รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาทุ่ง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   พัฒนธานี
 
1. นางอัญญาณี   จ่าวิสูตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77.331 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงสุธิมา   ชัยวิสูตร
 
1. นางสาวสุมาลี   ไมตรีจิตร์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงฑิภาพร   ศรีวิลัย
 
1. นางสาวประไพพร   ฮันยะรา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญศรี
 
1. นางนันท์นภัสร์   ยังสุนิตย์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงธีรกานต์   สุวรรณรักษา
 
1. นางจุฑาวรรณ์   ฟักแฟ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงศรัญญา   สพานรัตน์
 
1. นางนุชรินทร์   ธรมีฤทธิ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.665 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 1. เด็กหญิงลลิตา   สีแก้ว
 
1. นางพิริศา   นาคหาญ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 1. เด็กหญิงปุญญิศา   ทิพย์มงคล
 
1. นางวิภา   ร่มแก้ว
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายพงษ์ภัค   นิลพันธ์
 
1. นางสมจิตร   ศุภนิรันดร์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.498 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายชัยธวัฒน์   คงประพันธ์
 
1. นางนุชรินทร์   ธรมีฤทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากด่าน 1. เด็กหญิงฐานิดา   จันทรส
2. เด็กหญิงนัฐญา   เนียมสุวรรณ
 
1. นางพรรณี   จันทร์ณรงค์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ฉวีพรรณ์
2. เด็กชายธงชัย   ชำนาญการ
 
1. นางสมจิตร   ศุภนิรันดร์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชยธร    แง้เจริญกุล
 
1. นางวิไลพร    บุญญตา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บุญยะเจริญจิตต์
 
1. นางพิศมัย   ภูมิสุวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงวราพร   สังฆพรร
 
1. นางสุวรรณา   ชื่นด้วง
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สมสมัย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   แก้วขาว
3. เด็กหญิงสุคนธา   ทองเขียว
 
1. นางสาวฐิติวรรณ   ขวัญแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   ครุฑละออง
2. เด็กหญิงธาวินี   สุขพล
3. เด็กหญิงนภาพร   สุดแน่น
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา   หมี่กระโทก
2. นางภัทรศิริ  นาคมณี
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายทศพร   สถิตย์เดช
2. เด็กหญิงเกียรติกานดา   บุตรอากาศ
 
1. นางพิศมัย   ภูมิสุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทวนประชุม
2. เด็กชายสุรพงษ์   นุ่นแก้ว
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา   หมี่กระโทก
2. นางภัทรศิริ   นาคมณี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงธนพร    ขมิ้นเขียว
 
1. นางอุษา    เนียมสุวรรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   แท่นอินทร์
 
1. นางดรุณี   เมฆรุ้งนภา
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ช่วงโชค
 
1. นางอุษา   เนียมสุวรรณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ   เสรีพิทักษ์กุล
2. เด็กชายศตพล   คล้ายอักษร
3. เด็กชายศิกษก   ชิตรัตถา
 
1. นางสุอาภา   ทองคำ
2. นางสาวเบญจวรรณ   ยุวพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายกนต์ธร   เข็มสีฟ้า
2. เด็กหญิงปรารถนา   วิโนทัย
3. เด็กหญิงพรธิดา   สะรุโณ
 
1. นางสาวบุญนำ   อินทนนท์
2. นางสาวมณฑิกา   พัฒชู
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภาพร   ชูสุริแสง
2. เด็กหญิงพรนิภา   เพิ่มผล
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   เรืองราย
 
1. นางฉวี   จิตรภิรมย์
2. นางวราภรณ์   สุขประวิทย์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายธวัชชัย   วิชัยดิษฐ์
2. เด็กชายศราวุฒิ   เจิมธานี
3. เด็กชายโสภณ   เกตุแก้ว
 
1. นางวราพร   ศรีพนมยม
2. นางสาวสมฤดี   ชนะแดง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำธง 1. เด็กชายขวัญชัย   สว่างอารมณ์
2. เด็กชายทัศนะ   ศรีหอม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   อยู่ขวัญ
 
1. นายธีวรา   มากสาขา
2. นายประสิทธิ์  มีสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงมัลลิยา   ศรีภิรมย์
2. เด็กชายศักดิ์ณรงค์   ธาตุทอง
3. เด็กหญิงอัมภาริกา   สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวฉลวย    แสงอุส่าห์
2. นายโสภณ   เพชรกูล
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงพิชญาภา   ธีระวร
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   บุญสนิท
3. เด็กหญิงอินทิพร   บุญยืน
 
1. นางสุลัดดา   เสวตวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจตษฎาพร   สวัสดี
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายจักรตรี   สมบัตินา
2. เด็กหญิงนภัสสร   ชูพงษ์
3. เด็กหญิงบุญญรัตน์   ปานสกุล
 
1. นางสาวสุธัญญา   สมานวงศ์
2. นางสาวอภิตา   เกียงสุภา
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายนเรนทร์   เอี้ยงมี
2. เด็กชายวศิลป์  จารุจิตร์
 
1. นางปาริฉัตร   บุญนะรากร
2. นายอรรถพล   เอกวรรณัง
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายภูมิทรรศน์   สังขพันธ์
2. เด็กชายวิรัลพัชร   สุทธิพล
 
1. นางดวงพร   จินดาชื่น
2. นางสาวเบญจวรรณ   ยุวพันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   กอแก้ว
2. เด็กชายลิขิต  อุชุภาพ
 
1. นายสุพิมล    โพธิจันทร์
2. นายโรจน์   ทองแท่ง
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายกรพล   แก้วพัฒน์
2. เด็กชายธีรภัทร   สิมตะมะ
 
1. นางอุษา   เสวกวัชรี
2. นายไพฑูรย์   อุ่นอบ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ 1. เด็กชายวุทศักดิ์   ชนะการี
2. เด็กชายอดิวัชญ์   ลาใส
 
1. นางสาวจันทพร   เพชรเขาทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายนันทวัฒน์    วุฒิวัย
2. เด็กชายสุรพล    นวลศรี
 
1. นายสุพิมล    โพธิจันทร์
2. นายเสวศ    เนียมมูสิก
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายชานนท์    บุญรอด
2. เด็กชายณัฐวุธ    หมื่นชัย
 
1. นายสุพิมล    โพธิจันทร์
2. นายเสวศ    เนียมมูสิก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยังจีน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทับ
3. เด็กหญิงรพิพรรณ  เรืองโรจน์
4. เด็กหญิงศิรัญญา  พุ่มจันทร์
5. เด็กหญิงอภิสมัย   ใจดี
 
