หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชัยภูมิ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000044 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 0 0 0
2 000058 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 0 0 0
3 000012 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1 1 0
4 000055 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 2 4 2
5 000192 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 0 0 0
6 000046 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 11 21 15
7 000108 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 6 13 5
8 000062 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 5 18 7
9 000230 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 6 8 7
10 000234 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 8 20 13
11 000125 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 0 0 0
12 000052 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1 1 1
13 000077 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
14 000128 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
15 000177 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 1 3 2
16 000038 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 2 3 3
17 000035 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 0 0 0
18 000167 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 0 0 0
19 000186 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 3 3 3
20 000150 โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน 0 0 0
21 000159 โรงเรียนบ้านกุดยาง 0 0 0
22 000081 โรงเรียนบ้านกุดละลม 1 2 2
23 000161 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 0 0 0
24 000080 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 0 0 0
25 000068 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 0 0 0
26 000156 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 3 7 5
27 000063 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 0 0 0
28 000049 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 0 0 0
29 000031 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 0 0 0
30 000252 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1 5 2
31 000214 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 0 0 0
32 000215 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 0 0 0
33 000168 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1 3 2
34 000109 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 0 0 0
35 000180 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 2 6 4
36 000093 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 0 0 0
37 000097 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 0 0 0
38 000094 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 2 2 1
39 000034 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1 1 1
40 000256 โรงเรียนบ้านซับชมภู 2 4 2
41 000172 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 0 0 0
42 000069 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 0 0 0
43 000071 โรงเรียนบ้านซับม่วง 3 5 4
44 000040 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 0 0 0
45 000103 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 0 0 0
46 000148 โรงเรียนบ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167 0 0 0
47 000085 โรงเรียนบ้านดอนหัน 0 0 0
48 000123 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 1 6 3
49 000032 โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0
50 000163 โรงเรียนบ้านต้อน 0 0 0
51 000221 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
52 000223 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 0 0 0
53 000195 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 1 1 1
54 000131 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 0 0 0
55 000222 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 0 0 0
56 000027 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 6 43 17
57 000026 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 0 0 0
58 000185 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 3 7 6
59 000073 โรงเรียนบ้านนางเม้ง 3 2 1
60 000212 โรงเรียนบ้านนางแดด 1 3 2
61 000217 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 0 0 0
62 000187 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 0 0 0
63 000033 โรงเรียนบ้านนาฝาย 0 0 0
64 000135 โรงเรียนบ้านนามน 0 0 0
65 000253 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 0 0 0
66 000237 โรงเรียนบ้านนารี 0 0 0
67 000039 โรงเรียนบ้านนาวัง 0 0 0
68 000042 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 0 0 0
69 000174 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 0 0 0
70 000248 โรงเรียนบ้านนาอุดม 0 0 0
71 000137 โรงเรียนบ้านนาฮี 0 0 0
72 000236 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 1 1
73 000110 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 1 3 2
74 000133 โรงเรียนบ้านนาโจด 0 0 0
75 000201 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 2 2
76 000258 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 3 17 5
77 000194 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 0 0 0
78 000179 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
79 000008 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 0 0 0
80 000140 โรงเรียนบ้านฝาย 0 0 0
81 000249 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 3 11 4
82 000202 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 0 0 0
83 000098 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 0 0 0
84 000130 โรงเรียนบ้านยางหวาย 3 7 3
85 000228 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 0 0 0
86 000246 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 5 8 7
87 000104 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1 11 4
88 000225 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 0 0 0
89 000231 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 2 23 7
90 000076 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 2 8 5
91 000247 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 0 0 0
92 000124 โรงเรียนบ้านลำชี 0 0 0
93 000151 โรงเรียนบ้านวังกำแพง 0 0 0
94 000182 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 0 0 0
95 000263 โรงเรียนบ้านวังตะกู 0 0 0
96 000181 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 4 33 10
97 000029 โรงเรียนบ้านวังโพน 0 0 0
98 000149 โรงเรียนบ้านสงแคน 0 0 0
99 000240 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 0 0 0
100 000065 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 1 1 0
101 000262 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 0 0 0
102 000136 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 1 1
103 000152 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
104 000243 โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง 1 1 1
105 000142 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 1 1 0
106 000013 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 0 0 0
107 000106 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 0 0 0
108 000066 โรงเรียนบ้านหนองฉิม 0 0 0
109 000112 โรงเรียนบ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา 0 0 0
110 000227 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 0 0 0
111 000023 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 0 0 0
112 000126 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
113 000138 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 0 0 0
114 000238 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 8 27 8
115 000189 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 0 0 0
116 000190 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 0 0 0
117 000036 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 1
118 000250 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 3 4 3
119 000070 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0
120 000119 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 1 1 0
121 000188 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
122 000154 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 3 11 5
123 000011 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง 0 0 0
124 000206 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 0 0 0
125 000118 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 0 0 0
126 000037 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
127 000107 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 0 0 0
128 000089 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 0 0 0
129 000233 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 0 0 0
130 000113 โรงเรียนบ้านหนองโก 1 5 2
131 000083 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 0 0 0
132 000115 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 0 0 0
133 000170 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 0 0 0
134 000086 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 0 0 0
