แจ้งเจ้าหน้าที่คะแนน

    เนื่องด้วยระบบรายงานผลทางเว็บไซต์ได้มีการปรับระบบใหม่จาก  สพฐ.  ทำให้รายชื่อในการกรอกข้อมูลคะแนน  และแบบบันทึกคะแนนพิมพ์ออกมาเรียงลำดับไม่ตรงกัน  ให้เจ้าหน้าที่คะแนนตรวจให้เรียบร้อยก่อนลงคะแนน

                                     มีปัญหาในการกรอกคะแนน  โทร  089-9093236 

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:37 น.