สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายวีรพงษ์  ดาวเรืองผดุง
2. เด็กชายสุพจน์  นิมิตคีรีมาศ
3. เด็กชายเอกพจน์  ชงโคผดุง
 
1. นางเยาวเรศ  ชัยพรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนี  ชงโคผดุง
2. เด็กชายยุทธนา  ผดุงโกมล
 
1. นางสาวจินตนา  แหล่ลิ
2. นางเสาวคนธ์  เปลา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. นายทั่งชัย  ศรีใบหนา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ธารานิมิต
3. เด็กหญิงอรทัย  พนาค้ำจุน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยโย  นิมิตบรรพจ
2. เด็กชายวิชิต  เดชาไพร
3. เด็กชายสมพงษ์  นิมิตวนา
 
1. นายภิญโญ  จิยะวรนันท์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายชุรีพร  ศรีใบหนา
2. เด็กชายพอจัง  ศรีใบหนา
3. เด็กชายสุภา  ศรีใบหนา
 
1. นายภัทรพงศ์  เปลา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิยาลักษณ์  พึงพุฒ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มิตรสาธิต
3. เด็กหญิงแกละเต  มิตรสาธิต
 
1. นายอัฐพล  นาฝั้น