สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประชา  นทีเชาว์
2. เด็กชายภูมริมทร์  โชติสัมพันธ์สุข
3. เด็กชายรักษ์ชัย  จรูญจำปี
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
2. นางสาวนาตยา  จอวา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงดารณี  จรูญจำปา
2. เด็กชายภูริเดช  นัยพีโชบล
 
1. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนาสี  จรูญจำปา
2. เด็กหญิงสุมาลี  จินดาพิรุณ
3. เด็กหญิงโปะดี  รหัสศุภรงค์
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจางส้าง  แดเซอร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใจน้อย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ผลวิญญู
 
1. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