สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายภูวนาท  เยอลึ
 
1. นางวุฒิพร  จินะราช
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลลิสรา  รุจิธาดาภา
2. เด็กชายชุมพร  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงผกามาศ  โล่งกระโทก
 
1. นางพนิดา  ตะติ
2. นางสาวอิชยาพัฒน์  มณีรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 61.25 ทองแดง 8 1. เด็กชายคมกริช  ตุ้ยตาเขียว
2. เด็กชายนิรุธ  วงค์ษา
3. เด็กหญิงรุจิภาส   ลือสุวรรณ์
 
1. นางพนิดา  ตะติ
2. นางสาวอิชยาพัฒน์  มณีรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คิดข้างบน
2. เด็กชายธวัชชัย  แซ่ลี
 
1. นางมาลี  จิตจำลอง
2. นางเฉลียว  บ่อแก้ว
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงอ่อน  คำมูล
 
1. นางสาวอิชยาพัฒน์  มณีรัตน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 10 1. เด็กชายนรา  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวประณิตา  จันทร์ต๊ะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงลิลี่  กุย
 
1. นางสาวสุกัญญา  เซี่ย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงประภาศิริ  พรหมหนู
2. เด็กหญิงอิงลิชสรา  ธนวงศ์พิสิฐ
 
1. นางสาวประณิตา  จันทร์ต๊ะ
2. นางเจือจันทร์  บุญสม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธัญรดา  วงค์ตุ้ย
2. เด็กชายธีรชาติ  อินทรา
 
1. นางสาวดรรชนี  สำราญใจ
2. นางเจือจันทร์  บุญสม
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงคำสุข   ไทยใหญ่
 
1. นางวิพา  ปินใจ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.75 เงิน 17 1. เด็กชายพิริยะกิจ  นริศสกุลกานต์
2. เด็กหญิงเงิน  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเปาหอม  ไทยใหญ่
 
1. นางธิดาศิริ  หัตถะผะสุ
2. นางวิพา  ปินใจ