งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 000133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเฉลิมชัย    วโรสัน
1. นายนิรุตต์    ชัยมณี
2 โรงเรียนตชด. สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายวรยุทธ    แซ่ย่าง
1. ส.ต.อ.เอกพงษ์    กิตติขจรไพศาล
3 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอดิศยา    ผะใจ
1. นางวาสินี    โคนทรงแสน
4 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายนนทพัทธ์    สันธิ
1. นางสาวอุไรวรรณ    เตจ๊ะ
5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1
6 โรงเรียนมารีรักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายจักรภัทร    พวกเจริญ
1. นางธนิกา    แคแดง
7 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    จะผึ
1. นางธนัญกานต์    กันธิยะ
8 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายภานุวัชร    นันตา
1. นางลำเนา    จันต๊ะสา
9 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายหัสดินทร์    จันต๊ะนาเขต
1. นายโอภาส    อินธรรม
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชุติมันต์    ธรรมสอน
1. นายศดานนท์    โษฑศิน
11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชัยภัทร    ใจน่าน
1. นางสาวธัญฐรัศม์    วรรธนวรกุล
12 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงศิริกัญญา    ดวงเนตร
1. นางอัมพร    ปิยะพันธ์
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงชนิดาภา    ลิ้มวณิชย์กุล
1. นายกระจ่าง    มิตรานันท์
14 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายทัศน์    แสงชัย
1. นางรงค์มณีย์    ศรีคำม้วน
15 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงศศิพร    อ่วยยือ
1. นางฉัตรฤดี    ดีจริง
16 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณพัตสา    คำวัง
1. นางสาวสุชัญญา    นาเคน
17 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอุดม    มาเยอะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหงษ์เพชร    ทองอินทร์
18 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายปฏิภาณ    โรจนรัตน์
1. นางสกุลรัตน์    โรจนรัตน์
19 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    สมขุน
1. นางชลิตา    มะโนวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................