สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนุรักษ์พงษ์ไพร
 
1. นางสาวยุพิน  แซ่ด่าน
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายรักษ์ชัย  จรูญจำปี
 
1. นายมีนา  ลุนบับภา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายจุมพล  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กชายชัชวาลย์  หยกสิริลาวัณย์
 
1. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐยศ  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ทิพมณีสีรุ้ง
3. เด็กชายโกศัลย์  คมชายชาญ
 
1. นางสาวปนิดา  รินใจ
2. นางลัดดา  ลิ่วมโนเงิน