หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสิทธ์ คงบุญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนทราย คณะกรรมการดำเนินการ
2 นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
3 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 4 คณะกรรมการดำเนินการ
4 นายธีระ ขันบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินการ
5 นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินการ
6 นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
7 นางพรรณี คงชนะ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
8 นางรัตนา วงศ์ลีลากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
9 นางเสาวลักษณ์ โรยสกุล ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
10 นางอมรรัตน์ พรมมัน ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
11 นางนวลศรี สุตราม ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
12 นายทวี มุจลินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินการ
13 นายเกียรติแก้ว หุนตระณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน คณะกรรมการดำเนินการ
14 นายสำรวม นครพรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินการ
15 นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคอย คณะกรรมการดำเนินการ
16 นายวิฑูรย์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก คณะกรรมการดำเนินการ
17 นายกมล ธรมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินการ
18 นายปัญญา อยู่เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น คณะกรรมการดำเนินการ
19 นายสิรินทร์ นาพญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
20 นางกาญจนา ภักดีเสนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินการ
21 นางรุ่งตะวัน นวลแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินการ
22 นางสุลัดดา เพชรสจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินการ
23 นางสมทรง อุดมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินการ
24 นายเกรียงศักดิ์ เลาหะวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
25 นายเรืองชัย จิตภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง คณะกรรมการดำเนินการ
26 นายชนะ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินการ
27 นายทำเนียบ น้อยนาเวศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรศึกษา คณะกรรมการดำเนินการ
28 นางสมภา นาวานุกูล ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
29 นายแสนศักดิ์ สงสุข ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
30 นางสคราญ วิเศษสมบัติ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
31 นางแน่งน้อย พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
32 นางลักขณา อินคาคาร ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินการ
33 นางกิจจา ใจแน่ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
34 นางยุพา พราหมณ์สงฆ์ ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินการ
35 นางนวลละออ ทิพย์อักษร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
36 นางจิรพันธ์ เขียวอุดม ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย คณะกรรมการดำเนินการ
37 นางสาวจันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
38 นางสุภาวดี ฐานะมั่น ครูโรงเรียนบ้านนาแซะ คณะกรรมการดำเนินการ
39 นางสาวอรสา ลิ่มศิลา ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
40 นางจรรยา สังขาชาติ ครูโรงเรียนไทยรัฐ66(บ้านนาเนียน) คณะกรรมการดำเนินการ
41 นางเจริญสุข รุ่งนิลรัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง คณะกรรมการดำเนินการ
42 นายวรพจน์ หวานสนิท ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
43 นางสาวโศจิรัตน์ แก้ววิจิตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
44 นางจุฑารัตน์ รอดบุญคง ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินการ
45 นางวิไล คัมภีรกิจ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
46 นางฉวีวรรณ คัมภีรกิจ ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย คณะกรรมการดำเนินการ
47 นายมาโนช ธัญญาบัตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังไผ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
48 นายวรรณะ พรเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย คณะกรรมการดำเนินการ
49 นายอุดม เชิงไกรยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) คณะกรรมการดำเนินการ
50 นายชูศักดิ์ ทันทะวา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินการ
51 นายวิศิษฐ์ ยอดสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซะ คณะกรรมการดำเนินการ
52 นางศุภลักษณ์ วชิระศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการดำเนินการ
53 นายชาญวิทย์ ยิกุสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
54 นางกมลวรรณ สังข์สิงห์ รองผู้้อำนวยการอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
55 นางสาววิชุดา มงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
56 นางสาววันเพ็ญ อำนาจ ศน.สปพ.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการ
57 นางรุ่งรัตน์ เทพมณฑา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
58 นางรัตนา บุญมี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
59 นายสุทิน กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
60 นางลดาวัลย์ บัวกิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
61 นายบุญชัย ยิ่งเกียรติกุล ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง คณะกรรมการดำเนินการ
62 นายโชคชัย สุขแก้วๆ ครูโรงเรียนบ้านนาแซะ คณะกรรมการดำเนินการ
63 นางเจียมจิตต เกียงสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
64 นางปิยนาถ ศรีนวล ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
65 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์สง ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย คณะกรรมการดำเนินการ
66 นายอุทัย ใสสุชล พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
