งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 000122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงธิตยา    จันสว่าง
1. นางสายัณ    ฉิมกรด
2 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายสุรสีห์    สุขเกษม
1. นางเมตตา    เลิศฤทธิ์
3 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายอัคคพล    หิรัณยากาศ
1. นางสาวสุนันทา    พิมเกิด
4 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายกิตติธัช    เอียงเป้
1. นางลำเพย    ทับพุ่ม
5 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงภูษิฎา    แจ้งใบ
6 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงกฤตยา    ยินดี
1. นายวันชัย    รัตนปัญญาโชติ
7 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายพีรทรรศน์    ภูมี
1. นายวัฒนา    นุ่มฟัก
8 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายกิตติภัฎ    กลัดเจริญ
1. นางสาวสุพิมพ์    ศุภิศราวุฒิวงศ์
9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายณัฐดนัย    สุวรรณศิริเขต
1. นายเทพไพฑูรย์    พ้นภัย
10 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงศลิษา    บุ้งทิม
1. นางกัลยา    อ่อนศรี
11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายวัฒนะ    คำแผง
1. นายพิชัย    อ่วมคร้าม
12 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายธนากร    ดอกกุหลาบ
1. นางเพ็ญศรี    คำทับทิม
13 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายภูริพัฒน์    อินทร์ใจดี
1. นางละออ    คฤหปาน
14 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงศุกภารัตน์    พัดสอน
1. นางบัญญัติ    สุพรรณกูล
15 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงอริสรา    กาญจนา
1. นางสาวศรีทอง    มีทาทอง
16 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี    ใจสิงห์
1. นางสาวกรรณิการ์    พลอยเพชร
17 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะ    แวนประโคน
1. นางสาวอรทัย    ศิลปกูลวิวัฒน์
18 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายภราดร    พันธุ์ดี
1. นายสุวรรณ    ศรีเดช
19 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายภากร    ศรีเดช
1. นางสาวนิษฐ์ธรีย์    สิงห์คา
20 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงธิชากร    พบประเสริฐ
1. นางกฤษณา    ชูประยูร
21 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    รวยสูงเนิน
1. นางวิไลลักษณ์    เก่งเขตรวิทย์
22 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายธนบดี    โตแฉ่ง
1. นางสาวนาฏตยา    ผิวเผือก
23 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงพรรษวิษา    กาญณา
1. นางนิรัชรา    ช่อผกา
24 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงธิชานันท์    โพธิ์กะทง
1. นางนันทพร    แร่นาค
25 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายธนาคม    คงคารักษ์
1. นางสาวมนัสนันท์    อินทร์พิทักษ์
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายรวิชญ์    ไทรทอง
1. นางสาวสมจิตร    ศรีเอี่ยม
27 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายกมลเทพ    เอี่ยมลออ
1. นางชฎาภรณ์    สุนันทคงเดช
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรณวษา    ขันทองคำ
1. นางสุปราณี    ปิ่นปาน
29 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    กลิ่นจัตุรัส
1. นางมาลี    ขุนจ่าศาล
30 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1
31 โรงเรียนวัดพิกุลงาม สพป. ชัยนาท เขต 1
32 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายธีรเดช    กวางแก้ว
1. นางนันทา    หอมกลิ่น
33 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายเจตพล    สุวรรณ์พิบูลย์
1. นางสุมาลี    เตียเย็น
34 โรงเรียนวัดหนองตาตน สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ชูศรี
1. นางชลิตา    ปัญจกนกกุล
35 โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงเมธาพร    จตุรโมกข์
1. นางจินตนา    ทองดง
36 โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาพร    แสงเขียว
1. นางแจ่มจันทร์    ศรีพันธบุตร
37 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    โตดี
1. นางสาวสวาท    แสงเขียว
38 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    สุนันท์ชัย
1. นางพัชราวลัย    ขอดทอง
39 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายธรรมรัฐ    ศรีทอง
1. นางกล่อมจิตร    ธีรภัทร์ศรัทธา
40 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายศุภโชค    พรหมบาง
1. นางนริศรา    คล้ายจันทร์
41 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    สินสม
1. นางสุชาดา    ภู่ระย้า
42 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    บุญเสริม
1. นางสาวธัญณิชา    วัฒนสุวกุล
43 โรงเรียนวัดสนามชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายศิศราภรณ์    แสงสว่าง
1. นางสาวสุพัตรา    สุขสังข์วงศ์
44 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กชายวรธรรม    กลัดล้อม
1. นางสอิ้ง    มีเผ่า
45 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงกัณญาวีร์    พูลสวัสดิ์
1. นางปาริชาติ    สรรพชัยยุทธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................