งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 000130
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเกียรศักดิ์    ศรีวิเศษ
2. เด็กชายนัทธพงศ์    มณีวรรณ์
1. นางเบญญา    ศิลาอาสน์
2 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายวรวุฒิ    กุลวงค์
2. เด็กชายทินกร    ปฏิสิขัง
1. นายเทวารินทร์    ธรรมสอน
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงนุ่น    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงรัตติกาล    บั้งเงิน
1. นางพร    นันป้อ
2. นางณัชพร    บัญชาเกียรติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................