หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสุทิน อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวินัย ตะปะสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมควร ทองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอโณทัย ศุภภะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเรวัตร เอี่ยมรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายพิเชฐร์ วันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายกนก เลียบเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพัฒนะ งามสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
11 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายพนม จงอยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางวิริยา ปราบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางเรณู คำภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวประภาศรี ท้วมจู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสุนารี ฟักศรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
19 หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ทุกศูนย์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุเทพ กำเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัย คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายเทียน เขียวภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายชาญชัย ดำคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตการการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายชัยรัช ปลิวมา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายชาญชัย ดำคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายคะนอง อ่ำบุญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสนิท ฉากไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายชัยรัช ปลิวมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางรพีพร ปรุงสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายธงชัย รตโนภาส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายศิลป คอวนิช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายมงคล หมู่มาก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายอุทิศ คล้ายโฉม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายอำนาจ ศรีอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายนคร สอนสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายองอาจ พินทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายโชคชัย อินทรอำนวย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางจินตนา มูลพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางอุรัย พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางจงรักษ์ วชิรศักดิ์โสภานะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางสุกัญญา มีพ่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายธวัทชัย ฉิมกรด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางเรณู นิมะวัลย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางสาวนภาพร เทียมทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสราวุฒิ ดัดใจตรง นักศึกษาฝึกงาน คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]