งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 000132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงมีนา    มาเยอะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร    บุญเกิด
2 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    ดีเจริญ
1. นางเสงี่ยม    ไพฑูรย์
3 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    กันทาเดช
1. นางสาวทิพย์วรรณ    สิทธิวงค์
4 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    คำปัญญา
1. นางอรวรรณ    วรรณสุข
5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1
6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอภิภัณฑ์    เมืองพรหม
1. นางวิไลวรรณ    วงศ์อุ่นใจ
7 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายวรัญญู    สิทธิอาษา
1. นางสาวหยาดพิรุณ    คำปา
8 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิกา    ปาละสอน
1. นายพิเชษฐ์    ณ พิกุล
9 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชานนท์    สารีบท
1. นายสวาท    วังรุ่งโรจน์
10 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายปฏิภัทธ์    ถมหนวด
1. นางวัฒนา    เกิดพูล
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงศิริธร    มณีสาร
1. นางวันเพ็ญ    พรมการ
12 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายภิญญาสิทธิ์ ภารบูรณ์   
1. นายสมพงษ์ นาสา   
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายพงศ์วัฒน์    วรโชติสกุล
1. นางมาลัย    ม้าเมือง
14 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายณัฐก๊อป    เจริญศรี
1. นางดวงเดือน    ไชยงำเมือง
15 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายพงษ์เทพ    หมื่อแล
1. นายธวัชชัย    นิเวศ
16 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายพิชิตชัย    วงค์ปินตา
1. นางเครือวัลย์    มะโนคำ
17 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายกิตติโชติ    สุนทรทัต
1. นางยุวดี    บรมพิชัยชาติกุล
18 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายปรินทร    แห้วสันตติ
1. นางวัลยา    อนันต์
19 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเจียมิน    ลี
1. นางผ่องศรี    ศักดิ์สิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................