1. นายกิตติ   ศรีไสยเพชร
2. นางสาวศิริพร    ทองแกมนาค
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกาญจนา   สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงธนพร   ประสาทสิน
3. เด็กหญิงมาลัยรัตน์   ปัญจบุรี
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์   สงัดกิจ
5. เด็กหญิงอริศรา   ศิริสวัสดิ์
 
1. นางมัลลิกา   อุทยารัตน์
2. นางสาวเบญจมาศ   ขันธศิลป์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงนิศานาถ    รักษาผล
2. เด็กหญิงปิยดา    แย้มสุคนธ์
3. เด็กหญิงพัชรี   พันธ์ดี
4. เด็กหญิงสุชาดา    คล้ายอักษร
5. เด็กหญิงเพชรรินทร์    ศรีจันทร์
 
1. นางสาวภัทรีพันธุ์   ภู่ศิริมงคลชัย
2. นายเสวศ    เนียมมูสิก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงธารทิย์   เลิศลาภานนท์
2. เด็กหญิงพรชนก   ขจีรัมย์
3. เด็กหญิงวาสนา   สุขใส
4. เด็กหญิงอภิษฎา   ศรีถาวร
5. เด็กหญิงเมษินี    ศรีบวรประภา
 
1. นางสิริพร   ดีมี
2. นายเอกชัย  จันทร์มี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงจิณณภัต   เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงฌัชฌา   รองมาลี
3. เด็กหญิงพรพิมล   ชังช่างเรือ
4. เด็กหญิงลลิตา   เนียมนุช
5. เด็กชายอรรัสชา   กาญจนดิษฐ์
 
1. นางจันทรา   สุทธิพล
2. นายบุญญา   ตันเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงจันทิมา   สังข์กล่ำ
3. เด็กหญิงพรทิพย์   สัตยาธร
4. เด็กหญิงพรอนงค์   หญีตอารัญ
5. เด็กหญิงอโณทัย   เขียวทัพ
 
1. นางสาวอ้อมใจ   อินทรสุภา
2. นายเจษฎา   เมืองแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กชายบัญชา   อินทนาศักดิ์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์   แผนคง
3. เด็กชายปัณณวัฒน์   ขวัญสุวรรณ
4. เด็กชายสรศักดิ์   บรรณคีรี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์   เมืองนาโพธิ์
 
1. นางสาวลักษิกา   เจริญสุข
2. นายสมยศ   คชการ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   มากอำไพ
2. เด็กหญิงชาลินี   รอดสิน
3. เด็กหญิงดิศราพร  สอนพ่วง
4. เด็กชายทัศนัย   นาคสิทธิ์
5. เด็กชายธีรนัย   บุญเชิด
6. เด็กชายนภดล   พวงสุวรรณ
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขแก่น
8. เด็กชายปรเมศร์   เฉลิมนนท์
9. เด็กหญิงภัทรวดี   เทพดนตรี
10. เด็กหญิงรัตติกาล  ชูวงศ์
11. เด็กหญิงรัตติญา   รักษาผล
12. เด็กหญิงวราภรณ์   ชูภิญโญ
13. เด็กชายวัชรินทร์   รวดเร็ว
14. เด็กชายวิจารณ์   มูฮำหมัด
15. เด็กชายสมนึก   ขำกระแส
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เกตุศิริ
 
1. นายรณภัทร   ยวงงาม
2. นางสาวศุภวรรณ  เสือสง่า
3. นางอุมาพร   พันนะการ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กชายจิรวัฒน์   นึกมี
 
1. นางศศิธร   ราชบัณฑิต
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กชายกายเพชร   นาคมณี
 
1. นางเมตตา   นาคมณี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงดาราวรรณ    อรัญญะ
 
1. นายกิตติ   ศรีไสยเพชร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พันธ์เคลือบ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   สุขวงค์
 
1. นางสายหยุด    คชรินทร์
2. นางเดือนเพ็ญ    ทองแท่ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายพรหมพิริยะ   วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงศศิณา   ธารารักษ์
 
1. นางเรณู   ศรีสมทรง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงธัญรดา    บุญเฮ้า
2. เด็กชายสุธี    บุญรอด
 
1. นางสายหยุด    คชรินทร์
2. นางเดือนเพ็ญ   ทองแท่ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นวลจันทร์
2. เด็กหญิงจรรยา    บุญพิทักษ์
3. เด็กหญิงนฤมล    นัยเนตร
4. เด็กหญิงนารีรัตน์    ปลอดโปร่ง
5. เด็กหญิงบุญยอร    ศรีพนมวรรณ์
6. เด็กหญิงรัตติกาล    รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงศิริพร    ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุนาลี    แก้วแสงทอง
9. เด็กหญิงอนงค์นาถ    ภูวรณ์
10. เด็กหญิงเอมพิกา    สังฆพรร
 
1. นางนันทพร   ญาติมาก
2. นางสาวสุมาลี   มนิล
3. นายอัฑฒ์    คงทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 1. เด็กชายจิรวัฒน์   แท่นอินทร์
2. เด็กชายตันติกร   ยูมา
3. เด็กชายทรงภพ   เรืองแดง
4. เด็กชายธนชัย   อารีย์วงษ์
5. เด็กชายธีรศักดิ์   หงสะทาน
6. เด็กชายนพลักษณ์   เปลี่ยนนวม
7. เด็กชายภาณุพงค์   ชลสาคร
8. เด็กชายสถาพร   บุญยี่เส้ง
9. เด็กชายสิรวิชญ์   ศรีสุข
10. เด็กชายอภินันท์   อักษรเขตต์
 
1. นางจำเรียง  พลนิล
2. นางสาวมยุรี   เนียมสุวรรณ
3. นางวิภา   ร่มแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะทิว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โคตะทัน
2. เด็กหญิงกันตยา   พงษ์น้อย
3. เด็กหญิงจันทิมา   ศักดิ์ปฏิฐา
4. เด็กหญิงชาลินี   สุวรรณ
5. เด็กหญิงฐาปนีย์   สินสุภา
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   พานทอง
7. เด็กหญิงนรีกานต์   ขยายแย้ม
8. เด็กหญิงพิชชาพร  บินศรี
9. เด็กหญิงวนิดา   มณีเย็น
10. เด็กหญิงศิริเพ็ญ   พูนเพิ่มทวีทรัพย์
11. เด็กหญิงสกุลทิพย์   แฉล้มวารี
12. เด็กหญิงสุพิชชา   ลีเลิศ
13. เด็กหญิงหนึ่งธิดา   นิลภักดิ์
14. เด็กหญิงอมร   บุราณ
15. เด็กหญิงเปมิกา   จิระพินทุ
 
1. นางกนิษฐา   สุขเจริญ
2. นางกรรณิการ์   จันทร์ณรงค์
3. นางสาวสุกัญญา   ทรัพย์ทวี
4. นางโสภา   คณาวุฒิ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1. เด็กหญิงชมพิชา   แคลนกระโทก
2. เด็กหญิงภาวินี  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสิวาพัชร   พูลสุสรรณ
 
