จำนวนครูผู้สอนตามประเภทการแข่งขันแต่ละกิจกรรม

การกำหนดจำนวนครูผู้สอนตามประเภทการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ดังนี้

- ประเภทเดียว (บุคคล) ให้มีครูผู้สอน 1 คน
- ประเภททีม 2-5 คน ให้มีครูผู้สอน 2 คน
- ประเภททีม 6-10 คน ให้มีครูผู้สอน 3 คน
- ประเภททีม 11-15 คน ให้มีครูผู้สอน 4 คน
- ประเภททีม 16-20 คน ให้มีครูผู้สอน 5 คน
- ประเภททีม 21-25 คน ให้มีครูผู้สอน 6 คน
- ประเภททีม 26-30 คน ให้มีครูผู้สอน 7 คน
- ประเภททีม 31-40 คน ให้มีครูผู้สอน 8 คน

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 09:06 น.