สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายทังติ  ศรีใบหนา
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยรัตน์  อำรุงธารา
2. เด็กชายชารี  อำรุงธารา
3. เด็กชายทวีชัย  ศิริธัญพจน์
4. เด็กชายภานุพงษ์  ประเสริฐ
5. เด็กชายมีชัย  ศิริธ์ญพลน์
6. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชงโคพดุง
7. เด็กชายอินทนนท์  ใจสดใส
8. เด็กชายเฉลิมศิลป์  รุ่งเรืองเลิศไพศาล
 
1. นายเสริมศักดิ์  สองนา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมาช่า  กุลกิตติชัย
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  นิมิตบรรพจ
3. เด็กหญิงหน่อพอเย  ปรีชาไพร
 
1. นางสาวอัมพวรรณ์  ใจสวน