งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 000123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายศุภกร    พัชรมโน
1. นายเมธาสิทธิ์    เร่งเร็ว
2 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิรา    มะโนเรือง
1. นางสาวพวงผกา    ลำคำ
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายภวิศ    เดชะบุญ
1. นางฉลวย    นุชนิยม
4 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ปัญญาบุญ
1. นางสาวอุไรวรรณ    เตจ๊ะ
5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1
6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงธัญธร    อุทัยพิบูลย์
1. นางสุรีรัตน์    แก้วโก
7 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    คงจันทร์
1. นางศรีลัย    ปันอินทร์
8 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สีบุตรา
1. นายพิเชษฐ์    ณ พิกุล
9 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงศ์    จันต๊ะนาเขต
1. นายนิโรจน์    ขันชุมภู
10 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    บุญตัน
1. นางนันทนา    คำเขียว
11 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1
12 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร ประทุมชาติ   
1. นายสมพงษ์ นาสา   
13 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    สิทธิขันแก้ว
1. นางศิลปี    ธำรงอัตนาถ
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอติวิชญ์    บุญญาภิรักษ์กุล
1. นางสาวกรทิณา    แก้วสอน
15 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงวีราวารี    บุญแสง
1. นางรงค์มณีย์    ศรีคำม้วน
16 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แซ่ยัว
1. นางนงคราญ    เจริญเกษ
17 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายศุภกิจ    แซ่หลิว
1. นายยุทธสิทธิ์    เบจวรรณ
18 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1
19 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายวรวุฒิ    เรือนมูล
1. นางผ่องศรี    ศักดิ์สิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................