1. นางราณี   เชื้อสุวรรณ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงสุรัตนา   บุญธรรม
2. เด็กหญิงอังคณา   คงเปี่ยม
3. เด็กหญิงอัมพร   แก้วมณี
 
1. นางน้ำอ้อย   เจริญสุข
2. นายภานุพันธ์   ใยบัวทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติ 1. เด็กชายคงกฤช   อินทร์น้อย
2. เด็กหญิงนริสา   อุดมผล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   ดำคำ
2. นายสายัณห์   ชูมณี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. นางสาวกัลย์สุดา   จามจุรี
2. นางสาวมนัสญาวีร์   งามขำ
 
1. นายสมพงษ์    นุ้ยบ้านด่าน
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธเนศ   สราญธรรม
2. เด็กชายนนทชา   อินนุพัฒน์
3. เด็กหญิงพรนัชชา   แก้วศรี
 
1. นางกัญญามาศ   สิงห์บุตร
2. นางรัตนา   วงศ์ลีลากรณ์
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงพรรดินี   หนูภิบาล
2. เด็กหญิงภานุต   เอื้ออารี
3. เด็กหญิงภูริชญา   กิ่งวิชิต
 
1. นายสุเมธ    แสงจันทร์
2. นางสาวเกศราพร   ยิ้มศรี
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ถาวรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชรี   อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา   ประโพธิ์
 
1. นายจรวย   สมวงค์
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงน้ำหวาน   วรรณดี
 
1. นางรัตนา   วงศ์ลีลากรณ์
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายปริญญา   หนูจ่าแสง
 
1. นายสุเมธ    แสงจันทร์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงรัชนีกร   ฉิมหาด
 
1. นางสาวอัญชลี   อักษรกิตติ์
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   เรืองขาว
 
1. นางสาวจริยา   ร่อนแก้ว
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงวาสนา   ป้องคำสิงห์
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 1. เด็กหญิงชิด   เพชรเม็ดงาม
2. เด็กหญิงอทินยา   ขลิบเคลื่อน
 
1. นางจีรภา   ฤทธิ์ธาร
2. นางวรรณา   จองกฤษ
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เกตุย้อย
2. เด็กหญิงนวลอนงค์   อินลือไทร
 
1. นางสาวมนัสนันท์   กุรุนินทโรจน์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ศึกราบกิจ
2. เด็กหญิงกัลยาณี   จันทร์ลีเล็ด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันเพ็ญ   นพรัตน์
2. นางสมพร   โชติกวนิช
 
70 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทนิตย์   แสนขวา
 
1. นางวันทนา   บุรพจิตร์
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กชายกรวิทย์   เพชรทอง
2. เด็กชายวรากร   เกษศรี
3. เด็กชายศักรินทร์   จันทร์พิมล
 
1. นายประเสริฐ   ทองบ่อ
2. นางวาสนา   กสิวงค์
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกิติพงษ์   นิจิ
2. เด็กชายธนกร   จิตรัตนวิภาส
3. เด็กชายพงศกร   หนูสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ   จันทร์สุวรรณ
2. นางรัตนา   วงศ์ลีลากรณ์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายธนาวุฒิ   เงินพุ่มพวง
2. เด็กชายมานะชัย   ผ่องประเสริฐ
3. เด็กชายเจษฏา   คงบัว
 
1. นายนิตินัย   ใจดี
 
74 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายไชยวัฒน์  หนูพรมจันทร์
 
1. นายประสาน  แย้มจงกล
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 73.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงจริญญาพร   เกินพา
 
1. นางสุพัตรา   ภัยวิมุติ
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงศศิธร   ภูมิพันธ์
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายสิทธินนท์   นันทะบุตร
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงพรนภา   สังข์กล่ำ
 
1. นายประสาน   แย้มจงกล
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   เรืองพันธ์
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงสุวนันท์   นาคภู่
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายไชยา   อภัยบริรัตน์
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   ชัยชนะ
 
1. นางเวียงจิต   จินาทิตย์
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปานเจริญ
 
1. นางสุพัตรา  ภัยวิมุติ
 
84 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายภาสกร   สุพานิช
 
1. นายมโน  คลี่เกษร
 
85 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอนิษา   รัญจุล
 
1. นางปริศนา   นิ่มคร
 
86 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พลสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
 
87 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นางสาวสุนิดา  ศิริมงคล
 
88 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กชายวิทยา   วรรณวงษ์
 
1. นางจีรวรรณ   หมุนสนิท
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงนันทิตา   กฤษฎาสกุลการ
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
 
90 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอดิศร   แสงขาว
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 71.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพาง 1. เด็กชายถาวร   ศรีเผือก
 
1. นางสุดาพร   เทวบุญ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงโสภิตา   พรหมคีรี
 
1. นางสาวกมลทิพย์   เอี่ยมสุวรรณ
 
93 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจักษณา   โพธิ์แก้วกฤษณะ
2. เด็กชายณัฐพงศ์    สร้างการนอก
3. เด็กหญิงภาวิตา   โนนสีราช
4. เด็กชายภูตะวัน   บุญประเสริฐ
5. เด็กหญิงรุ้งทราย   เพชรทอง
6. เด็กชายวีรภัทร   ยอดมงคล
7. เด็กหญิงศศิมาพร   โหติวงศ์
8. เด็กหญิงอทิตยา   บุญเพ็ง
9. เด็กหญิงอโรชา    สารีคำ
 
1. นางปริศนา   นิ่มคร
2. นางสาวอุมาภรณ์   รื่นสำราญ
 
94 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   นุ้ยมาก
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทองบุญแก้ว
3. เด็กหญิงขนิษฐา   มณีสุวรรณ
4. เด็กชายจิรสิทธิ์   หลีกอาญา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ปรางใกล้ถิ่น
6. เด็กหญิงปิยะนุช   ประยูรกิจ
7. เด็กหญิงวิษรุษ   ไวยวิทย์
8. เด็กชายศราวุธ   แก้ววารี
9. เด็กหญิงสุพานี   สลีสองสม
 
1. นางสาวกาญจนา   ผุดวรรณา
2. นางสาวปัทติมา    ปรีชา
3. นางเวียงจิต   จินาทิตย์
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 74.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายคมสันต์   สิงเดชะ
2. เด็กหญิงฐิติมา   กฤษฎาสกุลการ
3. เด็กหญิงดวงกมล   แก้วพิชัย
4. เด็กหญิงนันทิตา   กฤษฎาสกุลการ
5. เด็กชายนันท์ทัต   ประชุมสงค์
6. เด็กหญิงพรนภา   สังข์กล่ำ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พลสวัสดิ์
8. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   จรรภูยา
9. เด็กหญิงวรรณวรี   เย็นวัฒนา
10. เด็กหญิงศศิธร   ภูมิพันธ์
11. เด็กหญิงศศิวิมล   สังข์กล่ำ
12. เด็กหญิงสุวนันท์   นาคภู่
13. เด็กชายอนุชิต   พัดชา
14. เด็กหญิงอะนิสา   ตะโกพร
15. เด็กชายไชยวัฒน์   หนูพรมจันทร์
 