67 นายสุชาติ อุชุภาพ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
68 นางจารีย์ บุณยวรรต ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
69 นางณัฐยา แก้ววิจิตร ครูโรงเรียนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินการ
70 นางปุญนนทิญา สาระพัง ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง คณะกรรมการดำเนินการ
71 นางนิ่มนวล แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
72 นางสาววราภรณ์ นาคสังข์ ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง คณะกรรมการดำเนินการ
73 นางพรลาภ จันทรมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
74 นางวิไล ไชยสง ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินการ
75 นางจวนรุ่ง ศักดิ์ภืรมย์ ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อย คณะกรรมการดำเนินการ
76 นางพรรณี พงษ์เสม ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
77 นางฉวีวรรณ บ่วงราบ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
78 นางสาวกุหลาบ เลาห์ประเสริฐ ครูโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการ
79 นายชลิต ศุภการ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
80 นางวิสาขะ แจ่มประจักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาแซะ คณะกรรมการดำเนินการ
81 นางสุภาวดี ปุณจุบัณ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร คณะกรรมการดำเนินการ
82 นางยุพิน ขุนราม ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
83 นางสุรีรัตน์ เกื้อหนุน ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
84 นางพยุงพร ชุมวรฐายี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
85 นางสาวนัทฐา โอ่งสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
86 นางกรรณิกา สุขเหลือ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
87 นางสาวศศิมา กุศลศิริวิศิษย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
88 นางอุษา เสวกวัชรี ครูโรงเรียนบ้านคอกม้า คณะกรรมการดำเนินการ
89 ครูผู้สอบระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
90 นายสิทธิชัย นพคุณ ครูโรงเรียนบ้านคอกม้า คณะกรรมการดำเนินการ
91 นางสาวประวิง ริ้วงาม ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ คณะกรรมการดำเนินการ
92 นักการภารโรงและแม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลชุมพร(ระดับปฐมวัย) คณะกรรมการดำเนินการ
93 นางเจือจันทร์ นนทแก้ว ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินการ
94 นางยุพิน เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
95 นางสาวภนิดา นพชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการดำเนินการ
96 นายบุญหนุน บ่วงราบ ครูโรงเรียนบ้านคลองสูบ คณะกรรมการดำเนินการ
97 แม่ครัว(ระดับปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
98 นายไพฑูรย์ อุ่นอบ ครูโรงเรียนบ้านคอกม้า คณะกรรมการดำเนินการ
99 นางจรีรัตน์ หนังสือ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
100 นายศรศักดิ์ พนาลี ครูโรงเรียนบ้านนาแซะ คณะกรรมการดำเนินการ
101 นางอรุณ มัยกูล ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว คณะกรรมการดำเนินการ
102 นายณรงค์กร เยี่ยมไธสง ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง คณะกรรมการดำเนินการ
103 นายมานิตย์ วรรณชิต ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินการ
104 นางอัญชัญ ศักดิ์ภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ คณะกรรมการดำเนินการ
105 นางกอบแก้ว บุญราษฎร์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
106 นางสาววรางคณา บรรจงการ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
107 นางนงเยาว์ กิ้มจันทร์ ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินการ
108 นางเทวี บัวงาม ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย คณะกรรมการดำเนินการ
109 นางสาวสุภาวดี การญจนพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
110 นางจินตนา ร่วมใจ ครูโรงเรียนไทยรัฐ66(บ้านนาเนียน) คณะกรรมการดำเนินการ
111 นางสุดา ปานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาแซะ คณะกรรมการดำเนินการ
112 สารวัตรจราจรา สภ.เมืองชุมพร สภ.เมืองชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
113 นางสาววิยะนา นาวานุกูล ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
114 ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองชุมพร สภ.เมืองชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
115 นายศรีรักษ์ มากภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปริง คณะกรรมการดำเนินการ
116 นางจีรวัฒน์ ทันทะวา ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง คณะกรรมการดำเนินการ
117 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาชะอัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาชะอัง คณะกรรมการดำเนินการ
118 นางอุไร ฤทธิเพชร ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง คณะกรรมการดำเนินการ
119 นางสุดาพร พรยมมา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
120 นายพรหมพิทักษ์ มหาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการ
121 นางมุกดา หนูบำรุง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
122 นางสมใจ ปรมาธิกุล ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
123 นางสาวจรัสศรี ธรรมา ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย คณะกรรมการดำเนินการ
124 นางปานทิพย์ สุขวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
125 นางสาวขุติมา มุจลินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
126 นางภัคจิรา โขมพัตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง คณะกรรมการดำเนินการ
127 นางสาวสุวรรณา ฟักทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
128 นางสาวนวพร จรูญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการดำเนินการ
129 นางมาลีวรรณ อ้นทอง ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินการ
130 สิบเอกหญิงชุติมา มหารัตน์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
