หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-313 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-315 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314-315 13 พ.ย. 2555 09.00-13.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-524 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-524 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-524 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-336 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-336 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-334 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-314 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-315 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดม หน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
-
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
-
00.00-00.00
-
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
-
00.00-00.00
-
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 15 พ.ย. 2555 09.00 (ต่อจาก ป.1-6 หญิง) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 15 พ.ย. 2555 13.00 (ต่อจาก ม.1-3 หญิง) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 15 พ.ย. 2555 09.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 15 พ.ย. 2555 13.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 14 พ.ย. 2555 09.00 (ต่อจาก ป.1-6 หญิง) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 14 พ.ย. 2555 09.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 14 พ.ย. 2555 13.00 (ต่อจาก ม.1-3 หญิง) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 14 พ.ย. 2555 13.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00 (ต่อจาก ป.1-6 หญิง) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 13.00 (ต่อจาก ป.1-6 หญิง) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 13.00 (ต่อจาก ม.1-3 หญิง) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
57 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
58 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 13.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 13.00 (ต่อจาก ป.1-6 ชาย) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00 (ต่อจาก ม.1-3 หญิง) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00 (ต่อจาก ป.1-6 ชาย) รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 15 พ.ย. 2555 15.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 15 พ.ย. 2555 15.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง (โชว์) 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง (โชว์) 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
-
00.00-00.00
-
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง (โชว์) 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เวทีกลาง (โชว์) 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]