สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 47.8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   วนิชปริญญากุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เผ่าตุ้ย
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศุภิสรา  กันทาเดช
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สิทธิวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอดิศยา  ผะใจ
 
1. นางวาสินี  โคนทรงแสน