สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจอกะเดอะ  อำรุงสิงขร
2. เด็กชายถนอม  เบญญาบุษกร
 
1. นายธนพล  ดอนชวนชม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายถนอม  เบญญาบุษกร
2. เด็กหญิงพิสมัย  เบญญาบุษกร
 
1. นางสาวสุรีย์ศรี  จะเมาะ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นคงยิ่ง
2. เด็กหญิงจิตรลา  เบญญาบุษกร
3. เด็กหญิงนลิณีย์  สองนา
4. เด็กหญิงนิวารัตน์  เบญญาบุษกร
5. เด็กหญิงพรนภา  เบญญาบุษกร
6. เด็กหญิงพิสมัย  พนาสุขสันติ
7. เด็กหญิงรัชนี  เบญญาบุษกร
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พนาสุขสันติ
9. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พนาสุขสันติ
10. เด็กหญิงลลิตา  ยิ่งคุณจัตุรัส
11. เด็กหญิงวรัชญา  อรจง
12. เด็กหญิงสุชาดา  พนาสุขสันติ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  คีรีสุรารัย
14. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พนาสุขสันติ
15. เด็กหญิงอรวรรณ  พนาสุขสันติ
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ปันมูล
2. นางสาววิชชุดารัตน์  บุญสูง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.2 เงิน 4 1. เด็กชายศรี  อำรุงสิงขร
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  กันทะยศ