1. นางบุญนำ   จงปัตนา
2. นายประสาน   แย้มจงกล
3. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
4. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
 
96 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายคนปี่  บุคคลภายนอก
2. เด็กชายคมสันต์   สิงเดชะ
3. เด็กหญิงดวงกมล   แก้วพิชัย
4. เด็กชายนันท์ทัต   ประชุมสงค์
5. เด็กหญิงพรนภา   สังข์กล่ำ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พลสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวรรณวรี   เย็นวัฒนา
8. เด็กหญิงศศิธร   ภูมิพันธ์
9. เด็กหญิงศศิวิมล   สังข์กล่ำ
10. เด็กหญิงสุวนันท์   นาคภู่
11. เด็กหญิงอนิสา   ตะโกพร
12. เด็กชายอนุชิต   พัดชา
 
1. นางบุญนำ   จงปัตนา
2. นายประสาน   แย้มจงกล
3. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
4. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช   สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา   บำรุงยุติ
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายฐากูร   แก้วทับทิม
 
1. นางชุติภากานต์   จิรพรนันท์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สมบรูณ์ 1. เด็กหญิงเชาวรินทร์   สุดแน่น
 
1. นางสุวีญารัส   อิ้วเจริญ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แท่นอินทร์
 
1. นางจรรยา   พุ่มคง
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เกิดอุดม
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงกัณฑิภา  อ้นเงิน
 
1. นางสิริวรรณ  ทองแดง
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายนรากร   ยิ้มรอด
 
1. นายจรวย   สมวงษ์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงสุปรางทิพย์   แก้วแจ่มจันทร์
 
1. นายประถม   พูลมา
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายสมคิด   บุตะชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว   จิตคง
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายโสภณ   ชินวิทยากุล
 
1. นายสุเมธ    แสงจันทร์
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายภาณุพงษ์  มีศิลป์
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงธนกาญจน์   เทวชู
 
1. นายณรงค์กร   เยี่ยมไธสง
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   วาสนามียศ
 
1. นางชุติภากานต์   จิรพรนันท์
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  สิงหราชัย
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายนรากร   ยิ้มรอด
 
1. นายจรวย   สมวงค์
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แท่นอินทร์
 
1. นางสาวนารีกร   พุทธิเภษัช
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงกนกพร   ลือชัย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ฤทธิ์เกษร
3. เด็กชายฉัตรชัย   บรรจบปี
4. เด็กหญิงชนิกานต์   พรมยัง
5. เด็กหญิงดวงฤดี   ชิดดุสดี
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์   จิตรตรง
7. เด็กหญิงธันยพร   ภูนาศรี
8. เด็กหญิงธันยพร   ประหยัดทรัพย์
9. เด็กชายธีรนัย   หนูมาก
10. เด็กชายนนท์   สีขาว
11. เด็กหญิงนภัสสร   บุญรอด
12. เด็กหญิงนฤมล   นาวาทอง
13. เด็กหญิงนลิลทิพย์   ยิ้มรอด
14. เด็กหญิงประภัสสร   เกษมสุขไพศาล
15. เด็กหญิงพรพิมล   พ่วงจันทร์
16. เด็กหญิงพรรณิภา   ข่าขันมะลี
17. เด็กชายพีรพล   ติกบริพัฒน์
18. เด็กหญิงภูริชญา   กู้กระโทก
19. เด็กหญิงลลิตา   ปานแก้ว
20. เด็กหญิงวรัญญา   น้อยนารายณ์
21. เด็กหญิงศศิกานต์   เผือกจันทร์
22. เด็กหญิงศศิธร   อินทสิน
23. เด็กหญิงเนตรชนก   สำราญพิศ
24. เด็กชายเรวัติ   ปานแก้ว
 
1. นายจรวย   สมวงค์
2. นางนวลจันทร์   มีสติ
3. นายนิตินัย   ใจดี
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   เพ็ชรแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา   เมฆลอย
3. เด็กหญิงฐิติมา   เฟื่องรอด
4. เด็กหญิงทัศนีย์   บุญเชิด
5. เด็กหญิงนรมล   จุลรักษ์
6. เด็กหญิงนีรภา   แดงสกล
7. เด็กชายปฏิพัฒน์   อำพันธ์ทอง
8. เด็กหญิงประภัสสร   จันทร์รอด
9. เด็กชายประเสริฐศักดิ์   จันทร์หนัก
10. เด็กชายพลชนะ   ใจซื่อ
11. เด็กหญิงพัชริดา   ศิริงะ
12. เด็กชายพินิจ   แตงพลับ
13. เด็กหญิงมาริษา   จูหมัด
14. เด็กหญิงวัชราภรณ์   จันทะรบ
15. เด็กหญิงวิลาวรรณ   พนัสนาชี
16. เด็กหญิงศิริขวัญ   วังสตัง
17. เด็กชายสมคิด   บุตะชา
18. เด็กชายสมยศ   ชัยวงศ์
19. เด็กหญิงสุจิตรา   ท้าวเชื้อลาว
20. เด็กหญิงสุชาดา   ศรีอัมพร
21. เด็กหญิงสุพรรษา   จูหมัด
22. เด็กชายอัครชัย   เพชรเจริญ
23. เด็กชายอำนาจ   อินเนียร
24. เด็กหญิงไพรดา   ไชยประภา
 
1. นางสาวธิดารัตน์   คลี่เกษร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว   จิตคง
3. นางพิม  วรรณเลิศ
4. นางสาวสุภาวรรณ   จิตทะเน
5. นางสุวรรณี    อยู่เปี่ยม
6. นางสาวอธัญญา   นุ้ยเขียว
 
115 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงกัณภร    สมุทรสิงห์
2. เด็กชายชวิน    นาคใหม่
3. เด็กหญิงปณิดา   พรหมดำ
4. เด็กชายภรดร    มิ่งแม้น
5. เด็กชายภัทรพงษ์    ศรีวิลัย
6. เด็กชายวุฒิพงษ์    แซ่ติ้ง
7. เด็กหญิงสุทธิดา    สร้างทองดี
8. เด็กหญิงสุภัสสรา    พักผ่อง
 
