หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   13 พ.ย. 2555   14 พ.ย. 2555   15 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้อง ม.1/4 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้อง ม.1/4 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
5 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้องสมุด 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้องสมุด 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
7 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 (15 ทีม) ห้อง ม.2/2 (15 ทีม) 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 301 13 พ.ย. 2555 09.00-11.05
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 302 13 พ.ย. 2555 09.00-11.05
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 303 13 พ.ย. 2555 09.00-11.05
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ห้องสมุด 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 201 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู กลุ่มที่ 1 อ.เมืองชุมพร 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 102 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 3 ห้อง 328 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 4 ห้อง 428,431,432 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 4 ห้อง 403,406,407 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 4 ห้อง 423,426 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 3 ห้อง 307,308 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารมารีอา ชั้น 1 ห้อง หน้าเวที 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารคาเร็ตโต ชั้น 1 ห้อง หน้าเวที 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 3 ห้อง 302,303 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 3 ห้อง 306 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 1 ห้อง หน้าเวที 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 1 ห้อง หน้าเวที 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 1 ห้อง หน้าเวที 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 1 ห้อง หน้าเวที 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารปีติมหาการุญ ชั้น 1 ห้อง หน้าเวที 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,322,323 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,322,323 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
3 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
5 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคารโดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคารโดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
7 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
8 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ใต้อาคาร ICT 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-313 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-315 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314-315 13 พ.ย. 2555 09.00-13.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-524 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-524 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
6 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-336 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-336 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
8 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
13 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
19 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
21 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00 (ต่อจาก ป.1-6 หญิง)
22 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 13.00 (ต่อจาก ป.1-6 หญิง)
23 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 13.00 (ต่อจาก ม.1-3 หญิง)
24 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 13.00
25 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00
26 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 13.00 (ต่อจาก ป.1-6 ชาย)
27 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00 (ต่อจาก ม.1-3 หญิง)
28 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00 (ต่อจาก ป.1-6 ชาย)
29 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
30 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
31 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง (โชว์) 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
32 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง (โชว์) 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
33 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
34 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
35 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง (โชว์) 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
36 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง (โชว์) 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 2 13 พ.ย. 2555 09.00-11.00
2 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 2 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดมหน้าอาคาร 2 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 13 พ.ย. 2555 09.00-11.00
5 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 13 พ.ย. 2555 13.00-15.00
6 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 1 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2555 9.00-12.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2555 9.00-12.00
3 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 13 พ.ย. 2555 9.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว ในโดม (โรงอาหาร) 13 พ.ย. 2555 9.00-16.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 9.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]