งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 000122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนตชด. สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายลิติ    มาเยอะ
1. ส.ต.อ.เอกพงษ์    กิตติขจรไพศาล
2 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปรีณาภา    ยาสมุทร
1. นางสิริพร    กองพรหม
3 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1
4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1
5 โรงเรียนมารีรักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเจษฎากร    ปากองวัน
1. นางสาวศิริลักษณ์    ยอดคำ
6 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชวพงศ์    ใจมิภักดิ์
1. นายประเสริฐ    ธิคำ
7 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน    กันทะคำ
1. นายเจน    บุญมี
8 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชนาธิป    สายันต์
1. นายสวาท    วังรุ่งโรจน์
9 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายนัทธพงศ์    สวัสดิวงค์
1. นางอาภรณ์    ฤทธิแผลง
10 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธนดล    หมื่นมโน
1. นายถวิล    กายาชัย
11 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    คำฟู
1. นางเพียงใจ    สวิง
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    แดงสกุล
1. นางศิริลักษณ์    มรรคประเสริฐ
13 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    แซ่อึ้ง
1. นางสาววราพร    อารีย์
14 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    แซ่ว่าง
1. นายธวัชชัย    นิเวศ
15 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายจะซอ    ไทซิง
1. นางศรีทร    ทนันชัย
16 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเอมอร    แสงคำ
1. นางบัวบาน    ทิพย์นพคุณ
17 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายกฤษกร    สิทธิอาษา
1. นางอำไพ    แก้วกมลรัตน์
18 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอรรถกร    คำสร้อย
1. นายปิยะพงษ์    เกเยน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................