สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 58.8 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจริยา  ทิพมณีสีรุ้ง
 
1. นางสาวยุพิน  แซ่ด่าน
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนุรักษ์พงษ์ไพร
 
1. นางสาวยุพิน  แซ่ด่าน
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
2. เด็กหญิงสียา  พัลลภสิริ
3. เด็กหญิงสุชดา  วนาลีรำไพ
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
2. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุรีย์  นัยพีโชบล
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พนาลีรำไพ
3. เด็กหญิงเขียนมา  พนาลีรำไพ
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
2. นางสาวนาตยา  จอวา
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประชา  นทีเชาว์
2. เด็กชายภูมริมทร์  โชติสัมพันธ์สุข
3. เด็กชายรักษ์ชัย  จรูญจำปี
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
2. นางสาวนาตยา  จอวา
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายรักษ์ชัย  จรูญจำปี
 
1. นายมีนา  ลุนบับภา
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  หยกสิริลาวัณย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เทิดนาธาร
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงดารณี  จรูญจำปา
2. เด็กชายภูริเดช  นัยพีโชบล
 
1. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายจุมพล  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กชายชัชวาลย์  หยกสิริลาวัณย์
 
1. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กชายชัยพร  บงกชผดุง
2. เด็กชายธวัชชัย  ธวัชฤกษ์
 
1. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนาสี  จรูญจำปา
2. เด็กหญิงสุมาลี  จินดาพิรุณ
3. เด็กหญิงโปะดี  รหัสศุภรงค์
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจางส้าง  แดเซอร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใจน้อย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ผลวิญญู
 
1. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงโปะดี  รหัสศุภรงค์
 
1. นางสาวราตรี  สิทธิ์คงตั้ง
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐยศ  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ทิพมณีสีรุ้ง
3. เด็กชายโกศัลย์  คมชายชาญ
 
1. นางสาวปนิดา  รินใจ
2. นางลัดดา  ลิ่วมโนเงิน