หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   13 พ.ย. 2555   14 พ.ย. 2555   15 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้อง ม.1/4 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้องสมุด 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/3 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้อง ม.2/2 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,322,323 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311,312 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 14 พ.ย. 2555 09.00-10.30
4 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคารโดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 14 พ.ย. 2555 13.00-16.30
5 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคารโดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 14 พ.ย. 2555 09.00-16.30
7 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 14 พ.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-524 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-334 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00
6 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-314 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00
7 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-315 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
13 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
19 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00
20 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 14 พ.ย. 2555 09.00 (ต่อจาก ป.1-6 หญิง)
21 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 14 พ.ย. 2555 09.00
22 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 14 พ.ย. 2555 13.00 (ต่อจาก ม.1-3 หญิง)
23 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 14 พ.ย. 2555 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2555 09.00-16.00
6 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดมหน้าอาคาร 2 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 1 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 1 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 2 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 2 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2555 9.00-12.00
2 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 14 พ.ย. 2555 9.00-16.00
3 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว ในโดม (โรงอาหาร) 14 พ.ย. 2555 9.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2555 9.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]