1. นางดุษฎี   พลนากาน
2. นางธัญวรัตน์    โรจนหัสดินทร์
3. นางมณีพรรณ   เจริญจิต
 
116 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ   สีนอก
2. เด็กหญิงพรชิตา   ศรีนาศ
3. เด็กหญิงพรสวรรค์   ภูดวงจิต
4. เด็กหญิงรัชดาพร   คงแสนคำ
5. เด็กหญิงศิริยากร   ทองที
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์   บุญหว่าน
7. เด็กชายสุทัศน์   เพ็ชรเดช
8. เด็กชายอณุวัฒน์   ศรีโย
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เทพี
10. เด็กชายแมนทิวา   คำสะไมตรี
 
1. นางปริศนา   นิ่มคร
2. นายภัทรวิชช์   ปลื้มใจ
3. นางสาวเสาวภา   พุทธรักษา
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แจกซ้าย
2. เด็กหญิงภาริดา   พรวิลาศสิริ
3. เด็กหญิงสุจิตรา   มากอำไพ
4. เด็กหญิงอรอุมา   โคษา
5. เด็กหญิงโยษิตา   ฮาดทักษวงศ์
 
1. นางสาวณัชรินาฏ   บวงเงิน
2. นางสาวอัจฉรีย์   แจ่มจำรัส
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงกัญญภัส   เจือจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรพร   จีนปึ้ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สุนทรพิทักษ์
4. เด็กหญิงอลิน่า   ชายทุ่ย
5. เด็กหญิงอาทิตยา   เทอดไทย
 
1. นางสาวณัชรินาฏ   บวงเงิน
2. นางสาวอัจฉรีย์   แจ่มจำรัส
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงขวัญใจ   ยงกำลัง
2. เด็กชายชาญณรงค์   สุขยิรัญ
3. เด็กหญิงฐิติพร   แก้วขำ
4. เด็กชายณรงค์วิทย์   ทองสุข
5. เด็กหญิงณัฐนิดา   ชัยโคตร
6. เด็กหญิงธนภรณ์   แฝงกาย
7. เด็กหญิงธนภรณ์   ฤคดี
8. เด็กหญิงธิยากร   ฟูกลิ่น
9. เด็กหญิงระวีวรรณ   อรุณ
10. เด็กหญิงศิริพรรณ   ใจสวน
11. เด็กหญิงศุภักษรา   นครพัฒน์
12. เด็กหญิงสราญรัตน์   ศรีชมนิ่ม
13. เด็กหญิงสร้อยฟ้า   ขุนสมุทร
14. เด็กหญิงสุทิศา   ชินารักษ์
15. เด็กหญิงอาภาพร   ไชยมนตรี
16. เด็กหญิงแพรพรรณ   พงษ์ศร
 
1. นางสาวกัลยกร   ภูมิสุวรรณ
2. นางสาวปฐมาวดี   มหาทรัพย์
3. นางสาวปิยฉัตร   อุดมสิน
4. นางสาวรุจิรา   ศรีสุวรรณ
5. นางสาววิไลพร   พรหมวิเชียร
 
120 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายทวีศักดิ์  จีวระศิริ
2. เด็กหญิงทัศนีย์   ศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   ยิกุสังข์
4. เด็กชายสุชาติ   นวลขนาย
5. เด็กชายเจษฎาพงศ์   พรมบังเกิด
 
1. นางสาวจรัสศรี   ธรรมา
2. นางปรานอม   รองมาลี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรศึกษา 1. เด็กชายปวริศ   อินทร์แก้ว
2. เด็กชายวุฒินันท์   ม่วงผุด
 
1. นางสาวอมรรัตน์   หญีตป้อม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงณัฐพร   ทรัพย์ทวี
2. เด็กชายวรรณพงษ์   จีวระศิริ
3. เด็กชายวิศรุต   หนูมี
 
1. นางขวัญจิตร   นพคุณ
2. นายบุญแก้ว   หวั่นหนู
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. นายฐิฏิทิ   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิภาพร   ขวัญยุบล
3. เด็กหญิงลักษมี   เยาวเลิศ
 
1. นายวิทยา   ครุฑนรสิงห์
2. นางสมพร   โชติกวนิช
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายทรงวิชา   เชื่องช้าง
2. เด็กชายพิศณุ   จินตวรณ์
3. เด็กชายสมชาย   ดียิ่ง
 
1. นางสาววราทิพย์   ชุ่มกลิ่น
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายธนารัตน์   รักขันโท
2. เด็กชายปัณณวิชญฺ์    สีขันธ์
3. เด็กชายสิทธิชัย   เพชรโทน
 
1. นางสาววราทิพย์   ชุ่มกลิ่น
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กชายธีระวัฒน์   ปานหนู
2. เด็กชายปริญญะ   เอื้อยศรี
3. เด็กชายวรพจน์   อ้อยทอง
 
1. นายนันทณัฐ  มณีสุข
2. นางนิตยา   เพชรสมุทร
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงฐิติพร   งิ้วชน
2. เด็กหญิงทัศนีย์   ยืนยง
 
1. นางสาววราทิพย์   ชุ่มกลิ่น
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายณัฐพล    หมื่นชัย
2. เด็กชายนฤเบศร์    พลายแก้ว
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์    จิตอัมพร
 
1. นายสุพิมล    โพธิจันทร์
2. นายเสวศ    เนียมมูสิก
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายธีรินทร์   โรจน์รัตน์
2. เด็กหญิงมนทิกานต์  สาระธรรม
3. เด็กชายสมพงษ์  สมจันทร์
 
1. นางวันฤดี  หมวดภักดี
2. นายวีระ   อุ้ยใจดี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายณัฐชัย   ตรีเทพ
2. เด็กชายภานุพงศ์   คงประจำ
3. เด็กชายวีระยุทธ   พรหมวิรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย   นพคุณ
2. นายไพฑูรย์   อุ่นอบ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงปิ่นชนก   พูลศิริ
2. เด็กหญิงมุกรินทร์   ไชยสิทธิ์
 
1. นายกฤษฎา   ทองกำเหนิด
2. นางสุธิดา   พรหมเทพ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงจงมณี   มากศักดิ์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ผลประมูล
3. เด็กหญิงวิชุดา   ฉิมเงิน
4. เด็กหญิงสโรชา   ข้อโก้
5. เด็กหญิงอรพิน   ทิมสุข
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ยิ้มแย้ม
 
1. นางนวลศิริ   บัวหลวง
2. นางสุรินทร์   ชั่งสัจจา
3. นางสาวอนงค์นาฎ   สุขกลับ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายกฤษกร    คล้ายอักษร
2. เด็กหญิงนันทาวนา    ชังช่างเรือ
3. เด็กหญิงประภารัตน์    อยู่ประดิษฐ
4. เด็กหญิงรุ้งทอง    บำรุงสุข
5. เด็กหญิงศิรินันท์    หนูพรหมจันทร์
6. เด็กชายอนุพงศ์    ชำนาญกิจ
 
