งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 000126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญแข    นาโสก
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    มาอินทร์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    ม่วงมา
1. นางแสงระวี    เทียนชัย
2. นางปิยรัตน์    จิตเปี่ยมวิริยะ
2 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายไชยวัฒน์    แตงอ่อน
2. เด็กชายณัฐพล    บุญเจ็ก
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    จรรยา
1. นางปราณี    มลัยทิพย์
3 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวรส    ไซรงามสม
2. เด็กหญิงพัชรพร    ศรีดาฟอง
3. เด็กหญิงสิริกร    คำปก
1. นางสาวนันทพร    บุญวาส
4 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงสายฝน    เพิ่มสมบัติ
2. เด็กหญิงขวัญนภา    ทวีสกิจ
3. เด็กหญิงพัชรี    อนุสรณ์
1. นางพัชมณ    ฟักนิกร
2. นางสาวสาวิตรี    จันทร์ควง
5 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายสุริยา    น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงธิตินันท์    มณีน้อย
3. เด็กชายสายฝน    ดีเสมอ
1. นางสาวอรทัย    ตุ้มจิบ
6 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    ทองวิโรจน์
2. เด็กหญิงกล่าวขวัญ    พานทอง
3. เด็กหญิงสริตา    คงจ้อย
1. นางสาวจินดารัตน์    จำปาทอง
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    พุกมาก
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    หรั่งเพ็ช
3. เด็กชายศรัณยู    นิโรจน์
1. นายปณิธาน    พันธ์พานิช
2. นางเกสร    ผลพงษ์
8 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงนันทินี    เพ็งสอน
2. เด็กหญิงวรัญญา    ยอดอ่อน
3. เด็กหญิงฐิติมน    ทองกลัด
1. นางสาวนิรมล    บุญวาส
9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    รอดย้อย
2. เด็กหญิงกนกอร    ชมมะลิ
3. เด็กหญิงมันตา    อินสิน
1. นางปาณิสรา    ปิ่นเงิน
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงชุติมา    เถาวัลย์
3. เด็กหญิงจันทิมา    วงษ์สิงห์
1. นางสาวคณาวรรณ    จิระประสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................