135 000010 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0
136 000200 โรงเรียนบ้านหนองไห 0 0 0
137 000224 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 0 0 0
138 000147 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 3 3 3
139 000229 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 1 8 3
140 000056 โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว 2 2 0
141 000145 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 2 21 6
142 000155 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 0 0 0
143 000171 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 0 0 0
144 000064 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
145 000197 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 2 4 4
146 000100 โรงเรียนบ้านหินกอง 0 0 0
147 000001 โรงเรียนบ้านหินลาด 3 5 4
148 000193 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 0 0 0
149 000211 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 7 17 14
150 000208 โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า 0 0 0
151 000018 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 1 3 2
152 000175 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 0 0 0
153 000099 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 5 43 13
154 000102 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 0 0 0
155 000105 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 0 0 0
156 000242 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 0 0 0
157 000019 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
158 000144 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 0 0 0
159 000254 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 0 0 0
160 000157 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 0 0 0
161 000028 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 0 0 0
162 000184 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 0 0 0
163 000101 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1 3 2
164 000235 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 0 0 0
165 000218 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 4 62 15
166 000239 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0
167 000165 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 1 3 2
168 000244 โรงเรียนบ้านเจาทอง 1 5 2
169 000257 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 1 2 2
170 000057 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1 3 2
171 000061 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 1 3 2
172 000060 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ 0 0 0
173 000173 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1 2 1
174 000043 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 0 0 0
175 000002 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 5 12 9
176 000120 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 3 6 3
177 000116 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 2 6 4
178 000241 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
179 000191 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 0 0 0
180 000074 โรงเรียนบ้านโนนกอก 0 0 0
181 000158 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 0 0 0
182 000079 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
183 000166 โรงเรียนบ้านโนนตาด 0 0 0
184 000219 โรงเรียนบ้านโนนตูม 0 0 0
185 000199 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 0 0 0
186 000260 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1 3 2
187 000030 โรงเรียนบ้านโนนพระคำ 0 0 0
188 000122 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 0 0 0
189 000245 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
190 000198 โรงเรียนบ้านโนนลาน 0 0 0
191 000207 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 1 2 2
192 000213 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1 1 1
193 000216 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 0 0 0
194 000084 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
195 000205 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 6 3
196 000121 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 0 0 0
197 000169 โรงเรียนบ้านโนนหมาว้อ 0 0 0
198 000078 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0
199 000160 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 3 7 4
200 000209 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 0 0 0
201 000067 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
202 000162 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 4 6 5
203 000139 โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0
204 000111 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0 0 0
205 000183 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 1 1 1
206 000127 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 0 0 0
207 000129 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 0 0 0
208 000091 โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 0 0 0
209 000092 โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ 0 0 0
210 000059 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 0 0 0
211 000146 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 1 2 1
212 000226 โรงเรียนบ้านโสกรัง 0 0 0
213 000047 โรงเรียนบ้านโสกหว้า 0 0 0
214 000117 โรงเรียนบ้านโสกหาด 0 0 0
215 000210 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 10 15 9
216 000176 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 0 0 0
217 000153 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 0 0 0
218 000016 โรงเรียนยางบ่ารัฐประชามิตร 0 0 0
219 000203 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
220 000054 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 2 16 4
221 000021 โรงเรียนวัดพุทโธวาท 0 0 0
222 000075 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
223 000204 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 0 0 0
224 000009 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 0 0 0
225 000255 โรงเรียนสหประชาสรร 0 0 0
226 000114 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
227 000095 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 0 0 0
228 000050 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 18 60 30
229 000141 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 0 0 0
230 000082 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 2 5 4
231 000134 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 0 0 0
232 000024 โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ 0 0 0
233 000022 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 0 0 0
234 000196 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 2 2 2
235 000232 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 2 6 3
236 000261 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1 3 2
237 000090 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 1 3 2
238 000143 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 0 0 0
239 000051 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 21 47 32
240 000164 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 6 54 17
241 000048 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0
242 000251 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 0 0 0
243 000259 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 3 5 4
244 000017 โรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
245 000053 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 2 14 7
246 000220 โรงเรียนโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
247 000178 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1 10 3
248 000045 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 0 0 0
249 000087 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 0 0 0
250 000020 โรงเรียนโนนหว้านไพล 0 0 0
251 000132 โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
252 000014 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 0 0 0
253 000025 โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
254 000072 โรงเรียนโพนทองพิทยา 0 0 0
255 000015 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 0 0 0
256 000088 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 0 0 0
257 000096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 0 0 0
258 000041 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 0 0 0
259 000265 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 5 9 7
260 000264 โรงเรียนสาคริชวิทยา 8 41 16
261 000267 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 1 1
262 000266 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 2 4 3
263 000268 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 1 2 2
264 000269 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 0 0 0
265 000270 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัย) 1 3 2
รวม 274 912 444
1356

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]