131 นางไกวัล ศรีมาลา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
132 นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการ
133 นายบุญเนือง เพชรเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกม้า คณะกรรมการดำเนินการ
134 นางคนึงนิจ จ้อยพจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ. 1 คณะกรรมการดำเนินการ
135 นางชัชฎา ณ ระนอง ครูโรงเรียนวัดปากด่าน คณะกรรมการดำเนินการ
136 นางสาวศิริพร สนานคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
137 นางจรรยา เจียมวิจิตรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
138 นางสุวนิตย์ ทิศมุสิก ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
139 นางวันทนีย์ แย้มมีศรี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
140 นางสาวปัทมา เกิดแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
141 นางกาญจนา บุญเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
142 นางกฤษฎากร รัตนเจริญพรชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
143 นางกนกอร วรรณวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
144 นางสุวดี สิงหราชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
145 นางจารุวรรณ ขันทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
146 นายนัยนา แก้งสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
147 นางวัชรี ยมนา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
148 นางศืริรัตน์ ทิพย์โภชนา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
149 นางฉวีวรรณ กาญจนวิวิญ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
150 นางอมรรัตน์ สุวรรณจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินการ
151 นางสุจนี ดวงภุมเมศร์ ครูโรงเรียนบ้านบางคอย คณะกรรมการดำเนินการ
152 นางฉวีพันธ์ พลนิล ครูโรงเรียนบ้านดอนทราย คณะกรรมการดำเนินการ
153 นางเรวดี ประชาเชษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนทราย คณะกรรมการดำเนินการ
154 นางศศิธร ราชบัณฑิต ครูโรงเรียนบ้านชุมโค คณะกรรมการดำเนินการ
155 นางสาวสุภาวัลย์ ชุมโคกมล ครูโรงเรียนบ้านชุมโค คณะกรรมการดำเนินการ
156 นายสุพุทธ พรมสุริวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านชุมโค คณะกรรมการดำเนินการ
157 นางบุษกร นพคุณ ครูโรงเรียนบ้านชุมโค คณะกรรมการดำเนินการ
158 นางสาวอัจฉรา เจี้ยมดี ครูโรงเรียนบ้านบางจาก คณะกรรมการดำเนินการ
159 นางสาวสุธาทิพย์ เกิดเดช ครูโรงเรียนบ้านบางจาก คณะกรรมการดำเนินการ
160 นางสาวพัชรี ไชยพฤกษ์กุล ครูโรงเรียนบ้านบางจาก คณะกรรมการดำเนินการ
161 นางสาวนิภารัตน์ ศรีหนู ครูโรงเรียนบ้านบางจาก คณะกรรมการดำเนินการ
162 นางสาวพัสวีร์ นาคมุข ครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น คณะกรรมการดำเนินการ
163 นางสาวฉัตรติยา ธรรมปริยัติ ครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น คณะกรรมการดำเนินการ
164 นายวินัย ใหญ่กว่าวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
165 นางสุจิตรา ไลกระโทก ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
166 นางวารี เนียมมาลัย ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
167 นางกัญญามาศ สิงห์บุตร ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
168 นายสุภา อินทนาศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินการ
169 นายสมโภชน์ ศรีสุภา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินการ
170 นายมานะ แก้วตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินการ
171 นายวิทยา คำรัตน์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
172 นายประสาน ศักดิ์ภิรมย์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
173 นายวินัย น้อยวิสัย พนักงานบริการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ
174 นายสุวิทย์ จันรจนา พนักงานบริการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินการ
175 นายวิโรจน์ อยู่รอด พนักงานบริการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินการ
176 นายปรีชา สุขสการ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านหัวถนน คณะกรรมการดำเนินการ
177 นายก้องฟ้า อินทร์น้อย นักการภารโรงโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินการ
178 นายกิตตินันท์ ปานพุมเรียง พนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
179 นางสำราญ แดงแสงเทียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
180 นางชุติกาญจน์ เลิศศิริสาคร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
181 นางวันเพ็ญ พัฒราช ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
182 นางอมรรัตน์ พรมมัน ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
183 นางวิจิตรา หนูคง ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
184 นางจริยา ทัศนพิมล ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
185 นางอุบลวรรณ รสสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
186 นางสัญญา นาพญา ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
187 นางรวิยาภา ยิ่งเกียรติกุล ครูโรงเรียนบ้านบางคอย คณะกรรมการดำเนินการ
188 นางทัศนีย์ กายโรจน์ ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินการ
189 นางสาววราภรณ์ ปิ่นน้อย เจ้าพนักงานพัสดุเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
190 นางจตุพร โอภาโส เจ้าพนักงานธุรการเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
191 นางสาวทิวารักษ์ เทศรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
192 นางเสาวลักษณ์ โรยสกุล ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
193 นางสาวจีรพรรณ สุวรรณสว่าง ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
194 นางสายใจ หงส์ประพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
195 นางนวลศรี สุตราม ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
196 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
197 นางกรกมล สุวรรณเกิด ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
198 นางสาวอนุสรา ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
