สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจินตนา  มิตรสาธิต
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศพันราย
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชฎาพร  เลิศพันราย
 
1. นายสมพรรณ์  มาลาคุ้มชีวี
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธรรณาธรณ์  มิตรสาธิต
2. เด็กชายวิชัย  เงินสุขใจ
3. เด็กหญิงแสงดาว  มิตรสาธิต
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ถาบุญ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายจันดา  แอวเชอร์
2. เด็กชายวิเชียร  ชาญพนากุล
3. เด็กชายสมหล้า  เลิศพันราย
 
1. นายชีพกำ  ดอยสูงสง่าช้างคำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงมนัสพร  มิตรสาทิต
2. เด็กหญิงรุจิรา  พนาค้ำจุน
3. เด็กชายวีระยุทธ  มิตรสาธิต
 
1. นางสาววลัยพร  พรมจินา