สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองเด็กวิทยา 13 5 1 19 19 2 0 1 21
2 บ้านแม่แฮเหนือ 12 6 7 25 23 7 3 6 33
3 บ้านแม่นาจร 11 8 7 26 22 12 7 6 41
4 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 11 4 7 22 20 9 8 3 37
5 บ้านสบเตี๊ยะ 10 1 6 17 12 5 6 5 23
6 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 8 2 2 12 13 2 0 3 15
7 บ้านขุนกลาง 6 5 2 13 15 7 2 4 24
8 ศรีจอมทอง 6 3 5 14 12 12 4 2 28
9 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 6 2 1 9 9 2 1 1 12
10 อินทนนท์วิทยา 5 6 5 16 12 3 4 2 19
11 บ้านปางอุ๋ง 5 5 4 14 17 4 6 4 27
12 ณัทชวิทย์ 5 4 1 10 7 6 3 2 16
13 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 5 3 1 9 9 7 1 1 17
14 บ้านกองแขก 4 6 7 17 15 6 6 2 27
15 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 4 4 5 13 10 11 2 3 23
16 บ้านแม่ศึก 4 3 4 11 9 9 1 2 19
17 ป่ากล้วยพัฒนา 4 0 3 7 4 4 2 2 10
18 บ้านแม่ซา 3 3 9 15 12 9 0 2 21
19 บ้านขุนแปะ 3 3 7 13 16 6 4 1 26
20 สามัคคีสันม่วง 3 2 3 8 12 5 5 0 22
21 บ้านทัพ 3 2 3 8 10 3 3 0 16
22 บ้านห้วยทราย 3 2 2 7 6 3 5 2 14
23 บ้านท่าหลุก 3 2 1 6 8 4 2 2 14
24 บ้านสบวาก 3 2 0 5 5 1 0 3 6
25 บ้านน้ำตกแม่กลาง 3 2 0 5 4 7 0 1 11
26 บ้านห้วยม่วง 3 1 1 5 6 1 1 1 8
27 บ้านแม่ปาน 3 1 0 4 5 0 0 0 5
28 ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ 3 0 0 3 3 3 1 2 7
29 บ้านปากทางท่าลี่ 2 7 3 12 11 7 4 2 22
30 บ้านห้วยส้มป่อย 2 4 4 10 8 7 3 1 18
31 บ้านโม่งหลวง 2 4 1 7 9 4 1 1 14
32 บ้านห้วยยา 2 4 0 6 6 2 0 2 8
33 บ้านขุนแม่หยอด 2 2 4 8 8 4 3 2 15
34 บ้านแม่หงานหลวง 2 2 1 5 5 2 1 0 8
35 บ้านแม่เอาะ 2 2 0 4 5 2 1 0 8
36 บ้านแม่แดดน้อย 2 2 0 4 4 2 1 0 7
37 บ้านต่อเรือ 2 2 0 4 4 2 0 0 6
38 บ้านขุนแตะ 2 1 2 5 9 3 2 0 14
39 บ้านผานัง 2 1 2 5 8 0 0 0 8
40 บ้านบนนา 2 1 1 4 3 2 2 0 7
41 บ้านเนินวิทยา 2 1 1 4 3 1 1 0 5
42 บ้านนาฮ่อง 1 3 2 6 7 6 3 0 16
43 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1 3 1 5 4 1 4 1 9
44 นิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ 1 3 0 4 3 1 2 0 6
45 บ้านสบแปะ 1 2 2 5 6 5 2 0 13
46 บ้านนากลาง 1 1 0 2 3 3 2 2 8
47 บ้านแม่แฮใต้ 1 1 0 2 3 2 1 0 6
48 วัดกู่สันหนองพิทยา 1 1 0 2 3 1 4 1 8
49 บ้านท่าข้าม 1 1 0 2 3 0 0 1 3
50 บ้านห้วยผา 1 1 0 2 2 3 0 2 5
51 บ้านวังน้ำหยาด 1 1 0 2 2 0 2 3 4
52 บ้านแม่มะลอ 1 1 0 2 1 2 0 1 3
53 บ้านแม่วาก 1 0 1 2 1 5 1 0 7
54 บ้านแปะ 1 0 0 1 3 1 0 1 4
55 บ้านสบแม่รวม 1 0 0 1 2 1 2 0 5
56 บ้านห้วยปู 1 0 0 1 2 0 1 1 3
57 บ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านแม่หอย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านโรงวัว 0 7 2 9 7 9 1 0 17
60 บ้านแจ่มหลวง 0 3 4 7 4 3 5 3 12
61 บ้านปางเกี๊ยะ 0 3 3 6 6 7 5 1 18
62 บ้านทุ่งแก 0 2 5 7 3 14 3 3 20
63 บ้านเมืองอาง 0 2 1 3 2 1 1 0 4
64 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 2 0 2 1 2 0 0 3
65 บ้านจันทร์ 0 1 2 3 2 7 3 1 12
66 บ้านแม่สอย 0 1 1 2 5 5 5 0 15
67 สหมิตร 0 1 1 2 3 4 1 2 8
68 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 0 1 1 2 3 2 2 1 7
69 บ้านแม่ปอน 0 1 1 2 2 3 0 0 5
70 บ้านขุนยะ 0 1 1 2 2 1 2 0 5
71 บ้านปางหินฝน 0 1 1 2 0 9 0 1 9
72 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 1 0 1 2 1 4 0 7
73 บ้านแม่ตูม 0 1 0 1 1 3 1 0 5
74 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
75 บ้านอมเม็ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
76 บ้านยางหลวง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านใหม่สารภี 0 0 2 2 2 2 0 0 4
78 บ้านสามสบ 0 0 2 2 2 1 1 1 4
79 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 0 0 1 1 3 1 2 0 6
80 บ้านข่วงเปาใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 บ้านขุนแม่นาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านหาดนาค 0 0 1 1 0 2 0 1 2
83 บ้านเมืองกลาง 0 0 1 1 0 0 1 1 1
84 บ้านเฮาะวิทยา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
85 บ้านป่าแดด 0 0 0 0 2 1 0 2 3
86 บ้านพุย 0 0 0 0 1 2 2 3 5
87 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
88 วัดพุทธนิมิตร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
89 บ้านผาละปิ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
90 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
92 บ้านแม่มุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
93 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
94 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
95 บ้านอมขูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านโม่งหลวง สาขาอมลานใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านห้วยสะแพด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านแปะสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100 ตชด.บ้านใหม่พัฒนา34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 195 169 151 515 511 315 165 111 991