งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 000134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายพศวัศ    สุขชื่น
1. นางแสงระวี    เทียนชัย
2 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงสิราวรรณ์    อุดมศิลป์
1. นายสำนวน    เจตนะจิตร
3 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    บุญเจ็ก
1. นางปราณี    มลัยทิพย์
4 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายพิเชษฐ์    ใจเย็น
1. นายสมควร    จิตรดา
5 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. นายนฤบดินทร์    ขาวเงิน
1. นางอมรพรรณ    นาเอก
6 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. นายฐิติโชติ    กลิ่นรส
1. นายโสภณ    สังข์มุ
7 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายจักรี    จากขุนทด
1. นางสาวสุนิสา    เพชรชนะ
8 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    สมัครเขตการณ์
1. นางสาวนงนุช    เชื้อเนียม
9 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บุญส่ง
1. นายอดิศร    ภานุพงษ์
10 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    ขาวเหรียญ
1. นางสาวสุนิษา    กิ่มเกิด
11 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สุวัฒน์
1. นางพัชมณ    ฟักนิกร
12 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    กติกา
1. นางอรพินท์    น้อยจันทร์
13 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติยา    ฤกษ์ดี
1. นางสาวอรทัย    ตุ้มจีบ
14 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงกล่าวขวัญ    พานทอง
1. นางสาวทวีวรรณ    จันทรประธาน
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงพรพรรณ    กว้างนอก
1. นางสาวธารินี    อยู่ปรางค์
16 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายเฉลิมพล    เร่งการไถ
1. นางสาววันดี    อยู่รักษ์
17 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 1. นายณัฐวร    จอนพงษ์
1. นายวิมล    แช่มอุบล
18 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายทศธรณ์    มูลทา
1. นางทัศนีย์    สงเคราะห์
19 โรงเรียนวัดโคกสุก สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายคุณากร    ช้างอยู่
1. นายสามารถ    บุญชื่น
20 โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายวัชรพงษ์    ฉ่ำเจริญ
1. นายเอกพงษ์    กันอ่ำ
21 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    พงษ์โต
1. นายเจษฏา    คงเจริญ
22 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ    โพธิ์ขำ
1. นางสาวสำเริง    อนุศาสนนันท์
23 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะ    เศษขุนทศ
1. นางสุจิตรา    เพ็งน้อย
24 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายวรุฒ    ไวว่อง
1. นางสาวทวีพร    พุ่มมูล
25 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงกนกอร    ชมมะลิ
1. นางปาณิสรา    ปิ่นเงิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................