งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 000129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ปิยะสันติ์
2. เด็กหญิงศิริณัฐกาญจน์    วุฒี
1. นายวัชรพงษ์    นัยนา
2. นายสมเดช    ผะใจ
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พยมโพธิ์
2. เด็กชายกฤตธี    ชาญธัญญากรรม
1. นางกาญจณีย์    ธีระเดช
2. นายนายณัฐพล    เมืองมา
3 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเจษฎากร    ปัญญาใจ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์    ประสิทธิ์
1. นางแสงระวี    เทพภิบาล
4 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    พรมชัย
2. เด็กหญิงจิรัชญา    สุรินแก้ว
1. นางจุฑามาศ    ธนารักษ์
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โสดใส
2. เด็กชายอนุพงษ์    ลุงกอ
1. นายศดานนท์    โษฑศิน
2. นางนงคราญ    ศิริเมืองจันทร์
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    โทพิลา
2. เด็กชายธัญญาลักษณ์    จารุวัฒนสุนทร
1. นางลาวัลย์    สุขเกษม
2. นายสำเริง    มุดเจริญ
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายนภดล    สมเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพงศ์    โพธินาม
1. นางฉัตรฤดี    ดีจริง
2. นายเดช    เชยบาล
8 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาวี    เชอมือ
2. เด็กหญิงแอนนา    จะแล
1. นายสุธน    ไวดี
9 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายนพณัฐ    กนกสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงชนิตรา    จันธิมา
1. นางผ่องศรี    ศักดิ์สิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................