199 นางปารวี นิลมา เจ้าพนักงานธุรการเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
200 นางเบญจมาศ โสมพะโยม ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
201 นายอุดมศักดิ์ วิญญูตระกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
202 นายวิรัช วิญญูตระกูล หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิรักศีลธรรมปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
203 นายอำพร พรมมัน ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
204 นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
205 นางดวงกมล คงชาตรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
206 นางวรรณี นาครอด ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
207 นางสาวแก้วหทัย จันทรพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
208 นางกนกวลีย์ รังคะกนก ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
209 นางอรทัย อภิชาธิวัฒน์ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
210 นายวิรัตน์ เนียมมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย คณะกรรมการดำเนินการ
211 นายพิศาล เจริญวนิช ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
212 นางสาวประดิษฐา สิงหพีระกุล ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ
213 นางสุธิดา พรหมเทพ ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ
214 นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร ครูโรงเรียนบ้านดอนทราย คณะกรรมการดำเนินการ
215 นางสาวอุทุมพร คำเมือง ครูโรงเรียนบ้านดอนทราย คณะกรรมการดำเนินการ
216 นางสาวอุไรภรณ์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ
217 นางสาววรุณี พรมมัณธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินการ
218 นางสาวพิชญ์นรี ประจันสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินการ
219 นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางหลง คณะกรรมการดำเนินการ
220 นา่งสาวฤชุดาปารินทร์ พรหมสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ
221 นายเริงบพิตร เพชรคง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการ
222 นางจงดี เอกฉาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ขพ.1 คณะกรรมการดำเนินการ
223 นางจำเนียร สังข์มรรทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
224 นายสุเมธ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
225 นางพิศมัย ภูมิสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
226 นางสุพรรณการณ์ ดีสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
227 นางวีณา มาตย์เทพ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
228 นางมันทนา พุทธแดง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
229 นางสาวฐิติพร ตรีเนตร์รังสี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
230 นางศิริรัตน์ ทิพย์โภชนา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
231 นางกัญญา มิตรเมธ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
232 นางบุญพิศ ลือชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
233 นางสาวศิวาพร ไผครบุรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
234 นางสาวอรอนงค์ เยาวนิตย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
235 นางสาวสุนิสา อิสโร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
236 นางสาวหทัยทิพย์ นพชำนาญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
237 นางสาวนวรัตน์ คำเพ็ญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
238 นางสาวสุธีกานต์ ทิพย์สุขุม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
239 นางศิริมา สุขสถิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
240 นางสาวนำภา สงประภา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
241 นางผ่องศรี โอสถกระพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
242 นางวรรณธรรม หนูรอต ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
243 นางจิราภรณ์ วรรธนะนาถ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
244 นางนิดา สุขปัญ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
245 นางอัญชลี เลาหะวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
246 นางสุนีย์ สักกามาตร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
247 นางพัชรา ใยนิรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
248 นางสุมณฑา โกศลเมธี ครูโรงเรียนบ้านนาแซะ คณะกรรมการดำเนินการ
249 นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
250 นางเพ็ญบุญญา คอนกำลัง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
251 นางดวงรัตน์ ศิริภิรมย์ ครูโรงเรียนไทนรัฐ 66 (บ้านนาเนียน) คณะกรรมการดำเนินการ
252 นางวนิดา กุวลัยรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
253 นานมนตรี สุขศรีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
254 นายบุญเชิญ นครพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
255 นายรัตน์ชัย เสือดารา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
256 นางวไลลักษณ์ ชัยมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
257 นางสุพาณี สงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
258 นายชูศักดิ์ แพ่งภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
259 นางดวงพร จินดาชื่น ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
260 นางอาภรณ์ แจ้งเศรษฐ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
261 นางสาวอรอุมา ฤทธิคง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
262 นางลัดดา บำรุงราษฎร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
263 นางสาวสมพิตร จินตนาชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
264 นางสาวเสาวลักษณ์ นิลแสง เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
265 ว่าที่ร.ตหญิงเจตษฎาพร สวัสดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
266 นางนภาลัย นครพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
267 นางเยาวภา จันทร์รัศมี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
