สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผดุงบุปผา
 
1. นางสาวอัมพวรรณ์  ใจสวน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  มานพชัย
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายทังติ  ศรีใบหนา
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสุรชัย  มานพชัย
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายวีรพงษ์  ดาวเรืองผดุง
2. เด็กชายสุพจน์  นิมิตคีรีมาศ
3. เด็กชายเอกพจน์  ชงโคผดุง
 
1. นางเยาวเรศ  ชัยพรม
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธรรมนูญ  นิมิตคีรีมาศ
2. เด็กชายวิชัย  นิมิตพนาลัย
3. เด็กชายอนุชิต  เพ็ญดาว
 
1. นางเยาวเรศ  ชัยพรม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สวัสดิ์อร่ามเรือง
 
1. นายธรรมลักษณ์  ถนอมคีรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนี  ชงโคผดุง
2. เด็กชายยุทธนา  ผดุงโกมล
 
1. นางสาวจินตนา  แหล่ลิ
2. นางเสาวคนธ์  เปลา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายมานุ  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กหญิงวังมาย  รำไพพนม
 
1. นายธรรมลักษณ์  ถนอมคีรี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  พนาลัยค้ำจุน
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มานพชัย
3. เด็กหญิงชมาพร  ศรีใบหนา
4. เด็กหญิงทิพย์มณี  ธารารำไพ
5. เด็กหญิงนาตยา  อำรุงธารา
6. เด็กหญิงผะดี  อำรุงธารา
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิมิตบรรพต
8. เด็กหญิงลัดดา  เบญญาบุษกร
9. เด็กหญิงสมศรี  อำรุงธารา
10. เด็กหญิงสุชาดา  ผดุงกมุท
11. เด็กหญิงสุวรรณา  ธารานิมิต
12. เด็กหญิงสุวิภา  อำรุงธารา
13. เด็กหญิงอรณี  เบญญาบุษกร
14. เด็กชายอรทัย  พนาค้ำจุน
15. เด็กหญิงเพ็ญพร  นิมิตพนม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรสุข  อำรุงธารา
2. เด็กหญิงวิไล  กุลกิตติชัย
3. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  อำรุงธารา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. นายทั่งชัย  ศรีใบหนา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ธารานิมิต
3. เด็กหญิงอรทัย  พนาค้ำจุน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพิสิทธิ์  ธารานิมิต
2. เด็กหญิงสุดา  ชงโคผดุง
 
1. นายวิบูลย์  ปรัชญาภูวดล
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนวนไต  ปราศจากอิทธิพล
 
1. นายอัฐพล  นาฝั้น
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายดาชา  พัลลภศิริ
2. เด็กชายสีไป้  เกตุโตกุล
 
1. นายอัฐพล  นาฝั้น
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยโย  นิมิตบรรพจ
2. เด็กชายวิชิต  เดชาไพร
3. เด็กชายสมพงษ์  นิมิตวนา
 
1. นายภิญโญ  จิยะวรนันท์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงปราณี  เดชาไพร
 
1. นายโยคิน  อิ่มสาย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายชุรีพร  ศรีใบหนา
2. เด็กชายพอจัง  ศรีใบหนา
3. เด็กชายสุภา  ศรีใบหนา
 
1. นายภัทรพงศ์  เปลา
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิยาลักษณ์  พึงพุฒ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มิตรสาธิต
3. เด็กหญิงแกละเต  มิตรสาธิต
 
1. นายอัฐพล  นาฝั้น
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปรัชญา  ทวีทรัพย์ใหม่
 
1. นางสาวอลิษา  พริบไหว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงโส๊ะแด  ปราศจากอิทธิพล
 
1. นางสาวอลิษา  พริบไหว
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยรัตน์  อำรุงธารา
2. เด็กชายชารี  อำรุงธารา
3. เด็กชายทวีชัย  ศิริธัญพจน์
4. เด็กชายภานุพงษ์  ประเสริฐ
5. เด็กชายมีชัย  ศิริธ์ญพลน์
6. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชงโคพดุง
7. เด็กชายอินทนนท์  ใจสดใส
8. เด็กชายเฉลิมศิลป์  รุ่งเรืองเลิศไพศาล
 
1. นายเสริมศักดิ์  สองนา
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมาช่า  กุลกิตติชัย
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  นิมิตบรรพจ
3. เด็กหญิงหน่อพอเย  ปรีชาไพร
 
1. นางสาวอัมพวรรณ์  ใจสวน