 0 0 0
179 004977 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 0 0 0
180 004888 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 0 0 0
181 005089 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 0 0 0
182 005090 โรงเรียนบ้านห้วยไห 0 0 0
183 004938 โรงเรียนบ้านห้างสูง 1 6 3
184 005014 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 4 8 7
185 004860 โรงเรียนบ้านเขวา 1 5 2
186 005016 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 1 1 1
187 004854 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0
188 004863 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1 2 2
189 004841 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 3 37 11
190 004948 โรงเรียนบ้านเมืองคง 0 0 0
191 004909 โรงเรียนบ้านเรือ 1 1 1
192 005065 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 1 1 0
193 005002 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 0 0
194 005063 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 0 0 0
195 004926 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 0 0 0
196 005044 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 0 0 0
197 004850 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 0 0 0
198 004954 โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 3 2
199 004972 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 7 32 16
200 005017 โรงเรียนบ้านโคกกุง 0 0 0
201 005033 โรงเรียนบ้านโคกงาม 0 0 0
202 005078 โรงเรียนบ้านโคกนกทา 0 0 0
203 005032 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 0 0 0
204 004894 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4 8 5
205 004931 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 0 0 0
206 005039 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 4 7 5
207 005066 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 0 0
208 005103 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 0 0 0
209 004883 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 0 0 0
210 005005 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 2 32 6
211 004967 โรงเรียนบ้านโนนข่า 0 0 0
212 005101 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 0 0 0
213 004990 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 0 0 0
214 005052 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อ) 0 0 0
215 004957 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
216 004859 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 0 0 0
217 005047 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 14 28 17
218 004866 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 3 2
219 004975 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 5 19 8
220 004950 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 0 0 0
221 004839 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0
222 004846 โรงเรียนบ้านโนนทอง 0 0 0
223 005099 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 11 3
224 004951 โรงเรียนบ้านโนนสลวย 0 0 0
225 005011 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 0 0 0
226 005043 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อ) 0 0 0
227 004910 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 4 7 5
228 004916 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0
229 004847 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 0 0 0
230 005087 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 2 2 0
231 004873 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 3 28 10
232 004929 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 0 0 0
233 004845 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 0 0 0
234 005107 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 0 0 0
235 004843 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 2 3 2
236 005098 โรงเรียนบ้านโนนโจด 0 0 0
237 005051 โรงเรียนบ้านโปร่ง 1 20 5
238 005020 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 0 0 0
239 004935 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 0 0 0
240 004946 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0
241 004879 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0
242 004877 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 0 0 0
243 005102 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 0 0 0
244 005067 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 0 0 0
245 004842 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 0 0
246 004953 โรงเรียนภูมิวิทยา 18 85 38
247 004911 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 1 1 0
248 005022 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 9 15 12
249 004835 โรงเรียนศาลาสามัคคี 4 33 10
250 004878 โรงเรียนสระโพนทอง 1 3 2
251 005004 โรงเรียนสามสวนวิทยา 0 0 0
252 004876 โรงเรียนสาลิกาวิทยา 0 0 0
253 005008 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 0 0
254 004963 โรงเรียนหนองเบนประภากร 0 0 0
255 004971 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 2 2 1
256 005057 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 1 0 0
257 005040 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 0 0 0
258 004989 โรงเรียนหัวนานคร 0 0 0
259 005093 โรงเรียนออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) 0 0 0
260 004870 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 5 35 12
261 004974 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 13 30 19
262 004943 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1 1 1
263 004944 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 0
264 005058 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 0 0 0
265 005001 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 0 0 0
266 005062 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 10 3
267 004973 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 3 8 6
268 004969 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี 0 0 0
269 004996 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 2 2 0
270 006110 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 2 2 2
รวม 306 1002 461
1463

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]