งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 000125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเกศสุนีย์    เตจ๊ะสุวรรณ์
2. เด็กหญิงภัศรา    ยานะธรรม
3. เด็กหญิงอาทิตยา    นิลชัย
1. นางกาญจณีย์    ธีระเดช
2. นางนางฉลวย    นุชนิยม
2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    นาวา
2. เด็กหญิงสุรัตนา    ดีมาก
3. เด็กหญิงสิริพร    เอี่ยมวิโรจน์
1. นางสุรีรัตน์    แก้วโก
3 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    กิติปิง
2. เด็กชายชัยทยาวัฒน์    ปิงนวน
3. เด็กหญิงวิวรรธณี    ลิม
1. นางนัฏฐนันท์    เตจ๊ะวงค์
2. นางสาวผกาวรรณ    ศรีคำยศ
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงยุวลี    เหมืองน้อย
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์    พันธ์พานิช
3. เด็กชายณัฐดนัย    สุริยะ
1. นางมณีรัตน์    ทะระมา
2. นางธิรดา    ชื่นชม
5 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    ไชยชนะ
2. เด็กหญิงชลิญญา    ชัยลังกา
3. เด็กชายนฤเบศ    ศรีบุญเรือง
1. นางศิลปี    ธำรงอัตนาถ
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายณัฐกิตต์    อินทวงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ศรีศิริสิทธิกุล
3. เด็กชายรวิภาษ    พันธุ์อนุรักษ์ชัย
1. นางสาวจิราภรณ์    ป้อมฝั้น
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    ใจดี
2. เด็กหญิงกัลยา    สุปินชมพู
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ    ทองฑีฆา
1. นางณัชพร    บัญชาเกียรติ
2. นางพร    นันป้อ
8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................