งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 000134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงนาแสโจ    จะเป๋ลา
1. นางสาวกัญญาณัฐ    นาใจ
2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอาชู    แบแชกู่
1. นายประสงค์    แซ่ว้าง
3 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    แซ่จ๋าว
1. นายวัลลภ    รู้ยาม
4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 1. นายณภัทร    ศรีโมรา
1. นายสุรชัย    ชมภู
5 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1
6 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายทรัพย์ฤากรานต์    รุ้งดี
1. นางพรวิไล    แลวงค์นิล
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอนุพนธ์    ดวงสีเสน
1. นางเบญญา    ศิลาอาสน์
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    โพธิจักร
1. นายเทวารินทร์    ธรรมสอน
9 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงธิติยา    ศรีพรม
1. นางพืศมัย    อินปั๋น
10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายภูมิระพี    จารุธรรมสิริ
1. นายสุวรรณ์    พินิจ
11 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. นายสรโม    เอ่าแม
1. นางอัฑฒ์ศยา    เรือนคำ
12 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงชรีรัตน์    ภูมิถาวร
1. นางสาวพิกุล    ศรีวิชัย
13 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. นายโยละ    ไอ่จ๋า
1. นางรุ่งนภา    ทองขวัญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................