หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 13.00-15.30
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 2 9 ต.ค. 2555 13.00-15.30
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 3 9 ต.ค. 2555 13.00-15.30
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 4 9 ต.ค. 2555 13.00-14.30
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 5 9 ต.ค. 2555 13.00-14.30
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 6 9 ต.ค. 2555 13.00-14.30
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 13.00-17.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 2 9 ต.ค. 2555 13.00-17.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 3 9 ต.ค. 2555 13.00-17.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 4 9 ต.ค. 2555 13.00-15.30
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 5 9 ต.ค. 2555 13.00-14.30
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 6 9 ต.ค. 2555 13.00-14.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 9 ต.ค. 2555 90.00-12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอนุสรณ์ครูบาขาวปี ชั้น ใต้ถุนอาคารอนุสรณ์ครูบาขาวปี ห้อง ใต้ถุนอาคารอนุสรณ์ครูบาขาวปี 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอนุสรณ์ครูบาขาวปี ชั้น ใต้ถุนอาคารอนุสรณ์ครูบาขาวปี ห้อง ใต้ถุนอาคารอนุสรณ์ครูบาขาวปี 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ห้อง Com 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ห้อง Com 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 10.00-16.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 10.00-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเรียน 9 ต.ค. 2555 10.00-16.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเรียน 9 ต.ค. 2555 10.00-16.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเรียน 9 ต.ค. 2555 10.00-16.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 10.00-16.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเรียน 9 ต.ค. 2555 00.00-00.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเรียน 9 ต.ค. 2555 00.00-00.00
9 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเรียน 9 ต.ค. 2555 10.00-16.00
10 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 อำเภอจอมทอง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2555 11.00-12.00
11 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 อำเภอจอมทอง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2555 13.00-15.00
12 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 อำเภอจอมทอง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2555 13.00-15.00
13 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อำเภอจอมทอง 9 ต.ค. 2555 15.00-16.00
14 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อำเภอจอมทอง 9 ต.ค. 2555 15.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง กาญจนาภิเษก 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง กาญจนาภิเษก ห้อง ป5/3 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 9 ต.ค. 2555 09.00-10.00
10 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเรียน ป 4 ห้อง ประชุทเล็ก 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
11 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเรียน ป 4 ห้อง ประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
12 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเรียน ป 4 ห้อง ประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
13 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเรียน ป 4 ห้อง ผู้บริหาร 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเรียน ป 4 ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
15 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเรียน ป 4 ห้อง ผู้บริหาร 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
16 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
17 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 อำเภอจอมทอง ลานที่ว่าการอำเภอ 9 ต.ค. 2555 09.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 อำเภอจอมทอง ลานที่ว่าการอำเภอ 9 ต.ค. 2555 09.00-10.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 9 ต.ค. 2555 09.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 9 ต.ค. 2555 09.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 9 ต.ค. 2555 09.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 9 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.1/1 และข่วงคนเมือง 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.1/2 และข่วงคนเมือง 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.1/3 และข่วงคนเมือง 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.2/1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.2/2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.2/3 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.3/1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.3/2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.2/1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.2/2 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.2/3 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.3/1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.1/1 และข่วงคนเมือง 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.1/2 และข่วงคนเมือง 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง ม.1/3 และข่วงคนเมือง 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฏศิลป์ 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
17 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฏศิลป์ 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
18 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฏศิลป์ 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
19 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฏศิลป์ 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
20 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2555 13.00-14.00
21 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฏศิลป์ 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
22 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฏศิลป์ 9 ต.ค. 2555 13.00-14.00
23 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฏศิลป์ 9 ต.ค. 2555 13.00-14.00
24 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฏศิลป์ 9 ต.ค. 2555 13.00-14.00
25 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2555 13.00-14.00
26 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฏศิลป์ 9 ต.ค. 2555 13.00-14.00
27 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง นาฎศิลป์ 9 ต.ค. 2555 13.00-14.00
28 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 3 9 ต.ค. 2555 14.00-15.00
29 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 3 9 ต.ค. 2555 09.00-10.30
30 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 3 9 ต.ค. 2555 09.00-10.30
31 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 3 9 ต.ค. 2555 10.30-12.00
32 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 3 9 ต.ค. 2555 10.30-12.00
33 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 2 9 ต.ค. 2555 13.00-15.00
34 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 2 9 ต.ค. 2555 13.00-15.00
35 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 2 9 ต.ค. 2555 13.00-15.00
36 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 2 9 ต.ค. 2555 13.00-15.00
37 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
38 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
39 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
40 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
41 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
42 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
43 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
44 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
45 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 3 9 ต.ค. 2555 14.00-15.00
46 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
47 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
48 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
49 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
50 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
51 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
52 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
53 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) เวที 3 9 ต.ค. 2555 14.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-11.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-14.00
10 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-14.00
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-14.00
17 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
20 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
21 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
22 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
23 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
24 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
25 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
26 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
27 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
28 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
29 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
30 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
31 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
32 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
33 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
34 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-11.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-11.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-11.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-11.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-11.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-11.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-11.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-11.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจอมทอง 9 ต.ค. 2555 08.30-09.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจอมทอง 9 ต.ค. 2555 08.30-09.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจอมทอง 9 ต.ค. 2555 08.30-09.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 09.00-10.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 09.00-10.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 10.00-11.00
7 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 2 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
8 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 3 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 4 (แข่งร่วมกับ A Math ) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 4 (แข่งร่วมกับ A Math ) 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 4 (แข่งร่วมกับCross Word) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 4 (แข่งร่วมกับCross Word) 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 5 (แข่งรวมกับ ชูโดกุ) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 5 (แข่งรวมกับ ชูโดกุ) 9 ต.ค. 2555 09
15 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 5 (แข่งรวมกับ คำคม) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ห้อง 5 (แข่งรวมกับ คำคม) 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 10.00-11.00
3 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 10.00-11.00
4 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-10.00
6 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-10.00
7 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-10.00
8 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 10.00-12.00
9 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
20 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
21 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
22 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนข่วงเปาเหนือ 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนข่วงเปาเหนือ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนข่วงเปาเหนือ ห้อง อนุบาล 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนข่วงเปาเหนือ ห้อง อนุบาล 3 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]