งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 000124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสุรชัย    จอมใจชมพู
1. นางสาวกัญญาณัฐ    นาใจ
2 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสมบูรณ์    มาเยอะ
1. นายวัลลภ    รู้ยาม
3 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. นายกิตติศักดิ์    สายวงค์โห้
1. นางพรรณี    ปลอดโปร่ง
5 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธรรมนูญ    วงษ์กันหา
1. นางวราภรณ์    พรสวัสดิ์
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธีรวุฒิ    จัยพรม
1. นางเบญญา    ศิลาอาสน์
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชัยฤทธิ์    กล่อมกิ่ง
1. นายสุวรรณ์    พินิจ
8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 1. นางสาวปณิตา    แสงแก้ว
1. นางรัชดา    ภิระบัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................