หัวข้อการกล่าวสุนทรพจน์

หัวข้อการกล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้น  ม.1-3 วันที่  14  พ.ย. 2555

" ประเทศไทยกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:20 น.