สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผดุงบุปผา
 
1. นางสาวอัมพวรรณ์  ใจสวน
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธรรมนูญ  นิมิตคีรีมาศ
2. เด็กชายวิชัย  นิมิตพนาลัย
3. เด็กชายอนุชิต  เพ็ญดาว
 
1. นางเยาวเรศ  ชัยพรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สวัสดิ์อร่ามเรือง
 
1. นายธรรมลักษณ์  ถนอมคีรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายมานุ  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กหญิงวังมาย  รำไพพนม
 
1. นายธรรมลักษณ์  ถนอมคีรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  พนาลัยค้ำจุน
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มานพชัย
3. เด็กหญิงชมาพร  ศรีใบหนา
4. เด็กหญิงทิพย์มณี  ธารารำไพ
5. เด็กหญิงนาตยา  อำรุงธารา
6. เด็กหญิงผะดี  อำรุงธารา
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิมิตบรรพต
8. เด็กหญิงลัดดา  เบญญาบุษกร
9. เด็กหญิงสมศรี  อำรุงธารา
10. เด็กหญิงสุชาดา  ผดุงกมุท
11. เด็กหญิงสุวรรณา  ธารานิมิต
12. เด็กหญิงสุวิภา  อำรุงธารา
13. เด็กหญิงอรณี  เบญญาบุษกร
14. เด็กชายอรทัย  พนาค้ำจุน
15. เด็กหญิงเพ็ญพร  นิมิตพนม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรสุข  อำรุงธารา
2. เด็กหญิงวิไล  กุลกิตติชัย
3. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  อำรุงธารา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนวนไต  ปราศจากอิทธิพล
 
1. นายอัฐพล  นาฝั้น
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายดาชา  พัลลภศิริ
2. เด็กชายสีไป้  เกตุโตกุล
 
1. นายอัฐพล  นาฝั้น
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงปราณี  เดชาไพร
 
1. นายโยคิน  อิ่มสาย