268 สารวัตจราจร สภ.เมืองชุมพร สารวัตจราจร สภ.เมืองชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
269 ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองชุมพร ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
270 ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชุมพร ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
271 คณะครู และครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพรทุกคน คณะครู และครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพรทุกคน คณะกรรมการดำเนินการ
272 นักการภารโรงทุกคน นักการภารโรงทุกคน คณะกรรมการดำเนินการ
273 นายบรรจง โลกมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
274 นายเฉลิม มณีสุข ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
275 นายพิเศษ บุญยืน กำนันตำบลท่ายาง คณะกรรมการดำเนินการ
276 นางเครือพรรณ นนทสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
277 นางสาวเทวีรัตน์ ชอุ่มภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
278 นางมณฑา โพธิ์แดง ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
279 นางสุลาภา ยอดสมัย ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
280 นางวิไลวรรณ ศรีตะปิยะ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
281 นางสาวพรพรรณ์ พรมสมบัติ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
282 นางจิตรา สวัสดีนฤนาท ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
283 นางสาวอนัญพร ภักดีเสนา ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
284 นางสุมณฑา สินธุพาชี ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
285 นางจีระพันธ์ เจียรนัย ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
286 นางพิกุล รัตนสุนทร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
287 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
288 นางสาวสุธัญญา สมานวงศ์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
289 นางสายใจ บัวเพชร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
290 ว่าที่ ร.ต. หญิง อาภรณ์ ชนะพาล พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
291 นางสาวสุภาวดี พุทธประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินการ
292 นายบูรพา เดชานุวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านบางคอย คณะกรรมการดำเนินการ
293 นางเยาวลักษณ์ ฉัตรภูมิ ครูโรงเรียนบ้านบางคอย คณะกรรมการดำเนินการ
294 นางรัตติยา คงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านคอสน คณะกรรมการดำเนินการ
295 นางปราณี ยังบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินการ
296 นางจีรภรณ์ รัชวการ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินการ
297 นางวรรณดี โกฏเพชร ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินการ
298 นางปิ่นรัตน์ เนตรสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ
299 นางเนตรนลิน คชรินทร์ ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ
300 นางสาวทรงศรี ภักดีวิสัย ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
301 นางชุติภากานต์ ชุติพรนันท์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
302 นางกรณิช แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
303 นางสาววัชรินทร์ เทพมณี ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
304 นางสาวเบญจมาศ ขันธศิลป์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
305 นายจรีเมธ บุญมี ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
306 นายสุทิน ปฏิแพทย์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
307 นายนริศ นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินการ
308 นายวิตรี สมฤกษ์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
309 นางสาวลักษณา ฤกษ์มี ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
310 นางสาวมีนา คุ้มญาติ ครูเทศบาลตำบลท่ายาง คณะกรรมการดำเนินการ
311 นายวินิจ ยศแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ
312 นายบุญเนือง เพชรเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกม้า คณะกรรมการดำเนินการ
313 นายธเนศร์ ชาญเชาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการ
314 นายรุ่งโรจน์ พุ่มพวง นักการภารโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
315 นางอวยพร ฤทธายุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการ
316 นายอภิชัย นุ้ยสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
317 นางสาววิไลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
318 นางนงลักษณ์ เกิดเสวียด ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
319 นางลำใย ไทยถาวร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
320 นางสาวอนุรัตน์ ชุ่มพงษ์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
321 นางสาวอรกมล พานิช พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
322 นางสาวเบญญาภา เภาวิเศษ พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
323 นางสาววิไลพร พรหมวิเชียร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
324 นางสาวรุจิรา ศรีสุวรรณ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
325 นางสาวนงนุช ขอสวัสดิ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
326 นางสาวรณพร รอดไทย ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
327 นางสาวรวีวรรณ จิตรอักษร ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
328 นายเอกพล กาญจน์สำเริง ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
329 นางสาวปฐมาวดี มหาทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
330 นางสาวปิยฉัตร อุดมสิน พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
331 นางมัลลิกา อุทยารัตน์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
332 ดาบตำรวจบุญเชิด ชูโชติ หัวหน้าสายตรวจ สภ.ปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
333 นายจวน ทองนิล อปพร.เทศบาลตำบลท่ายาง คณะกรรมการดำเนินการ
334 นายวรพงษ์ อรุณลักษณ์ อปพร.เทศบาลตำบลท่ายาง คณะกรรมการดำเนินการ