1. นายธีระยุทธ    กิตตินภวัฒน์
2. นางสาวนิภาพรรณ    บุญญกาศ
3. นางฤทัยวรรณ    น้อยเอียด
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายปรเมษฐ์   พุทธเกิด
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ลาภสุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวอรอนงค์   เยาวนิตย์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนจำปา 1. เด็กชายนันท์นภัส    กำเนิดโทน
2. เด็กชายภูวนาท    แก้วอ่อน
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    คลิ้งคล้าย
 
1. นางสุรีย์    จันทร์มีอ้น
2. นางอัญชลี    เกื้อแก้ว
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายวัชรพงษ์   มรรคสินธุ์
2. เด็กชายอรรถพล   เย็นกาย
 
1. นางสาวขวัญฤดี   บุญแก้วสุข
2. นายชัยวัฒน์   จันทร์อ่อน
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วเพชรทอง
2. เด็กหญิงปทุมพร   พวงทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา   พันแทน
 
1. นางสาวสมหญิง   นครเสด็จ
2. นางสาวเปรมฤดี   ทับปิง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงจินดาพร   พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิราณี   ประจงการ
3. เด็กหญิงอสมา   ขุทสมบูรณ์
 
1. นายกฤษฎา   ทองกำเหนิด
2. นางสาวอรวรรณ   ดีสมุทร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงจินดา   อาทิตย์อุไร
2. เด็กหญิงอรัญญา   อำพันกาญจน์
3. เด็กหญิงเจนจิรา   กำลังใบ
 
1. นายกฤษฎา   ทองกำเหนิด
2. นางสุธิดา   พรหมเทพ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กชายธราธร   แสงแดด
2. เด็กหญิงภัทราวดี   สมุทรสิงห์
3. เด็กหญิงอริสา   ศรีทองกุล
 
1. นายสามารถ   สุดสวาท
2. นางสาวเปรมฤดี   ทับปิง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 1. เด็กหญิงธันยธรณ์   โลพิศ
2. เด็กหญิงสุวพัชร   บุญคอย
 
1. นางสาวมยุรี  เนียมสุวรรณ
2. นางวิภา   ร่มแก้ว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กชายธนิก   มีแสง
2. เด็กชายเทียนชัย   วิทยา
 
1. นางนันทกาญจน์   หยิกซ้าย
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กชายอนันทวัฒน์   สำมณี
2. เด็กชายอนุชิต   สุขปัน
3. เด็กชายไทธร   ชุมสมุย
 
1. นางจีรวรรณ   หมุนสนิท
2. นางสาวอธิษฐาน   จันทร์ดำ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กหญิงนัญทิญา  อินคาคร
2. เด็กหญิงประภาพรรณ    สุตธรรม
3. เด็กหญิงปริยา   อินคาคร
 
1. นางกนกวรรณ  แพรักษา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กชายทนงเกียรติ   ทั่นเส้ง
2. เด็กหญิงธัชวรรณ   ดำรงวิริยะกุล
 
1. นางสาววาริสา   วิเศษสังข์
2. นางสาวอังคณา   นุชเนียม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงดวงดาว   เสริมไธสง
2. เด็กหญิงนฤมล   ไกรแก้ว
3. เด็กหญิงนุชจรีย์   แป้นกลม
 
1. นางสาวทิยากร   แก้วพิกุล
2. นางสาวอัจฉรา   เจี้ยมดี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงณัฐวิกา   อนันต์
2. เด็กหญิงภัทรวดี   เทพดนตรี
3. เด็กหญิงรัตติญา   รักษาผล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คลี่เกษร
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซะ 1. เด็กชายธนทัต   ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายศราวุธ   จันทร์อาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์   อินทรจันทร์
2. นายโชคชัย   สุขแก้ว
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา   ศีรหมอกเมฆ
2. เด็กชายทศพร   แขวงรถ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิมล   สุขใหญ่
 
1. นางสาวกมลทิพย์   เอี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวอธิษฐาน   จันทร์ดำ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 1. เด็กชายกนกพล   นุ้ยมาก
2. เด็กชายศิวดล   น้อยสน
 
1. นายปัญญา  อินทรสุภา
2. นายมนต์นที  สุผามาลา
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เพ็ชรไชยา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขวัญเพชร
3. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ดำหงษ์
 
1. นางศรีสุดา  โรยภิรมย์
2. นางสำรวย  จันทร์แก้ว
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   จันทร์สน
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   วุฒิวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   วุฒิวงค์
 
1. นางสาวกนกธร   พรเสถียรพงศ์
2. นางสาวเอื้อจิต   อินทรสุภา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายทศพล   ปวงแก้ว
2. เด็กชายอนุรักษ์   เผือกนอง
 
1. นางสาวมิตทยา   สมบุญ
2. นายวรชัย   โกฏวิเชียร
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายลักษนัย   ทิมเทศ
2. เด็กหญิงสุชาดา   จินาอู
3. เด็กหญิงเกศมณี   คงตรีแก้ว
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
2. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงดวงธิดา   เพชรระนอง
2. เด็กชายสิริพงษ์  บุญส่งแก้ว
3. เด็กหญิงสโรชา  อรัญเยาว์
 
1. นางจรีย์  รักดี
2. นางสาวจีรพรรณ  ช่วยอนันต์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงศิริพร   อภัยบริรัตน์
2. นางสาวสมิตรา   ดำดี
3. เด็กหญิงอทิตยา   โกจิ๋ว
 
1. นางสาวลำดวน   ฉิมฉลอง
2. นายสิทธิพงษ์   พุ่มพะเนิน
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายมนตรี   แสงนภากาศ
2. เด็กชายศราวุธ   พันธุ์ดี
 
1. นายจักรกฤษ   เกื้อปัญญากูล
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงปพิชญา  ถึงวิสัย
 
1. นางพรทิพย์  สุริยชน
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงสาริน  พร้อมมูล
 
1. นางสาวสุภาวดี  น้อยสุภา
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. นางสาวสุดาภรณ์   เพชรทอง
 
1. นางเนาวรัตน์   ช่วยดำรงค์
 
161 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงเอมิกา   เหล่าอนันต์ธนา
 
1. Mrs.Marilou   B.Gonzales
 
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายณัฐวัชร   พรหมภินันท์
 
1. Mrs.Marilou   B.Gonzales
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   บุญเลิศ
 
1. นางสาวพิศวง   คมขำ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   เนื่องชุมพร
 
