สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจอกะเดอะ  อำรุงสิงขร
2. เด็กชายถนอม  เบญญาบุษกร
 
1. นายธนพล  ดอนชวนชม
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.2 เงิน 4 1. เด็กชายศรี  อำรุงสิงขร
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  กันทะยศ