สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจันทเขลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ศรีหฤทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 บ้านตาเรือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 บ้านหนองสลุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 บ้านเนินมะหาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บ้านตรอกนอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 บ้านประตง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 บ้านเขาหอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 วัดพังงอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 บ้านตามูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 วัดท่าหัวแหวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 วัดน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 บ้านคลองคต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 บ้านซับตารี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 บ้านท่าขาหย่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 บ้านแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 วัดคลองพลู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 วัดทับไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 วัดทุ่งกบิล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 วัดอิมั้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 บ้านคลองบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 บ้านคลองใหญ่(โป่ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 บ้านดงจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 บ้านทุ่งม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 บ้านบ่อเวฬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 บ้านป่าวิไล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ปะตงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 มิตรภาพ20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 วัดคลองตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 วัดตะปอนน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 วัดตะปอนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 วัดบางกะไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 วัดบางสระเก้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 วัดพลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 วัดมาบไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 วัดเวฬุวัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0