1. Mrs.Emelyn   D.Gordola
 
165 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. นายสุกฤษฏิ์   ศรีอรห์
 
1. นางเนาวรัตน์   ช่วยดำรงค์
 
166 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงอิงกมล  วีรชนชาญ
 
1. นางอนันยา  ช่วยชูหนู
 
167 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายมณทกานต์   จิตภิรมย์
 
1. นางสาวพัชรี  สระทองห้อย
 
168 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงณัฐกุล   ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงพรพรรณ   พัฒนวิเชียร
3. เด็กหญิงมุตธิตา   สุขศักดิ์
4. เด็กหญิงลลิตา   ขจรบุญ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวศิิริพร   ทองแกมนาค
2. นายสมพร   ฉิมเรือง
 
169 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   จู้มณฑา
 
1. นางชัชฎา   ณ ระนอง
 
170 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก   เยาวภักดิ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ   พรหมทอง
 
171 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงโสภิตา   เผือกนอง
 
1. นางสาวนุชนาฏ   พรหมทอง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงกุ้ง  น้ำต้วย
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ม่วงหีต
3. เด็กชายธนภณ  อยู่วิทยา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาบกลางดอน
5. เด็กชายสมโภชน์  ยอดจิตร
6. เด็กหญิงอรยา  จันทรัตน์
 
1. นายบุญกำพล  รัตนพล
2. นางประไพ  พาลีวล
3. นางสุลัดดา  เพชรสจันทร์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 1. เด็กชายชนกันต์   ธรรมมงกุฎ
2. เด็กชายชินวัตร   อิ่มสมบัติ
3. เด็กชายตันติกร   คงโกมินทร์
4. เด็กชายธีรยุทธ   มะสัน
5. เด็กชายวิศรุต   ภูมิสุวรรณ
6. เด็กชายเกริกชัย   สดากร
 
1. นางจีรภรณ์   รัชวการ
2. นายวัชรินทร์   เอี่ยมสกุล
3. นายสงกรานต์   ชมอินทร์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เทียนมนัส
2. เด็กชายทนงศักดิ์   วันพิคต
3. เด็กชายพรชัย   ทิพย์พิมล
4. เด็กชายพัชรพล   เยาวละออง
5. เด็กชายพันธุ์อินทร์   ไทยทมิฬ
6. เด็กชายศุภสิทธิ์   คำกลั่น
7. เด็กชายสันติชัย   ธนบัตร
8. เด็กชายเรวัติ   สัณฐาน
 
1. นางสาววิลาวัลย์   ศิริมงคล
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   พิทักษ์สุข
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์   เปลี่ยนวงศ์
3. เด็กหญิงปวีณา   พงศ์ทลุง
4. เด็กหญิงปาณิศา   คงเจริญเดช
5. เด็กชายพรชัย   สุขสมบูรณ์
6. เด็กหญิงมณฑิรา   ธาระเพ็ชร
7. เด็กหญิงมุกรินทร์   ไชยสิทธิ์
8. เด็กหญิงวิสาขา   พุทธรัตน์
9. เด็กหญิงอสมา   ขุทสมบูรณ์
10. เด็กหญิงเจนจิรา   โอนทอง
 
1. นายกฤษฎา   ทองกำเหนิด
2. นางสุธิดา   พรหมเทพ
3. นางสาวอรวรรณ   ดีสมุทร
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทมาศ   ลิ้มศิลา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ทองขำ
3. เด็กหญิงชลลดา  ทองอ่อน
4. เด็กหญิงนิติยาภรณ์   ธุระพรรณ์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศรีว่องไทย
6. เด็กหญิงภันฑิลา   ชัยศรี
7. เด็กหญิงวราพร   อนุกูล
8. เด็กหญิงสัภยา   งามสง่า
9. เด็กหญิงหัทยา   อินทร์น้อย
10. เด็กหญิงเอมิกา   เมืองรื่น
 
1. นางสาวจีรพรรณ   สุวรรณสว่าง
2. นางนวลศรี   สุตราม
3. นางสุจิตรา   ไลกระโทก
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ชัยวงค์
2. เด็กชายศรายุทธ   พันธุ์ดี
3. เด็กชายอมรเทพ   สุพรรณนา
4. เด็กหญิงอรวรรณ   พรหมเทพ
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ   มีนาโพธิ์
 
1. นางสาวฐิศิณาภรณ์   ภมรสูตร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติ   สกุลลิ้ม
2. เด็กชายชัยพร   ปารารัตน์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ทรงประทุม
 
1. นางสุจิตรา   ไลกระโทก
2. นางเบญจมาศ   โสมพะโยม
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   เทียนแย้ม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   อินทนาศักดิ์
3. เด็กชายวุฒิชัย   นาคเพ่งพิศ
 
1. นางสาวขวัญฤดี   บุญแก้วสุข
2. นางจำนันท์    เศษสุข
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายชาคริทธิ์   พิศสนอง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สุขศรี
 
1. นางสาวฐิศิณาภรณ์   ภมรสูตร
2. นางสาวสุภาพร   อินทะโก
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ชีพสัตยากร
2. เด็กชายวริศ  ธารีรัตนาวิบูลย์
 
1. นายศิริวัฒน์  คงเพชรพันธ์
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์รุ่ง
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงชุลีพร   ชมพูเทพ
2. เด็กหญิงปวีณา   พงศ์ทลุง
 
1. นางกาญจนา   สิบพลาง
2. นายนรากร   มีอินทร์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงอมรลักษณ์   เผือกหอม
 
1. นายจารึก  ปานสวี
2. นายภาณุวัฒน์  วัฒนะ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงนฤมล   หลังมี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ชลเดช
 
1. นางสาวจีรนันท์   เยาว์ด้วง
2. นางสาวอมลรัตน์   โพธิสุวรรณ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 93.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงจิตติมา  สาลี
2. เด็กหญิงวรดา  วิไลวงศ์
 
1. นางจันตรา  คีรีวัฒน์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงจินดาพร   พรมสวัสดิ์
 
1. นายนรากร   มีอินทร์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงกระ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   วิรุฬพรรณ์
 
1. นางปวีณา   เชิงไกรยัง
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายพงษ์เพชร   เพชรหาญ
 
1. นางนิตยา   นุ่มพรมทอง
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์   เสนาวงค์
 
1. นางสาวรัตนา   หญีตป้อม
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายจิรศักดิ์   ทับแพ
 
1. นางนันทนา   อินทรสุภา
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายศรศักดิ์   แดงเลือด
 
1. นางสุชาดา   กาลพัฒน์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. นางสาวกันติชา  มารจรูญ
 
1. นางกัลยารัตน์  บรรพต
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไผ่ 1. เด็กหญิงธาวินี   ดาวศรี
 
1. นางเจือจันทร์   นนทแก้ว
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงรัตนา   โนนสีราช
 
1. นางนุชรินทร์   ธรมีฤทธิ์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ศรีเผือก
 