335 นางสุวัลลี ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าายาง คณะกรรมการดำเนินการ
336 นางยุพิน เสาวคนธ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ต.ท่ายาง คณะกรรมการดำเนินการ
337 นางศิวพร เหล่าศิริวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ต.ท่ายาง คณะกรรมการดำเนินการ
338 นางอรุณรัตน์ มัฎฐาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
339 นางนงลักษณ์ สุบงกฎ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
340 นางสาวสุกัลญา ประสงค์ทรัพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
341 นายณัฐพงศ์ ชนมนัส ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
342 นางสาวกัลยกร ภูมิสุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการ
343 นางกุลวดี สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทุ่ง คณะกรรมการดำเนินการ
344 นางทิพมล เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในห้วย คณะกรรมการดำเนินการ
345 นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินการ
346 นายประจักษ์ ชูรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคอย คณะกรรมการดำเนินการ
347 นายอำนวย คำมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูขุด คณะกรรมการดำเนินการ
348 นายยงยุทธ์ จัตุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการ
349 ว่าที่ร้อยตรีบัญชา กัลยาณวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร คณะกรรมการดำเนินการ
350 นางสาวสรรสิริ สุวพิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร คณะกรรมการดำเนินการ
351 นางสาววชิราณี สุวพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนจำปา คณะกรรมการดำเนินการ
352 นางอวยพร ฤทธายุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ
353 นายชัยภูมิ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินการ
354 นายยงยุทธ จตุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการ
355 นางเพ็ญประภา วรรณประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินการ
356 นางสาวฐถิยาภรณ์ ทัพพ์ธนนันท์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินการ
357 นางสาวสุดาพร สวนจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
358 นายพนม วัชรานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินการ
359 นายชูศักดิ์ ทันทะวา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินการ
360 นางอรษา รัชณาการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการ
361 นางสาวนันทกา ใจซื่อ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
362 นางสุภาณี ปานมีทรัพย์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
363 นางสุวัจนา พรหมพิชัย ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
364 นางอรุณวรรณ คงเจริญ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
365 นางสาวจุฑามาศ กล่อมมิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
366 นางกฤษณี สระทองจันทร์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
367 นายพลเดช แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
368 นางสาวสุภาวดี น้อยสุภา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
369 นางสาวศรีประไพ พลนิล ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
370 นายชำนิ จุลบุษย์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
371 นางสาวสุนิดา ศิริมงคล ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
372 นางสาวอารีย์ อยู่พรหม ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
373 นางสาววาสนา สุขปัน ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
374 นางสาวรุ่งฟ้า พลช่วย ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
375 นางสาวผาณิต อนุจร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
376 นางจุรีย์ ครองพุ่มวิจิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
377 นางสุภาณี ปานมีทรัพย์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
378 นางชูศรี สุบรรณภาส ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
379 นางสุริยา ร่มเย็น ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
380 นางอรุณวรรณ คงเจริญ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
381 นางทุมพร ขวัญเมือง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
382 นางวาสนา น้อยศรีอยู่ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
383 นางทัศนีย์ พรมมิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
384 นางอภิรัตน์ กรแก้ว ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
385 นางสาวศุภรัตน์ สินธุพาชี ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
386 นางสาวศิริพร น้อยจีน ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
387 นายจุฑาศุภ เหมกรณ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
388 นางหนูพวน โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
389 นางเจียมจิตต์ พึ่งสาย ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
390 นางอุษณีย์ รัตนสิงหล ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
391 นางรัชนี ยังบรรเทา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
392 นายสุรพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ้านนาชะอัง คณะกรรมการดำเนินการ
393 นางเจียมจิตต์ พี่งสาย ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
394 นางอุษณีย์ รัตนสิงหล ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
395 นางรัชนี ยังบรรเทา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
396 นางสาวแววตา บริรักษ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
397 นางเพ็ญนภา เผ่าวิหค ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
398 นายภัทรพงษ์ เยาวภักดิ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
399 นางจริยา รุ่งช่วง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
400 นางศศิธร เสงี่ยมรัตนรุจี ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
401 นางสาวสุธาวดี เมืองพรหม ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
