สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นคงยิ่ง
2. เด็กหญิงจิตรลา  เบญญาบุษกร
3. เด็กหญิงนลิณีย์  สองนา
4. เด็กหญิงนิวารัตน์  เบญญาบุษกร
5. เด็กหญิงพรนภา  เบญญาบุษกร
6. เด็กหญิงพิสมัย  พนาสุขสันติ
7. เด็กหญิงรัชนี  เบญญาบุษกร
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พนาสุขสันติ
9. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พนาสุขสันติ
10. เด็กหญิงลลิตา  ยิ่งคุณจัตุรัส
11. เด็กหญิงวรัชญา  อรจง
12. เด็กหญิงสุชาดา  พนาสุขสันติ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  คีรีสุรารัย
14. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พนาสุขสันติ
15. เด็กหญิงอรวรรณ  พนาสุขสันติ
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ปันมูล
2. นางสาววิชชุดารัตน์  บุญสูง