1. นางพรรณี   คงชนะ
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   นาครักสุด
2. เด็กหญิงพัชรีพร   เมฆพะโยม
3. เด็กหญิงอินทิรา   ไชยทิศ
 
1. นางวิไลรัตน์   ทัศนศิริ
2. นางเนาวรัตน์   สัมพันธ์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงนัฎฌา   เพชรกำเนิด
2. เด็กหญิงพันธนี   อินทแสง
3. เด็กหญิงศิริภรณ์   แสงสว่าง
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
2. นางเนาวรัตน์   สัมพันธ์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. นายนันธิวุฒิ  หงษ์ทอง
2. นายอภิชาติ  น้อยถึง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เตียววนากูล
2. นางภัทรศิริ  นาคมณี
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจินตนา   อินทนา
2. เด็กชายอุกกฤษ   นาครักสุด
 
1. นางบัวงาม   เพชรสวี
2. นางสาววาสนา   อวดทอง
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายศรศักดิ์   กลิ่นพยูร
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ยางเดิม
 
1. นางจันทรา   สุทธิพล
2. นางพรทิพย์   มงคล
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไผ่ 1. เด็กหญิงธาวินี   ดาวศรี
2. เด็กชายประกฤษฏิ์   อินทองตั๋ง
 
1. นางสาวสุพัตรา   เกปัน
2. นางเจือจันทร์   นนทแก้ว
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงกนกพักตร์  จตุรพักตร์
2. เด็กชายชัชรินทร์  รองมาลี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใกล้ชิด
 
1. นางศรีประภา  มากมณี
2. นางสาวิตรี  จันทร์เพ็ง
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงสุพัตรา   มากรอด
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์   เรืองเนตร
3. เด็กชายอรรถพล   จอจิกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์   ดำคำ
2. นางนวลใย   ศุภการ
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กชายชินกฤต   โตไร่
2. เด็กชายสมบุญ   ทันนาเขตต์
3. นายโอฬาร  อินนาคม
 
1. นางนิศานาถ   ตะเภาน้อย
2. นายอารีย์   มีโรย
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายธวัชชัย   พุฒเสน
2. เด็กชายนฤรงค์   นางาม
3. เด็กชายวุฒิรัตน์   รัตนพันธุ์
 
1. นางสาวสุภาพร   อ่อนห้างหว้า
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงวิยะดา   ดำคำ
2. เด็กหญิงสิริพร   พรายพรหม
3. เด็กหญิงอรัญญา   นาคสังข์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ   วิทยาแพทย์
2. นางพิลัยวรรณ   อุชุภาพ
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายวัชรินทร์   รัตนนุ่มน้อย
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ยงกำลัง
 
1. นางสาวจีรพรรณ   สุวรรณสว่าง
2. นางพรรณี   คงชนะ
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ใจสะอาด
2. เด็กหญิงธนวรรณ  กันหญีต
 
1. นางนิภา  จำนงค์ฤทธิ์
2. นางนิระมล  บรรณพงศธร
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กชายปรมินทร์   กำปา
2. เด็กชายราชัน  สมบุญ
3. เด็กชายเจษฎา   วิชัยดิษฐ์
 
1. นางสาวปานทิพย์   พุ่มพะเนิน
2. นางอิงอร  ยีซาแล
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายประเสริฐ    นามไว
2. เด็กหญิงศวัลญา    วงษ์ยี่เมาะ
3. เด็กชายอภิชาติ    จันทร์สมบัติ
 
1. นางศรีวัฒนา   สระศรีสุวรรณ
2. นางอาภาพัชร์   ดวงคงทอง
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายอติวิชญ์   ขอจุลซ้วน
 
1. นางจันทนา   สวัสดิ์ละคร
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายกรกต   อินทุภูติ
 
1. นางวันทนา   บุรพจิตร์
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงศรัญศิริ   พุฒิพรม
 
1. นายมนูญ   มลิชู
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายอัครเดช   โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางรัตนา   วงศ์ลีลากรณ์
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กชายก้องศักดิ์   ดาวเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์   ดวงแป้น
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไผ่ 1. เด็กชายภาคภูมิ   พันธ์ธร
 
1. นายจิตพัฒน์   เปรื่องปราชญ์
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงประภัทร์ศญา   สมบูรณ์
2. เด็กหญิงภารดี   เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงวิจิตรา   เรณชะนะ
4. เด็กหญิงศศินา   เรืองจันทร์
5. เด็กหญิงอินทิรา   ชากลาง
6. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   ศิริวัฒน์
 
1. นางชุติญา   ธนภพวรรณกุล
2. นางมุกดา   นุ้ยบ้านด่าน
3. นางสาวเสาวนีย์   นุชรังค์
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงลัด 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ซุ่ย
 
1. นางสาวอภิสราธรณ์  กุลทิพย์ธนากิจ
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายสหสิน   อุ่นจิต
 
1. นางวรรณา   ทองภูเบศร์
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชวนพิศ   สมัย
 
1. นายภัทรวิชช์   ปลื้มใจ
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชมสุวรรณ
2. เด็กหญิงทักษิณา   ชูสุริแสง
3. เด็กหญิงมัสติกา   ชำนาญพงศ์
4. เด็กหญิงรัชนี   อินทร์ทองช่วย
5. เด็กหญิงวินิดา   เพชรกำเนิด
6. เด็กหญิงสุภาพร   โชติกาญจน์
7. เด็กหญิงอรวรรณ   ทันนาเขตต์
 
1. นางชุติญา  ธนภพวรรณกุล
2. นางบัวงาม   เพชรสวี
3. นางวิไลรัตน์   ทัศนศิริ
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงนาลิสาข์   วิไลพร
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   พริ้งเพราะ
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   สืบพันธ์
4. เด็กหญิงวราพร   กาญจนสุวรรณ
5. เด็กหญิงสิตาภา   จันทร์ทอง
 
1. นางสาวจรุงจิตต์   สมบุญ
2. นางจุไรวัลย์   เรืองสังข์
3. นางสาวนันทิกานต์   ศรทอง
 
223 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกานต์ณัชญ์   ฉิมธนู
 
1. นางเจียมจิตต   เกียงสุภา
 
224 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  ชุมดี
2. เด็กชายบุญยัง   อุชุภาพ
3. เด็กหญิงอัมราภรณ์   จอจิกุล
 
1. นางวิภาพร   สิงห์วิชา
2. นางสาวอุไรวรรณ   เหมกุล
 
225 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงนรินทร์ฉัตร   น่วมสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   จุ๊ยฮก
3. เด็กหญิงเปรมกมล   อินทร์เมือง
 
1. นางสาวฉัตรติยา   ธรรมปริยัติ
2. นายสุรเดช  เซี่ยงอึ๋ง