402 นางอุมาพร พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
403 นางสาวจุรีย์ ครองพุ่มวิจิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
404 นางจำลองลักษณ์ เหมือนวงษ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
405 นางสาวจุรีย์ ครองพุ่มวิจิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
406 นางรุ่งนภา เพาะพฤกษา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
407 นางมะลิวัลย์ พรหมมาเย็น ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
408 นางธนวรรณ ขวัญเมือง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
409 นางอนันยา ช่วยชูหนู ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
410 นางสาวรัชติกรณ์ จันทภาโส ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
411 นายศิริวัฒน์ คงเพ็ชรพันธุ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
412 นางปิยภัทร ชุมแก้ว ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
413 นางสาวจุฑามาส นะกิจ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
414 นางสาวยลดา สุบงกช ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
415 นางสาวจันตรา คีรีวัฒน์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
416 นายสุรัติ ฟักแฟ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการ
417 นางสาวศรีประไพ พลนิล ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
418 นางสาวกรรณิการ์ การญจนประทุม ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
419 นางสาวสมศรี แก้วกิ่ง ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
420 นางสาวนันทกา ใจซื่อ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
421 นางสาวแววตา บริรักษ์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
422 นางยมลรัตน์ เลาหบุตร ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
423 นางขนิษฐา เพ็ชรขาวเขียว ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
424 นางวาสนา น้อยศรีอยู่ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
425 นางหนูพวน โพธิ์ขาว ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
426 นางสาวจำลองลักษณ์ เหมือนวงษ์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
427 นางอุมาพร พวงดอกไม้ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
428 นางสุลีวัลย์ กาละสังข์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
429 นางสุภาณี ปานมีทรัพย์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
430 นางสาวฐิติมา แก้วมณี ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
431 นางจีรวรรณ รัตนประสิทธิ์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
432 นางสาวรัชติกรณ์ จันทภาโส ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
433 นางรุ่งรัตน์ โคนาสร ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
434 นายเฉลิมพล ประเสริฐศรี ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
435 นายสุภชัย ทัพเคลียว ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
436 นางปิยภัทร ชุมแก้ว ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
437 นายวิทูร เมืองน้อย ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
438 นางสุภาพ จุลบุษย์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
439 นางรัชนี ยังบรรเทา ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
440 นางสาวอัจฉรา จันทร์รุ่ง ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
441 นางจริยา รุ่งช่วง ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
442 นางศศิธร เสงี่ยมรัตนรุจี ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
443 นางอุษณีย์ รัตนสิงหล ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
444 นางสาวกุมารี ชุ่มชื่นจิตร ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
445 นางทุมพร ขวัญเมือง ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
446 นางสุจิตรา กาละสังข์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
447 นางพัชรินทร์ ขุนบันเทิง ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
448 นางสุณิภร ผลประทุม ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
449 นางอนัญญา พรหมพิชัย ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
450 นางวรรณจรี อาจณรงค์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
451 นางพรทิพย์ สุริยชน ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
452 นางสุจิตรา สุขวิสุทธิ์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
453 นายชำนิ จุลบุษย์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
454 นายเจษฎา แก้วกล่อม ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
455 นางนงเยาว์ เงินสมบัติ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คณะกรรมการดำเนินการ
456 นางสาวโสภา ทองแท้ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
457 นางสาววิพร กาญจนกองโต ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
458 นายถาวร เงินสมบัติ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
459 นายชนชิต เวชสถล ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
460 นางสาวอุชูตา วิทยาประภากร ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
461 นางสาวศุภรัตน์ สินธุพาชี ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
462 นายอลงกรณ์ บุญศิลป์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
463 นายภัทรพงษ์ เยาวภักดิ์ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
464 นางรุ่งนภา เพาะพฤกษา ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
465 นางสาวนรดีสร ละอองวรรณ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
466 นางสาวพัฒนวดี หังสเนตร ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
467 นางสาวคนึงนิจ พิมทอง ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
468 นางนิตยา สวนชำนิ ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ
469 นางวัลยา นันทเสนา ครูโรงเรียรนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]