เอกสารเพิ่มเติม

 ประกาศเพิ่มเติมศูนย์การแข่งขันทักษะวิชาการ  รายชื่อศูนย์

 กิจกรรมที่หน่วยแข่งขันต้องส่งล่วงหน้า  รายการกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 21:00 น.